Акцыі і мерапрыемствы

 

12 красавіка 2019 года № 5 (1226)

ДЗЕНЬ АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ: ВЫБАР ВАЖНЫ ЎСЁ БЛІЖЭЙ!

У шэрагу прафарыентацыйных мерапрыемстваў БДПУ традыцыйны Дзень адчыненых дзвярэй займае асаблівае месца: яму, бадай, няма роўных ні ў ахопе зацікаўленай аўдыторыі, ні ў інфарматыўнасці. Вось і сёлета насычанае карыснымі звесткамі і пазітыўны мі эмоцыямі мерапрыемства наведалі больш за 1300 старшакласнікаў і іх бацькоў — менавіта столькі гасцей прыйшлі пазнаёміцца з універсітэтам асабіста. А для тых, хто 30 сакавіка не мог прысутнічаць на мерапрыемстве, вялася яго прамая трансляцыя на партале sb.by і ў сацыяльных сетках. Так што напярэдадні важнага жыццёвага выбару — прафесіі і навучальнай установы — будучыя абітурыенты атрымалі вычарпальную інфармацыю адносна ўмоў навучання ў цэлым і па кожнай канкрэтнай спецыяльнасці.

 

Некаторыя з прысутных ужо наведвалі БДПУ раней — гэта навучэнцы педа гагічных класаў і тыя школьнікі, што прымалі ўдзел у конкурсах і мерапрыемствах, прыходзілі на экскурсіі. Для большасці ж гасцей (у тым ліку грамадзян Кітая, Туркменістана, Турцыі, якія пражываюць на тэрыторыі Бела русі) гэты дзень стаў нагодай па знаёміцца з універсітэтам упершыню. І знаёмства атрымалася  сапраў ды запамінальным! На другім паверсе каля актавай залы віравалі забаўляльна-пазнавальныя  актыўнасці. Інтэрактыўныя пляцоўкі фа культэтаў і інстытутаў БДПУ, прафкама студэнтаў, студэнцкага савета і БРСМ стваралі прыўзняты настрой: паветраныя шары, розыгрышы, усмешкі… Інстытут псіхалогіі прапанаваў экспрэс-дыягностыку асобасных якасцей з дапамогай графалагічнага аналізу подпісу. Студэнты з факультэта эстэтычнай адукацыі радавалі вока паказам гістарычных касцюмаў. На пляцоўцы студсавета кожны старшакласнік мог напісаць ліст сабе — будучаму студэнту-першакурсніку БДПУ. Дарэчы, атрымаць гэтае пасланне можна будзе 1 ве расня — у Дзень ведаў! Ну, і якое ж знаёмства без экскурсіі? Музей БДПУ, зала рэдкай кнігі, Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр адукацыйнай робататэхнікі, спартыўны комплекс — толькі частка багатай інфраструктуры ўніверсітэта, якая прадэманстравала гасцям адукацыйны і выхаваўчы патэнцыял нашай установы.

Тым часам актавая зала пачала напаўняцца, змясціўшы толькі частку гасцей. Аднак праблему вырашыла анлайн-трансляцыя, якая паралельна вялася яшчэ ў пяці аўдыторыях. Так, самы чаканы момант — выступленне рэктара БДПУ — змаглі паглядзець усе жадаючыя. Доктар педагагічных навук Аляксандр Іванавіч Жук, звяртаючыся да абітурыентаў і іх бацькоў, адзначыў стабільны рост папулярнасці педа гагічнай прафесіі, запатрабаванасці спецы я лістаў, якіх рыхтуе ўніверсітэт. Акрэсліў кіраў нік установы вынікі мінулагодняй уступнай кампаніі, якія таксама сведчаць пра павышаны інтарэс да ўніверсітэта самых маты ваваных і ініцыятыўных абітурыентаў. І, вядома ж, Аляксандр Іванавіч падрабязна спыніўся на асаблівасцях арганізацыі вучэбнага і выхаваўчага працэсаў у БДПУ, сцвердзіўшы адну нібы простую, але вельмі важную ісціну: усе танкаўцы — ад першакурсні каў да прадстаўнікоў рэкта рата — гэта адна дружная сям’я, дзе прынята разам і плённа працаваць, і добра адпачываць.

Пра спецыфіку паступлення і навучання на канкрэтных спецыяльнасцях гасцям расказалі прадстаўнікі факультэтаў. Дарэчы, сёлета Дзень адчыненых дзвярэй быў карысны не толькі школьнікам, але і тым, хто ўжо скончыў першую ступень вышэйшай адукацыі і хацеў бы ўдасканаліць прафесійны ўзровень або набыць новыя кампетэнцыі. Так, працаваў стэнд магістратуры БДПУ, якая прэзентавала свой адукацыйны патэнцыял. Зацікаўленыя асобы пакінулі асабістыя кан такты для атрымання больш поўнай інфармацыі. Педагогам, якія суправаджалі школь нікаў з розных рэгіёнаў, была карысная інфармацыя пра дадатковую адукацыю для дарослых, яны выказалі жаданне атрымліваць рассылку праграм перападрыхтоўкі, павышэн ня кваліфікацыі і стажыроўкі. Адной маме-настаўніцы спадабалася ідэя вучыцца разам з дачкой ва ўніверсітэце, і яна папрасіла падабраць ёй адпаведную праграму. Выха вацельніца дзіцячага садка № 47 г. Брэста А. В. Аўраменка спецыяльна прыехала ў БДПУ разам з сынам, аспірантам МДЛУ. У пачатку 1990-х яна скончыла Пінскае педагагічнае вучылішча, а сён ня адчула патрэбу ў развіцці і прафе сійным росце. Ала Вік тараўна збіраецца паступаць на факультэт дашкольнай адукацыі (завочная форма) і ўжо запі салася на падрыхтоўчыя курсы, каб годна вытрымаць уступ ныя іспыты.

Інфарматыўнасць, эмацыйнасць, актыўнасць — такімі словамі можна ахарактарызаваць Дзень адчыненых дзвярэй-2019. А яш чэ — зладжанасць. Нягледзячы на вялі кую колькасць гасцей, ніводзін не застаўся па-за ўвагай, не згубіўся і не разгубіўся. Студэнты-валанцёры дапамагалі знайсці пат рэбную аўдыторыю ці пэўны стэнд, ахвотна расказвалі пра насычанае яскравымі падзеямі жыццё БДПУ. Такая ўвага і сяброўская атмасфера знайшлі водгук у сэрцах буду чых танкаўцаў.

Анастасія, вучаніца 11-га педагагічнага класа СШ № 30 г. Бабруйска: “Мяне прываблівае спецыяльнасць “Лагапедыя”. Дзякуючы таму, што навучаюся ў педагагічным класе, маю магчымасць больш глыбока пазнаваць псіхалогію: напрыклад, выканала сумесную навуковую працу па дзіцячай псіхалогіі разам з нашым настаўнікам-дэфектолагам. Сёння я атрымала ўсю неабходную для паступ лен ня інфармацыю і нават больш: зразумела, што ў БДПУ сапраўды клапоцяцца пра сваіх выхаванцаў. Вельмі спадабалася выступленне рэктара, а таксама прыемна ўразіў той факт, што Аляксандр Іванавіч разам са студэнта мі і калегамі бегае паўмарафоны, выконвае заплывы… Думаю, яго прыклад — лепшы ўзор і матыватар! Рашэнне сфарміравалася канчаткова: паступаць у БДПУ!”

Аляксандр, вучань 11-га класа СШ № 54 г. Мінска: – Я нават не чакаў, што Дзень адчыненых дзвярэй будзе такі маштабны. Уразіла грандыёзнасць мерапрыемства: работа тэматычных пляцовак, экскурсія па БДПУ, выступленне рэктара, канцэртная праграма, кансультацыі на факультэце… Універсітэт спадабаўся адразу, вельмі стылёвы і ўтульны. Шчыра кажучы, сёння мая матывацыя паступіць на фізіка-матэматычны факультэт павысілася ў разы!

Генадзь, бацька вучаніцы 11-га класа СШ № 2 г.  п. Лоеў: “Мая дачка вырашыла ісці па слядах сваёй бабулі і стаць педагогам. Доўга выбіралі факультэт, але спыніліся на Інстытуце інклюзіўнай адукацыі. Спецыяльнасці, па якіх тут рыхтуюць, сапраўды запатраба ваныя ў нашай краіне. Такі спецыяліст заўсёды знойдзе сабе працу. Вялікі плюс БДПУ ў тым, што першакурснікаў забяспечваюць інтэрнатам, што тут даюць столь кі дадатковых магчымасцей для развіцця. Дзякуй арганізатарам за вычарпальныя звест кі пра паступленне — інфармацый нымі бук летамі падзелімся ў сваёй школе”.

Ганна, маці вучаніцы 9-га класа гімназіі № 4 г. Мінска: “Я прыхільніца таго, каб Соф’я выбрала прафесію і ўстанову вышэйшай адукацыі максімальна свядома. Таму спачатку запісала сваю дзяўчынку на тэсціраванне для вызначэння схільнасцей да пэўнай спецыяльнасці. А калі атрымала адказ: “Педага гічны профіль”, — прывяла дачку на Дзень адчыненых дзвярэй у БДПУ. Мая Соф’я — чалавек шматгранны. Таму сёння мы разглядаем адразу некалькі факультэтаў — эстэтычнай адукацыі, філалагічны і фізіка-матэматычны. У БДПУ нам усё спадабалася — ад прыгожых знешне фасадаў, грунтоўнай матэрыяльна-тэхнічнай базы (экс курсія яе прадэманстравала) да цёплай сямейнай атмасферы, якую нельга падрабіць. Адчуваецца, што студэнты любяць сваю alma mater, а гэта такі важны паказчык! Мы ўжо вырашылі, што Соф’я будзе паступаць у педагагічны клас гімназіі № 20 г. Мінска. А пасля, вядома ж, у БДПУ!”

Вось такой — насычанай і бадзёрай — выдалася для будучых абітурыентаў апошняя субота сакавіка. Развітваючыся з універсітэтам, яны ў думках гаварылі яму не “бывай”, а “да хуткай сустрэчы”, бо прыемныя знаёмствы заўжды хочацца працягваць.

Алена РАГІЛЕВІЧ


 

22 сакавіка 2019 года, № 4 (1225)

НЯХАЙ НЕ СЦІХАЮЦЬ АВАЦЫІ ТАЛЕНТУ, РОЗУМУ, ГРАЦЫІ!

Гармонія знешняга хараства і ўнутранай прыгажосці — ідэал, да якога імкнуцца многія. Фіналісткі конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства “Міс БДПУ”, які прайшоў ва ўніверсітэце 12 сакавіка, здаецца, дасягнулі гэтага ідэалу. Іх талент, розум, абаяльнасць і вялікая папярэдняя падрыхтоўчая работа ў садружнасці з камандай студэнтаў-актывістаў сталі залогам поспеху мерапрыемства — тэатралізаванага арыгінальнага шоу.

Дванаццаць прыгажунь (большасць з іх — першакурсніцы), што паспяхова прайшлі кастынг і сумоўе, з усёй сур’ёзнасцю і адказнасцю падышлі да ўдзелу ў конкурсе. Падрыхтавацца да шматлікіх заданняў (прадстаўленне арыгінальнага вобраза ў розных стылях адзення, творчы нумар, інтэлектуальны конкурс) ім дапамагалі студэнты і выкладчыкі, а таксама арганізатары мерапрыемства. У першую чаргу хочацца адзначыць зладжаную працу студсавета БДПУ на чале са старшынёй Паўлам Лапацінскім. Важкі ўнёсак зрабілі супрацоўнікі цэнтра студэнцкай творчасці: рэжысёрскае ўвасабленне рэалізаваў Георгій Зельскі, ролю вядучага бліскуча выканаў Аляксандр Камароўскі, аўтарскі гук і музычнае суправаджэнне забяспечыў Аляксей Ярмоліч… Усіх і ўсяго не пералічыць. І, вядома, свята стала магчымым пры падтрымцы рэктарата БДПУ!

Ацэньвала творчы патэнцыял і артыстызм студэнтак прафесійнае журы: уладальніца тытула “Міс Еўропа?2018” Марыя Васілевіч; намеснік дырэктара Нацыянальнай школы прыгажосці Дзмітрый Урублеўскі; вядомая гімнастка, шматразовы прызёр чэмпіянатаў свету і Еўропы, заслужаны майстар спорту Беларусі Меліціна Станюта; работнікі Белтэлерадыёкампаніі — намеснік галоўнага дырэктара Агенцтва тэленавін Вікторыя Сянкевіч і вядучы-шоўмен Яўген Перлін; артыст беларускай эстрады Егіазар Фарашан. Узначаліла журы першы прарэктар БДПУ Святлана Іванаўна Копцева.

Дэфіле ўдзельніц кожны раз зрывала шквал апладысментаў публікі. У рамках інтэлектуальнага конкурсу дзяўчаты праявілі эрудыцыю і паказалі шырыню кругагляду: пытанні самай рознай тэматыкі ад членаў журы сталі нагодай паразважаць пра ролю ў нашым жыцці малой радзімы, пра музычныя густы, пра тое, ці можа прыгажосць выратаваць свет… Самым яркім відовішчам стаў творчы конкурс. Прыемна, што многія з удзельніц так ці інакш звязалі яго з будучай прафесіяй. Напрыклад, студэнтка факультэта пачатковай адукацыі Крысціна Віткоўская з’явілася на сцэне з дзеткамі і выканала песню “Анёлы дабра”; прадстаўніца ФСПТ Марыя Чачко запрасіла выступіць разам з ёй людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця; будучы сурдапедагог Кацярына Ціхан выканала песню, выкарыстоўваючы мову жэстаў.

Пры вызначэнні пераможцаў у намінацыях журы пераважна абстрагавалася ад знешніх даных і прыродных параметраў (хоць і гэта ўлічвалася таксама). Глядзелі глыбей — прыгажосць унутранага свету і гарманічнасць асобы ў цэлым. Такім чынам, уладальніцай тытула “Міс БДПУ?2019” стала першакурсніца Інстытута інклюзіўнай адукацыі Кацярына Ціхан; таксама дзяўчыну назвалі “Міс элегантнасць”. Студэнтка 3-га курса факультэта пачатковай адукацыі Яўгенія Кудлач цяпер мае ганаровыя тытулы першай віцэ-міс і “Міс фотагенічнасць”, а другакурсніца гістфака Святлана Лютарэвіч — другой віцэ-міс і “Міс чароўнасць”. “Міс артыстычнасць” — Вераніка Сойка (ФЭА), “Міс грацыя” — Наталля Атраднава (ФДА), “Міс інтэлект” — Юльяна Лемяшэўская (ФДА), “Міс пяшчота” — Крысціна Віткоўская (ФПА), “Міс неардынарнасць” — Анастасія Сафонава (філалагічны факультэт), “Міс абаянне” — Марыя Чачко (ФСПТ), “Міс эмацыйнасць” — Марыя Місько (факультэт прыродазнаўства), “Міс глядацкіх сімпатый” — Алена Панамарова (Інстытут інклюзіўнай адукацыі), “Міс дружба” — Валерыя Жукоўская (ФФВ).

Прыз глядацкіх сімпатый быў вызначаны шырокай аўдыторыяй гледачоў шляхам анлайн-галасавання ў групе студсавета БДПУ. А вось пераможцу ў апошняй намінацыі выбралі самі ўдзельніцы: у рамках падрыхтоўкі да заданняў конкурсу яны назвалі тую, якая аказалася самай ветлівай і прыемнай у зносінах.

Нагадаем, што ўладальніца тытула “Міс БДПУ-2019” прыме ўдзел у кваліфікацыйным адборы беларускага фіналу Міжнароднага міжвузаўскага конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства “Каралева Вясна-2019”, які пройдзе ў красавіку гэтага года.

Конкурс у чарговы раз паказаў, што ў нашым універсітэце вучацца не толькі прыгожыя і разумныя, але і творчыя студэнткі. А яшчэ — вельмі добрыя і спагадлівыя людзі, прыгожыя ў сваіх справах і ўчынках. Тым больш складаная задача была ў членаў журы, якія пасля конкурсу не хавалі захаплення і прыўзнятага настрою.

Меліціна СТАНЮТА: “У журы конкурсу прыгажосці я ўдзельнічала ўпершыню. Было складана, бо прыгажосць — паняцце вельмі суб’ектыўнае. Таму сваё меркаванне я склала на падставе творчага і інтэлектуальнага конкурсаў. Вылучаліся дзяўчаты з Інстытута інклюзіўнай адукацыі: адразу відаць, што педагогі ў гэтай сферы павінны быць асаблівыя, а яны такія і ёсць! Плюс — парадаваў сур’ёзны падыход да мерапрыемства як удзельніц, так і груп падтрымкі”.

Яўген ПЕРЛІН: “Мерапрыемства атрымалася неверагодна душэўным. Хочацца падкрэсліць прафесійны ўзровень арганізацыі — дакладнасць сцэнарыя, дарэчнасць кожнага этапу праграмы… Ну і, натуральна, не магу не адзначыць вельмі складаныя ўмовы судзейства: сярод такіх чароўных студэнтак выбар зрабіць няпроста!”

Дзмітрый УРУБЛЕЎСКІ: “У сілу спецыфікі сваёй дзейнасці наведваю даволі шмат конкурсаў прыгажосці. Магу з упэўненасцю сказаць, што “Міс БДПУ” быў арганізаваны на самым высокім узроўні. Фіналісткі сапраўды паказалі сябе як творчыя, абаяльныя і разумныя дзяўчаты — эліта студэнцкага актыву БДПУ. Вялікі дзякуй арганізатарам за запрашэнне і добры настрой!”

Алена ЖУРАЎСКАЯ, начальнік цэнтра студэнцкай творчасці


5 сакавіка 2019 года, № 3 (1224)

МАЙСТЭРСТВАМ ЗА ЛУ ПАКАРЫЎ НАШ ЗНАКАМІТЫ КА ЛЕКТЫЎ

Выступленне ансамбля “Фестываль” — сапраўднае ўпрыгожанне любой канцэртнай праграмы. Яго творчасць пакарыла сэрцы шырокай аўдыторыі — у тым ліку танкаўцаў. Чарговым сведчаннем поспеху “Фестываля” стаў вялікі канцэрт “VIVAT ACCORDEON!”, які з аншлагам прайшоў 12 лютага ў вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі і быў прымеркаваны да 190-годдзя гэтага музычнага інструмента.

Асновай ансамбля з’яўляецца акардэонны дуэт музыкантаў еўрапейскага ўзроўню: лаўрэата міжнародных конкурсаў і фестываляў, выдатніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, уладальніка медаля Францыска Скарыны, прафесара факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ Уладзіміра Паўлавіча Бубена і старшага выкладчыка гэтага ж факультэта, аўтара п’ес і аранжыровак, удзельніка гурта “Лепрыконсы” Уладзіміра Рыгоравіча Федарука. Гэта выканаўцы-віртуозы, сапраўдныя майстры сцэны, якія заслужылі прызнанне шматлікіх аматараў і знаўцаў акардэоннай музыкі як у Беларусі, так і за яе межамі.

Мерапрыемства выклікала такі ажыятаж, што ўжо за два тыдні да выступу ансамбля на галоўнай канцэртнай сцэне краіны ўсе квіткі былі раскуплены. Артысты прадставілі слухачам насычаную, разнастайную праграму: са сцэны гучала папулярная акардэонная музыка розных краін і кантынентаў, лепшыя сусветныя хіты, эстрадна-джазавыя кампазіцыі, французскія вальсы-мюзеты, шансоны, “новыя” танга, арыгінальныя апрацоўкі народнай музыкі, а таксама ўласныя аўтарскія сачыненні, якія былі выкананы на самым высокім узроўні. Варта адзначыць, што ў дадзеным праекце на працягу многіх гадоў прымаюць удзел адны з лепшых беларускіх музыкантаў, якія працуюць у вядомых прафесійных калектывах “Яблычны чай” (Аляксандр Сапега — ударныя і Міхаіл Філіпеня — гітара) і “Лепрыконсы” (Аляксей Зайцаў — бас-гітара). Канцэрт прайшоў на адным дыханні! Літаральна ўсе музычныя кампазіцыі суправаджаліся выкрыкамі “біс” ад удзячнай публікі.

Сцэнарый мерапрыемства таксама быў досыць арыгінальным. Вядучая Наталія Ганул расказала гледачам гісторыю ўзнікнення і развіцця акардэона. Ведаючы, што многія з прысутных у канцэртнай зале з’яўляюцца навучэнцамі і выпускнікамі музычных школ, каледжаў, яна дала ім слушную параду: працягнуць навучанне на факультэце эстэтычнай адукацыі нашага ўніверсітэта.

Няма сумнення ў тым, што кожны, хто хоць аднойчы пачуе ансамбль “Фестываль”, стане яго самым шчырым прыхільнікам. Выканальніцкае майстэрства музыкантаў адрозніваецца сапраўдным прафесіяналізмам, віртуознасцю, разнастайнасцю фарбаў і настрояў. Калектыў з’яўляецца адным з лепшых у ансамблевай беларускай акардэоннай культуры! Мы віншуем яго салістаў — нашых супрацоўнікаў У. П. Бубена і У. Р. Федарука — з паспяховым выступленнем у Беларускай дзяржаўнай філармоніі, а таксама спадзяёмся ўбачыць гэтую канцэртную праграму на сцэне нашага ўніверсітэта.

Ірына МЯЦЕЛІЦА


15 студзеня 2019 года, № 1 (1222)

ЦУД ПАД СІЛУ ЗДЗЕЙСНІЦЬ КОЖНАМУ

Калядныя ды навагоднія святы — асаблівы час. Незалежна ад узросту людзі пачынаюць верыць у цуды і чакаць чагосьці незвычайнага… Вось толькі мы, дарослыя, у адрозненне ад дзяцей добра ведаем: каб цуд адбыўся, трэба знайсці ў сваім сэрцы трошкі любові і дабрыні ды прыкласці крыху намаганняў. Удзельнікі Рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці», якая праходзіла ў краіне з 10 снежня па 10 студзеня, на працягу месяца добраахвотна працавалі сапраўднымі чараўнікамі. Танкаўцы традыцыйна далучыліся да святочных мерапрыемстваў, бо для многіх з іх валанцёрская работа — не проста пэўная разавая акцыя, а стыль жыцця.

Студэнты ўсіх факультэтаў і інстытутаў БДПУ, выкладчыкі, прадстаўнікі рэктарата нашага ўніверсітэта з падарункамі і канцэртнымі праграмамі наведвалі дзіцячыя дамы, школы-інтэрнаты, цэнтры медыцынскай рэабілітацыі і іншыя сацыяльныя ўстановы. Перад імі стаяла простая, але ў той жа час і неверагодна складаная задача: стварыць святочны настрой тым, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Мяркуючы па шчырай радасці і захопленасці, што чыталася ў вачах самых удзячных гледачоў на свеце, яны сапраўды змаглі паверыць у казку.

Напярэдадні Новага года студэнты і выкладчыкі БДПУ на чале з рэктарам універсітэта А. І. Жуком прыехалі ў Крывіцкае спецыяльнае лячэбна-выхаваўчае прафесійна-тэхнічнае вучылішча закрытага тыпу. З надыходзячымі святамі яго выхаванцаў павіншавалі таксама міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь І. В. Карпенка, намеснік старшыні Мядзельскага райвыканкама І.І.Барыева, рэктар Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі В. М. Галубоўскі.

Ладзіць візіт у гэтую ўстанову падчас зімовых святаў ужо стала добрай традыцыяй. Трэці год запар студэнты і выкладчыкі нашага ўніверсітэта наведваюць вучылішча ў г. п. Крывічы, каб павіншаваць яго выхаванцаў з Новым годам, уручыць ім салодкія пачастункі і падараваць канцэртную праграму з удзелам лепшых творчых калектываў і выканаўцаў БДПУ. І справа тут не толькі ў тым, што ў краіне праходзіць дабрачынная акцыя. Справа ў нашым педагагічным прызванні і проста чалавечым сэрцы. А свята — гэта час, калі ў кожнага чалавека зноў з’яўляецца надзея на лепшыя змены ў жыцці, на ажыццяўленне сваіх мараў і спадзяванняў.

Аказваецца, чалавеку, а тым больш дзіцяці, не патрэбна нешта надзвычайнае. Часам куды больш важна адчуць сябе ў коле сям’і, ведаць, што цябе любяць і цэняць. І робяць гэта не за штосьці, а проста таму, што ты ёсць. Вось і кожнаму з выхаванцаў вучылішча, упэўнена, важна было трапіць у атмасферу ўвагі і клопату, у эпіцэнтр шчырых пачуццяў і творчага хараства. А нам, дарослым, таксама было важна ўсведамляць, што мы з’яўляемся стваральнікамі гэтага чарадзейства.

Ва ўстанове больш за 80 выхаванцаў ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў, і ў кожнага свой тэрмін знаходжання там — ад месяца да 2 гадоў. Але ж мы з вамі ведаем, што нават адна сустрэча можа крута змяніць цэлае жыццё, можа дапамагчы ўбачыць сваё асабістае прызначэнне і асвятліць шлях да яго.

Спадзяёмся, што ўнас гэта атрымалася. Выступленні мужчынскай вакальнай групы «Модус», дуэта фрыстайлістаў, танцавальнага калектыву «Арт-Юніці», папулярнага трыа «Байсіці», віншаванні Дзеда Мароза і Снягуркі выклікалі выключна станоўчыя эмоцыі: весялосць, радасць і задавальненне. А падрыхтаваныя выхаванцамі нумары «ў адказ» — вершы, песні, камічныя мініяцюры— з упэўненасцю можна лічыць рэальнымі крокамі насустрач новаму жыццю, бо чалавек, схільны заўважаць прыгожае, а тым больш ствараць яго, мяняецца да лепшага сам.

Алена ЖУРАЎСКАЯ, начальнік цэнтра студэнцкай творчасці


30 лістапада 2018 года, № 15 (1219)

З НАСТРОЕМ РАДАСНЫМ І ШЧЫРЫМ АДСВЯТКАВАЛІ «СТО ЧАТЫРЫ»

Для вялікай сям’і танкаўцаў — студэнтаў, супрацоўнікаў, выкладчыкаў, выпускнікоў і сяброў універсітэта — кожны месяц восені адметны адмысловым святам. Верасень — Дзень ведаў, кастрычнік — Дзень настаўніка. А ў лістападзе чырвонай датай на календары пазначана «21» — менавіта з гэтага дня бярэ свой адлік гісторыя БДПУ, якая доўжыцца (толькі ўявіце!) 104 гады. Нягледзячы на ўнушальны ўзрост (хутчэй — дзякуючы яму), наша любімая alma mater здзіўляе сучаснасцю, энергічнасцю, прагрэсіўнасцю. Новыя крэатыўныя ідэі, інавацыйныя навуковыя распрацоўкі, перадавы педагагічны вопыт — гэта ўсё ты, БДПУ! Дапытлівыя і цікаўныя студэнты, дасведчаныя і добразычлівыя выкладчыкі, паспяховыя ў прафесіі выпускнікі — гэта таксама ты! Святочныя мерапрыемствы, шчырыя словы віншаванняў і ўдзячнасці — гэта ўсё табе, а значыць, і кожнаму з нас!

Як і належыць імянінніку, універсітэт 21 лістапада прымаў гасцей і дарыў усім незабыўныя эмоцыі. Студэнты пастараліся на славу! Пачаткам святкавання стаў яркі флэшмоб пад песню «З днём нараджэння» ў выкананні Юліі Шчарбаковай і Ангеліны Сушчанкі. Дзякуючы акцыі ад Cтудсавета БДПУ прысутныя змаглі зрабіць эксклюзіўныя здымкі на фоне каляровага банера з залатымі лічбамі «104», намаляваць паштоўкі, напісаць пажаданні, прыняць удзел у віктарыне ды атрымаць арыгінальныя налепкі і салодкія прызы… Усё было шчыра, нефармальна, цікава і таленавіта, а галоўнае — з гумарам і з любоўю да свайго ўніверсітэта!

Увечары гэтага ж дня нас чакаў святочны канцэрт, прымеркаваны да сто чацвёртага дня нараджэння ўніверсітэта. У перапоўненай актавай зале панавала ўрачыстая атмасфера. Са словамі віншавання да прысутных звярнуўся рэктар БДПУ А. І. Жук. У сваім выступленні Аляксандр Іванавіч падкрэсліў: «Наша ўстанова робіць усё, каб пацвердзіць статус вядучага педагагічнага ўніверсітэта краіны і надзейнага партнёра ў міжнароднай адукацыйнай супольнасці. Па ініцыятыве БДПУ створаны педагагічныя класы, колькасць якіх з кожным годам павялічваецца. Усё больш студэнтаў атрымліваюць магчымасць стажыравацца за межамі Беларусі: падпісана звыш 140 дагавораў з установамі адукацыі іншых дзяржаў. За апошнія тры гады колькасць замежных студэнтаў вырасла ў два разы, цяпер разам з намі вучыцца больш за 900 прадстаўнікоў 22 краін свету». Аляксандр Іванавіч спыніўся таксама на знакавых падзеях у валанцёрскай, спартыўнай і навуковай дзейнасці, у прыватнасці, адзначыў, што сёлета БДПУ быў занесены на Рэспубліканскую дошку гонару за дасягненне найлепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод навуковых арганізацый. «Усе дасягненні і вынікі — плён нашай сумеснай працы. Мы ствараем гісторыю разам. Са святам, дарагія сябры! Віват, БДПУ!»

Гучныя воплескі неўзабаве змяніліся спевам — танкаўцы разам з хорам «Гаўдэамус» выканалі гімн БДПУ. Пранікнёныя словы дадалі настрою яшчэ большай урачыстасці, і ў такой атмасферы адбылася цырымонія ўзнагароджання граматамі і падзякамі 46 лепшых выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў, якія на працягу года праявілі сябе ў розных сферах і дасягнулі ў сваёй дзейнасці значных вынікаў.

Сапраўдным падарункам да Дня ўніверсітэта стала канцэртная праграма з удзелам калектываў і індывідуальных выканаўцаў. Творчыя падарункі alma mater зрабілі вядомыя далёка за межамі БДПУ «Рэй» і «Ярыца», танцавальныя калектывы «Арт-Юніці» і «О2», знакаміты дуэт акардэаністаў Уладзіміра Бубена і Уладзіміра Федарука, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Маргарыта Александровіч і Антон Заянчкоўскі… А «вішанькамі» на гэтым святочным торце стала выступленне папулярных гуртоў «Бай-Сіці» і «Тяни-Толкай».

Працягнула марафон святочных мерапрыемстваў спаборніцтва па плаванні «Стартуем разам», якое адбылося на наступны дзень. Акрамя студэнтаў і выкладчыкаў, у склад зборных увайшлі таксама юныя выхаванцы Мінскай абласной СДЮШАР. Такім чынам, за чэмпіёнскі кубак змагаліся пяць зборных, кожная з якіх складалася з прадстаўнікоў трох пакаленняў. Вынікі святочнай эстафеты наступныя: перамогу святкавалі «Тытаны», на другім месцы — каманда «Сузор’е», ганаровая «бронза» — у «Акул».

Дзень універсітэта завяршыўся, аднак яскравыя ўспаміны і выдатны настрой застануцца з намі яшчэ доўга. Дзякуй, БДПУ! І яшчэ раз — са святам!

Анастасія ЦІШКОВА


16 лістапада 2018 года, № 14 (1218)

ХТО ЗАЙМАЎСЯ ПАКАЗАЛЬНА — СТАЎ ГЕРОЕМ ТРЫУМФАЛЬНЫМ!

Пацвярджаючы статус адной з самых спартыўных устаноў вышэйшай адукацыі краіны, наш універсітэт стварае найлепшыя ўмовы для тых, хто дбае пра сваё здароўе і добрую фізічную форму. А такіх танкаўцаў з году ў год становіцца ўсё больш. Маленькія і вялікія спартыўныя поспехі — добрая матывацыя для таго, каб не збочыць з гэтай сцежкі здароўя. Калі ж твае дасягненні заўважаюцца і адзначаюцца на ўніверсітэцкім узроўні, хочацца працаваць над сабой яшчэ больш, яшчэ лепш. Таму традыцыйнае спартыўнае свята БДПУ «Трыумф?2018», якое прайшло 15 лістапада, стала для яго ўдзельнікаў не толькі памятнай падзеяй, але і цудоўным стымулам для далейшага самаўдасканалення.

Пасля ўрачыстага парада ўдзельнікаў мерапрыемства на сцэну выйшлі рэктар БДПУ Аляксандр Іванавіч Жук і сярэбраны прызёр Алімпіяды-2008, старшыня Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі В. А. Дзевятоўскі, каб выканаць прыемную і ганаровую місію — павіншаваць сёлетніх трыумфатараў. Па выніках круглагадовай спартакіяды
сярод студэнтаў БДПУ трэцяе месца заняў Інстытут псіхалогіі, заслужанае «срэбра» — у каманды факультэта прыродазнаўства, а на самай высокай прыступцы п’едэстала аказаўся фізіка-матэматычны факультэт. Зборныя былі ўзнагароджаны дыпломамі, кубкамі і камплектамі спартыўнай формы. Спецыяльныя прызы ад рэктарата БДПУ атрымалі спартсмены факультэта фізічнага выхавання, які па рашэнні аргкамітэта выступае ў спартакіядзе паза конкурсам.

Першы прарэктар С. І. Копцева і старшыня прафкама работнікаў БДПУ І. А. Вабішчэвіч узнагародзілі пераможцаў і прызёраў спартакіяды супрацоўнікаў нашага ўніверсітэта. У тройку лепшых увайшлі каманды факультэта прыродазнаўства і бібліятэкі (3-е і 2-е месца адпаведна). Перамогу ж святкавала зборная каманда, якая складаецца з прадстаўнікоў спартыўнага клуба «Педагог», цэнтра студэнцкай творчасці і ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю. Спецыяльнымі прызамі ад прафкама быў узнагароджаны факультэт фізічнага выхавання.

Начальнік студэнцкага гарадка Л. С. Пепік і дырэктар спарткомплексу Ю. І. Чарноў, у сваю чаргу, павіншавалі пераможцаў і прызёраў спартакіяды Студэнцкага гарадка БДПУ, а гэта зборныя інтэрнатаў № 1 і № 3 (3-е і 2-е месца адпаведна) і лідар спаборніцтва — каманда інтэрната № 5.

У рамках спартыўнага свята прайшла 6-я цырымонія абвяшчэння спецыяльных намінацый ад рэктарата БДПУ. Так, лепшым кіраўніком спартыўнай секцыі была прызнана студэнтка Інстытута інклюзіўнай адукацыі Ірына Карась — кіраўнік спартыўнай секцыі па чырлідынгу «Рытм і прыгажосць». У намінацыі «Спартыўны лідар факультэта» перамогу святкаваў студэнт 3-га курса факультэта эстэтычнай адукацыі, член зборнай БДПУ па шахматах, пераможца першынства ўніверсітэта па мнагабор’і Артур Салавянюк. У намінацыі «Прарыў года» была адзначана каманда, якая дамаглася найбольшага прагрэсу ў Рэспубліканскай універсіядзе, — жаночая зборная БДПУ па валейболе, што за год узнялася з 10-га да 2-га месца. З «серабром» дзяўчат павіншаваў Заслужаны майстар спорту СССР, алімпійскі чэмпіён 1992 г. у грэблі на каноэ, начальнік аддзела развіцця алімпійскага руху Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь Д. А. Даўгалёнак.

Гонар адкрыць канверт з надпісам «Лепшая зборная каманда БДПУ» выпаў генеральнаму сакратару БАСС В. Г. Карнавушанка. У намінацыі перамаглі падапечныя трэнераў А. В. Хіжэўскага і А. У. Катлоўскага — зборная БДПУ па барацьбе дзюдо і самба — неаднаразовыя пераможцы рэспубліканскіх універсіяд.

А вось аднагалоснага рашэння, хто стаў «Лепшым трэнерам-выкладчыкам», не было. Таму атрымаць заслужаныя прызы на сцэну запрасілі Сяргея Аркадзьевіча Траско (трэнер зборных БДПУ па футболе і гандболе) і Таццяну Віктараўну Харашылаву (трэнер жаночай зборнай БДПУ па баскетболе).

Завяршэннем спартыўнага свята «Трыумф-2018» стала ўрачыстае адкрыццё спартакіяды новага навучальнага года і канцэртная праграма ад вядучых творчых калектываў БДПУ і запрошаных гасцей.

Іван МОРГУН, начальнік СК «Педагог»


5 кастрычніка 2018 года, № 12 (1216)

ФЭСТ ГАРБУЗОВЫ — НАСТРОЙ АДМЫСЛОВЫ!

Нашы продкі былі мудрымі людзьмі: яны ўмелі і працаваць, і адпачываць. Добра пашчыраваўшы на нівах і палетках, беларусы ладзілі святы ўраджаю і плёну, кірмашы, дзе можна было не толькі тое-сёе набыць або прадаць, але і паўдзельнічаць у гульнях, конкурсах, спаборніцтвах. Наследуючы гэтую народную традыцыю на сучаснай глебе, БДПУ вось ужо другі год запар арганізуе і праводзіць мерапрыемства, прысвечанае падсумаванню шчодрых восеньскіх дароў. У апошнюю суботу верасня сярод елак, туй, бяроз і рабін разгарнуўся маляўнічы фестываль сезоннай урадлівасці «Гарбузовы фэст БДПУ. Частка 2», які быў уключаны сродкамі масавай інфармацыі ў «Топ 10 выхадных мерапрыемстваў г. Мінска». Гэта красамоўна сведчыць пра размах свята, якое ў мінулым годзе прайшло ўпершыню па ініцыятыве рэктара БДПУ А. І. Жука, а сёлета ўвайшло ў спіс яркіх, а галоўнае, любімых традыцый універсітэта.

 

Вялікі харызматычны гарбуз сабраў вакол сябе прадстаўнікоў усіх факультэтаў і інстытутаў на базе АБС «Зялёнае». У 11.00 адбылося доўгачаканае, ахутанае восеньскімі пахамі траў, зямлі і шашлыку адкрыццё свята. Пад ясным, залітым сонцам небам выступіў народны ансамбль беларускай музыкі і песні «Ярыца». Каб падтрымаць спаборніцкі дух фестывалю, калектывы прынялі ўдзел у гульнях і конкурсах спартыўнай накіраванасці. Кожная каманда — мікс з прадстаўнікоў двух факультэтаў або інстытутаў. Асаблівым сюрпрызам стаў удзел у «Гарбузовых забаўках» зборнай рэктарата БДПУ. Перамога ж дасталася зладжанаму і дружнаму саюзу філалагічнага факультэта і факультэта прыродазнаўства, а таксама камандзе рэктарата.

Удзельнікі і госці фестывалю з задавальненнем наведалі «Дармарку» — кірмаш-прэзентацыю сезоннай прадукцыі і прысмакаў, дзе іх чакалі сапраўдныя дзівосы. Тут можна было прадэгуставаць стравы кітайскай, туркменскай і, вядома ж, беларускай нацыянальнай кухні з гарбуза, іншай гародніны і садавіны. Перамог у конкурсе «Восеньскія прысмакі» факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій. А ўсіх аматараў самай папулярнай стравы — гарбузовай кашы — чакаў неверагодна смачны пачастунак ад рэктарата.

Апоўдні адбылася прэзентацыя творчых нумароў удзельнікаў, якія старанна рыхтаваліся да выступлення на «Гарбузовым фэсце–2018». На сцэне падчас творчага конкурсу «Восень каляровая» можна было ўбачыць жартаўлівыя пастаноўкі, энергічныя танцы, сучасную інтэрпрэтацыю народных абрадаў. Усім удзельнікам дастаўся шквал апладысментаў! Аднак перамогу святкаваў факультэт дашкольнай адукацыі.

Увагу прысутных прыцягнула і чырвоная дарожка, па якой прадэфілявалі ўдзельнікі і ўдзельніцы конкурсу авангарднага строю з прыродных матэрыялаў. Такой разнастайнасці не бачыў яшчэ ні адзін подыум свету! Адметныя ўборы, упрыгожаныя палымянай рабінай, сукенкі са шлейфам з лісця і неверагодная беласнежная птушка ў руках «нявесты-маладзіцы» радавалі вока і сэрца! Самым адметным у конкурсе «Залаты сілуэт» рашэннем журы быў прызнаны касцюм прадстаўнікоў факультэта дашкольнай адукацыі.

Заключным этапам конкурснай праграмы стала ўзважванне гарбузоў. Самы вялікі і цяжкі сімвал дабрабыту выгадаваў прафкам работнікаў БДПУ — трыццаць дзевяць з паловай кілаграмаў! Пасля завяршэння конкурснай часткі прысутных чакала канцэртная праграма з удзелам мужчынскай вакальнай групы «Modus» і танцавальнага калектыву «Арт-Юніці», якія проста распалілі сэрцы гледачоў.

На працягу ўсяго фестывалю функцыянавалі пляцоўкі рэсурснага цэнтра «Green office» з акцыяй «Зрабі сок сам», псіхалагічнай гасцёўні «Таямніцы душы» і інш. Дарэчы, у гэту ж суботу адзначаўся Сусветны дзень сэрца, таму асаблівым госцем «Гарбузовага фэсту» стаў дырэктар партнёрскай арганізацыі — РНПЦ «Кардыялогія», — А. Г. Мрочак, якога ўразіла не толькі само мерапрыемства, але і цёплы, шчыры прыём.

Падчас закрыцця фестывалю адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання ўдзельнікаў. У агульным заліку ганаровае першае месца дасталася факультэту дашкольнай адукацыі, а другое — філалагічнаму. Бронзу падзялілі паміж сабой факультэт эстэтычнай адукацыі і факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій. Пераможцам былі ўручаны граматы, дыпломы, сертыфікаты і смачныя прызы. У сваім заключным слове рэктар універсітэта А. І. Жук падкрэсліў, што «Гарбузовы фэст» стаў яшчэ адной яркай традыцыяй, якая дазваляе студэнтам-энтузіястам зрабіць свой унёсак у найноўшую гісторыю БДПУ.

Анастасія ЦІШКОВА


21 верасня 2018 года, № 11 (1215)

СВЯТА ДОБРЫХ ПАЧЫНАННЯЎ

Першае верасня — знакавая падзея для кожнага танкаўца. Гэта не толькі чарговы віток па арбіце касмічных ведаў, але і радасць сустрэчы з сябрамі і калегамі, старт зорных праектаў і эксперыментаў, галактычных адкрыццяў і здзяйсненняў. А яшчэ — сімвал добрых пачынанняў. Чым быў адзначаны Дзень ведаў- 2018 для студэнтаў БДПУ — у матэрыяле карэспандэнта «Н».

Для студэнтаў-актывістаў першым пунктам у спісе добрых спраў стала знаёмства першакурснікаў з універсітэтам, яго традыцыямі і пазаўрочным жыццём, маладзёжнымі аб’яднаннямі і грамадскімі арганізацыямі, якое прайшло пад дэвізам «Вучыцеся з намі — вучыцеся ў нас!». Трэба адзначыць, што на святочную праграму ў корпус на Савецкай, 18 учарашнія абітурыенты завіталі ўжо досыць абазнанымі ў пытаннях жыцця сваёй alma mater, бо 1 верасня правялі звышнасычана: сустрэліся з дэканамі сваіх факультэтаў і дырэктарамі інстытутаў, пазнаёміліся з арганізацыяй вучэбнай і выхаваўчай работы, абмеркавалі бягучыя пытанні з куратарамі і цьютарамі, выбралі старастаў груп. Крыху асвоіўшыся на новым месцы, 3 верасня першакурснікі не толькі працягнулі знаёмства з выкладчыкамі і аднакурснікамі, але і атрымалі нечаканыя сюрпрызы ад універсітэцкага актыву.

Так, на 1-м паверсе 3-га вучэбнага корпуса навабранцы з задавальненнем пазіравалі ў фотазонах, удзельнічалі ў бяспройгрышнай латарэі ад студэнцкага прафсаюза «Павер у поспех», выйгравалі прызы ў інтэрактыўнай гульні ад БРСМ «Пазнай Беларусь», атрымлівалі новыя веды на стэндзе Green Office і многае іншае. Ужо тут, у холе, першакурснікі паспелі адчуць цёплы прыём і ўзняць настрой, аднак зрабіць гэты дзень па-сапраўднаму ўрачыстым і незабыўным дазволіла сустрэча з рэктарам універсітэта А. І. Жуком. Са сцэны галоўнай актавай залы БДПУ Аляксандр Іванавіч звярнуўся да навабранцаў: «Жадаю, каб час, праведзены ва ўніверсітэце, быў выкарыстаны з максімальнай карысцю. Для гэтага мы зробім усё неабходнае. Старайцеся самааддана працаваць разам з намі. І тады праз 4 гады гарантавана набудзеце статус і ўзровень прафесіяналізму, якія дазволяць вам упэўнена ісці па жыцці. Хай першы навучальны год у БДПУ стане часам актыўнага ўключэння ва ўніверсітэцкае жыццё, годам дасягненняў і перамог. Калі мы хочам быць сучаснымі, запатрабаванымі, канкурэнтаздольнымі, трэба пастаянна ісці наперад. У добры шлях!». Ва ўрачыстай атмасферы асаблівай увагай рэктара і памятнымі сувенірамі з сімволікай універсітэта былі адзначаны Ксенія Іванец, Дар’я Андрэева, Бажэна Месячнік і Андрэй Калугін — першакурснікі, залічаныя ў БДПУ з самымі высокімі баламі.

Услед за Аляксандрам Іванавічам павіншаваць новых членаў педагагічнай сям’і на сцэну выйшлі вядучыя творчыя калектывы ўніверсітэта, сольныя выканаўцы, а таксама запрошаныя госці. Здаецца, зусім нядаўна падчас наведвання Дня адкрытых дзвярэй многія з сённяшніх першакурснікаў апладзіравалі выразным харэаграфічным нумарам, бліскуча выкананым вакальным партыям, яскравым гумарыстычным мініяцюрам і толькі марылі назваць БДПУ сваёй alma mater. Зараз жа яны ўпершыню назіралі за канцэртнай праграмай у новай і такой жаданай ролі — студэнтаў вядучай установы педагагічнай адукацыі краіны. Вось якім запомніўся гэты дзень…

…Анастасіі Цішковай: «Нас чакаў прыемны сюрпрыз: вялікая колькасць інтэрактыўных пляцовак, вясёлыя конкурсы і шыкоўныя прызы з сімволікай БДПУ. Усмешкі, добры настрой і музыка, ад якой ногі самі ішлі ў скокі, — усё гэта стварала заўважную для першакурснікаў атмасферу студэнцкага братэрства. Падчас урачыстасці са сцэны актавай залы да нас звярнуўся рэктар БДПУ (асабіста мяне ўразіла не толькі яго прамова, але і знешні выгляд: Аляксандр Іванавіч быў у шыкоўнай мантыі — такую я бачыла толькі па тэлевізары). І гімн універсітэта ў выкананні студэнцкага хору гучаў так велічна і ўрачыста, што мы былі па-сапраўднаму ўзрушаны. Не хапае слоў, каб апісаць уражанні ад канцэртнай праграмы! Перад намі выступалі оперныя і эстрадныя выканаўцы, харэаграфічныя і вакальныя калектывы, знакамітая каманда КВЗ «Лепшыя сябры»… Універсітэт сустрэў першакурснікаў сардэчна, нібыта вельмі важных і дарагіх людзей. І мы гэта ацанілі!»

…Рафаэлу Траскевічу: «Сёння для нас было арганізавана сапраўднае свята. Гледзячы на таленавітых студэнтаў універсітэта, я запаліўся іх энергіяй і вырашыў, што таксама хачу расці, удасканальвацца менавіта тут, у БДПУ, і, як слушна сказаў Аляксандр Іванавіч, стаць сапраўдным патрыётам alma mater!»

…Яўгенію Аўсіевічу: «Не падумайце, што я меркантыльны, аднак 3 верасня ва ўніверсітэце здолеў правесці з максімальнай карысцю для сябе: не абмінуў ніводнай пляцоўкі ці стэнда, з энтузіязмам браў удзел ва ўсіх конкурсах і гульнях, фатаграфаваўся. Больш за ўсё мне спадабалася пляцоўка Студсавета «Беларускія абярэгі». Я выканаў заданне — назваў тры прыказкі на беларускай мове — і атрымаў у падарунак вышываны абярэг. А таксама завітаў на стэнд БРСМ, дзе пашчасціла выйграць кубачак з сімволікай БДПУ. І гэта яшчэ не ўсё. Трэці прыз мне ўручылі актывісты прафкама студэнтаў. Канешне, давялося «паламаць » галаву над рэбусам, аднак гэта было таго вартае. У цэлым я атрымаў масу прыемных эмоцый і падарункаў. Дзякуй, БДПУ!»

…Анастасіі Шамко: «Такога грандыёзнага святкавання Дня ведаў і ўшаноўвання першакурснікаў ніхто з нас не чакаў! Дэманстрацыя роліка пра жыццё БДПУ, шчырыя словы рэктара, выкананне гімна alma mater (мы, хоць і нясмела, усё ж падпявалі хору), канцэртная праграма — усё гэта яшчэ раз пераканала мяне, што БДПУ — мой універсітэт! Многія канцэртныя нумары ўразілі і заслужылі самыя шчырыя апладысменты, кожны з маіх аднагрупнікаў адзначыў для сябе самыя запамінальныя выступленні. Асабіста мяне ў неапісальнае захапленне прывяло з’яўленне на сцэне каманды КВЗ «Лепшыя сябры». І хоць хлопцаў было толькі трое, аднак пазітыву, запалу, крэатыўнасці хапіла на ўсю залу. А якімі авацыямі іх узнагародзілі — гэта трэба было чуць! Пераканана, што да выступлення «Лепшых сяброў» ніхто не застаўся абыякавым. Прыемна, што КВЗ — не закрыты клуб для абраных. У холе цьютары прапаноўвалі першакурснікам уступаць у факультэцкія каманды. Я не цалкам упэўнена ў сваіх здольнасцях, але пагадзілася: хачу ў КВЗ! А ўвогуле канцэрт натхніў на развіццё ва ўсіх напрамках. Дзякуй!»

…Кацярыне Шаплыка: «Для мяне як самы ўрачысты запомніўся момант, калі ўся зала стоячы спявала гімн БДПУ. Нехта ведаў словы на памяць, а мы, першакурснікі, чыталі іх з экрана. Я, дарэчы, ужо вывучыла прыпеў. Ведаеце, сёння тут, у актавай зале, я насамрэч адчула, што ўніверсітэт — адна вялікая сям’я, дзе шануюць традыцыі. Рада далучыцца да яе».

Наперадзе яшчэ шмат яркіх эмоцый, новых уражанняў, пераадоленых перашкод і пакораных вяршыняў. Навучальны год толькі пачаўся. Зробім яго запамінальным разам!

Алена ФЕНДЗІЧ


21 чэрвеня 2018 года, № 9 (1213)

НІКОГА НЕ ПАКІНУЦЬ УБАКУ

Пасля таго як у 2015 г. на пасяджэнні ААН прадстаўнікі 193 дзяржаў адобрылі Парадак дня-2030 і абвясцілі 17 Мэт устойлівага развіцця (МУР), у чалавецтва з’явіўся ўнікальны шанец сумеснымі намаганнямі палепшыць жыццё ва ўсіх кутках планеты. Да рэалізацыі канцэпцыі ўстойлівага развіцця далучылася і Беларусь. Фарміраванне адпаведнай свядомасці нашых грамадзян – той падмурак, без якога немагчыма ажыццявіць пастаўленыя мэты. І ў гэтым працэсе цяжка пераацаніць ролю адукацыі. Менавіта таму Нацыянальны каардынатар па дасягненні Мэт устойлівага развіцця, намеснік старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу М. А. Шчоткіна завітала 13 чэрвеня ў БДПУ на сустрэчу з будучымі педагогамі.

Мар’яна Акіндзінаўна, у мінулым настаўнік фізікі, намеснік дырэктара і дырэктар школы, начальнік упраўлення адукацыі адміністрацыі Фрунзенскага раёна сталіцы, падрабязна расказваючы пра кожную з сямнаццаці Мэт, аўтарытэтна падкрэсліла: «Нічога нельга дасягнуць без адпаведнага ўзроўню адукацыі. Цяпер трэба мяняць свядомасць кожнага чалавека і грамадства ў цэлым з арыентацыяй на дасягненне ўстойлівасці. Як правільна спажываць энергарэсурсы, як абыходзіцца з прыродай, як берагчы багацце краіны – чыстую ваду, – гэта тыя пытанні, якія павінны клапаціць кожнага. У гэтым плане ад настаўніка залежыць вельмі многае. Якія думкі і ідэі, каштоўнасці і традыцыі ён закладзе ў адукацыйны працэс, такое грамадства мы і атрымаем».

БДПУ з’яўляецца флагманам у галіне адукацыі для ўстойлівага развіцця сярод айчынных універсітэтаў і зрабіў шмат крокаў у гэтым напрамку. Па ініцыятыве рэктара ўстановы А. І. Жука БДПУ выступіў адным з заснавальнікаў Асацыяцыі «Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця», адкрыў на сваёй базе Каардынацыйны цэнтр і Green Office BSPU, далучыў да тэмы будучых настаўнікаў – удзельнікаў студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый.

«Як бы пафасна гэта ні прагучала, але 17 Мэт закранаюць абсалютна ўсе сферы жыццядзейнасці чалавека і накіраваны на дасягненне ўстойлівага развіцця нашай планеты. Іх накіраванасць – павышэнне ўзроўню і якасці жыцця людзей. Гаворка ідзе хутчэй не толькі пра рост даходаў насельніцтва, а пра стварэнне эфектыўных працоўных месцаў, умацаванне здароўя, захаванне чыстымі паветра і вады, – патлумачыла Мар’яна Акіндзінаўна Шчоткіна. – Мы пазычылі планету ў наступных пакаленняў і абавязаны вярнуць яе па меншай меры ў такім жа, калі не ў лепшым, стане».

Важна, каб як мага больш людзей ведалі пра МУР і актыўна далучаліся да іх рэалізацыі. «Чым больш у нас прыхільнікаў, тым хутчэй мы наблізімся да дасягнення Мэт устойлівага развіцця, – упэўнена М. А. Шчоткіна. – Мы выбіраем розныя спосабы распаўсюджання інфармацыі. Лакалізаваныя сімвалы МУР можна ўбачыць на нацыянальных і рэгіянальных тэлеканалах у выглядзе анімацыйнага роліка, на білбордах, устаноўленых у розных гарадах і рэгіёнах. Аднак для таго, каб працэс актывізаваўся, неабходны ўдзел моладзі – крэатыўных людзей, якія не баяцца эксперыментаваць. Чакаю запрашэння ад валанцёраў БДПУ на ваша эксклюзіўнае мерапрыемства. З радасцю прыму ў ім удзел, пачую ідэі і прапановы ад студэнтаў вядучага педагагічнага ўніверсітэта краіны».

Наступны крок – гэта мэтанакіраваная праца па прасоўванні і тлумачэнні кожнай з МУР. Усе 17 Мэт узаемазвязаны. Нельга, напрыклад, пазбавіцца праблемы голаду, калі не знішчыць беднасць. Немагчыма пераадолець праблему беднасці без наяўнасці годнай працы і эканамічнага росту. Гэты ланцужок можна працягваць бясконца доўга, бо рэалізацыя адной з Мэт цягне за сабой шэраг іншых. Пры гэтым мы павінны разумець, што ніхто, акрамя нас, не будзе дзейнічаць у нашых інтарэсах. Таму праца па дасягненні МУР – гэта ўклад кожнага, узаемадзеянне ўсіх дзеля сённяшняга і будучых пакаленняў. І вырашаць такія задачы магчыма толькі ў цесным партнёрстве. Пры гэтым дамінуючай Мэтай з’яўляецца «Нікога не пакінуць убаку» – менавіта такі слоган выкарыстоўваецца ва ўсім свеце ў рабоце па дасягненні МУР.

Наш кар.


31 мая 2018 года, № 8 (1212)

БУДЗЬ ЛЕПШЫМ У АБРАНАЙ СФЕРЫ – ДА ПОСПЕХУ АДКРЫЕШ ДЗВЕРЫ!

Імкнучыся забяспечыць сваім выхаванцам найлепшыя ўмовы для навучання і развіцця здольнасцей і талентаў, БДПУ звяртаецца да самых розных формаў работы, заахвочвання і стымулявання. Адна з іх – конкурс «Студэнт года БДПУ», у фінальнай частцы якога сёлета прынялі ўдзел больш за 60 прадстаўнікоў усіх інстытутаў і факультэтаў універсітэта. Пазмагацца ў канкурэнтнай барацьбе з дастойнымі сапернікамі, удасканаліць свае веды і ўменні, падзяліцца вынікамі ўласнай дзейнасці, натхніцца на новыя здзяйсненні … – пералік магчымасцей, якія адкрываюцца перад удзельнікамі падобных мерапрыемстваў, можна працягваць доўга. Галоўнае ж, як слушна адзначыў на цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў конкурсу рэктар БДПУ прафесар А. І. Жук, у тым, што ўсе прэтэндэнты на ганаровае званне «Студэнт года» разумеюць: актыўны ўдзел у жыцці ўніверсітэта, ініцыятыва і рэалізацыя карысных пачынанняў здольны выхаваць лідарскія якасці, такія важныя для педагога.

Падвядзенню вынікаў конкурсу і вызначэнню лепшых з лепшых папярэднічала плённая праца. І не толькі з боку ўдзельнікаў, але і членаў журы. З пачэснай і адказнай місіяй яны справіліся на выдатна, хоць, па шчырым прызнанні, часам рашэнне прымалася няпроста. І ўсё ж выбар быў зроблены – абгрунтаваны, з улікам усіх дасягненняў кожнага канкурсанта. У выніку вызначыліся пераможцы ў пяці традыцыйных намінацыях. Пра перавагі кожнага з іх расказваюць члены судзейскай калегіі.

Н. Л. Пузырэвіч, загадчык кафедры сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі: «Алена ФЕНДЗІЧ – пераможца ў намінацыі “Навукова-даследчая дзейнасць” – пакарыла нас не толькі грунтоўнымі, якаснымі вынікамі сваёй працы. Лёгка арыентуючыся ў спецыяльнай тэрміналогіі і складаных паняццях, яна прадэманстравала выключную зацікаўленасць прадметам даследавання, здолела захапіць ім і нас, і нават сваіх сапернікаў. Усім запомнілася беларускамоўная прэзентацыя Алены разам з групай падтрымкі – відаць, што маладая даследчыца ўмее працаваць у камандзе, што вельмі важна. Упэўнена, што Алену чакае вялікая будучыня ў навуцы!»

В. А. Зайцаў, начальнік вучэбна-метадычнага ўпраўлення: «Сярод канкурсантаў у намінацыі “Вучэбна-прафесійная дзейнасць” Вікторыя ГЕЦ адразу звярнула на сябе ўвагу членаў журы, калі пачала адкрыты ўрок адмысловай цытатай Ч. Чапліна: “Здольнасць думаць нагадвае ігру на скрыпцы або раялі і патрабуе штодзённай практыкі”. Тым самым удзельніца падкрэсліла ролю педагагічнай практыкі ў паўнавартаснай падрыхтоўцы будучага настаўніка. Вікторыя прадэманстравала шэраг цікавых, асабіста апрабаваных метадаў навучання. Асабліва мне спадабаўся метад гексу (гекс – гэта шасцівугольнік з паперы). На гексах канкурсантка запісвала паняцці і даты па тэме ўрока гісторыі ў 6-м класе, тым самым раскрываючы прычынна-выніковыя сувязі стварэння ВКЛ».

С. М. Маліноўская, начальнік УВРзМ: «Усе студэнты, якія ўдзельнічалі ў намінацыі “Сацыяльна значная дзейнасць. Маладзёжнае лідарства”, былі годныя перамогі. І ўсё ж журы вырашыла прысудзіць званне Вользе НЯРОЎНІ, старшыні валанцёрскага клуба “Добрае сэрца” ФДА. З першага курса Вольга з аднадумцамі кожны тыдзень наведвае дом-інтэрнат для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця (і не толькі). Вельмі важна, што гэта сістэмная работа, а не разавыя акцыі. Вольга не толькі сама займаецца дабрачыннай дзейнасцю, але і вядзе за сабой іншых студэнтаў. А сёння валанцёрства – гэта брэнд БДПУ. Сведчанне таму – Прэмія Прэзідэнта краіны “За духоўнае адраджэнне”, прысуджаная alma mater у 2017 г. Я рада, што Вольга захоўвае і працягвае традыцыі валанцёрскага руху БДПУ».

А. В. Жураўская, начальнік цэнтра студэнцкай творчасці: «Перамогу ў намінацыі “Мастацка-творчая дзейнасць” другакурснік філфака Павел ЛАПАЦІНСКІ атрымаў перш за ўсё за шматграннасць таленту, выдатныя арганізатарскія здольнасці, актыўную жыццёвую пазіцыю. Студэнт, які ў свой час сур’ёзна займаўся харэаграфіяй, стварыў на факультэце танцавальны калектыў “Барыня”. На працягу двух гадоў Павел з’яўляецца нязменным вядучым найбуйнейшых універсітэцкіх мерапрыемстваў.Танкаўцам ён добра знаёмы, аднак не ўсе ведаюць, што хлопец выконвае вялікую “закулісную” работу: піша сцэнарыі, ініцыіруе правядзенне акцый… Напрыклад, многія арганізацыйныя моманты такога маштабнага мерапрыемства, як “Міс БДПУ”, ён узяў на сябе. Актыўнасць, зацікаўленасць, нераўнадушнасць – гэтыя якасці паспрыялі і таму, што сёлета Паўла абралі старшынёй Студсавета БДПУ. А творчая прэзентацыя студэнта яшчэ раз пераканала нас, што мастацтва – важны вектар жыцця гэтага таленавітага хлопца».

А. В. Хіжэўскі, загадчык кафедры фізічнага выхавання і спорту: «Перамогу студэнткі 1-га курса факультэта дашкольнай адукацыі Ганны ТРУХАН у намінацыі “Фізкультурна-аздараўленчая і спартыўная дзейнасць”, як мне здаецца, прадвызначыла яе бліскучае выступленне на сцэне актавай залы. Спартыўна-харэаграфічны нумар з удзелам групы падтрымкі быў сапраўды відовішчным, якасным, прафесійным! У мяне нават узнікла ідэя запрасіць Ганну да нас у секцыю спартыўнай аэробікі. Заслужаная ўзнагарода для дзяўчыны, якая ўмее захапляць любімай справай іншых».

Гутарыла Вераніка МАНДЗІК


18 красавіка 2018 года, № 5 (1209)

НА СУБОТНІК – ТАЛАКОЙ, КАБ ПАЛЕПШЫЎСЯ НАСТРОЙ!

Красавік урэшце парадаваў нас сапраўды вясновым надвор’ем. Наперадзе – майскія святы, і, каб падрыхтавацца да іх, жыхары Беларусі 21 красавіка дружна выйшлі на Рэспубліканскі суботнік. Вялікая сям’я нашай alma mater, вядома, не засталася ўбаку ад гэтай падзеі. «Не абавязак, а магчымасць» – пад такім дэвізам, як мне здаецца, студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі ахвотна наводзілі парадак на рабочых месцах і тэрыторыях, прылеглых да вучэбных карпусоў і інтэрнатаў. Паназіраўшы за тым, як у іх руках спорыцца работа, карэспандэнт «Н» прыйшоў да высновы, што суботнік успрымаецца як магчымасць…

…захавання адказных адносін да традыцый. Калектыўнай фізічнай працы не цураліся нашы продкі, выходзячы талакой на ўборку збажыны ці будаванне грэблі. У савецкі перыяд гэты звычай, вядома, відазмяніўся, атрымаў іншую трактоўку, але асноўная ідэя сумеснай працы дзеля агульнай карысці засталася. «Для мяне дылема: удзельнічаць ці не – не стаяла, – прызналася першы прарэктар БДПУ С. І. Копцева. – Я выхавана на лепшых традыцыях часоў майго студэнцтва і разумею грамадскую значнасць суботнікаў. Гэта пытанне асабістай адказнасці перад сваёй краінай, горадам, дзе жывём, установай, у якой працуем і вучымся.

…знітавання калектыву, выпрацоўкі карпаратыўнага духу. Любыя агульныя справы аб’ядноўваюць, тым больш калі гэта праца на карысць роднага ўніверсітэта. Расказвае студэнтка 302-й групы факультэта пачатковай адукацыі Лілія Стэфанюк: «За кожнай вучэбнай групай быў замацаваны ўчастак тэрыторыі. Прайшоўшы інструктаж па тэхніцы бяспекі і ўзброіўшыся неабходнымі прыладамі, мы навялі парадак ля вучэбнага корпуса № 7 – сабралі смецце, пазграбалі мінулагодняе лісце, павыносілі сухія галіны… Агульнымі намаганнямі замацаваны за намі ўчастак стаў акуратным і прыгожым. Суботнік – гэта не толькі мерапрыемства па добраўпарадкаванні тэрыторыі, але і цудоўная магчымасць для студэнтаў далучыцца да агульнай справы.

…атрымання зараду станоўчых эмоцый, задавальнення ад вынікаў уласнай працы. Студэнткі Інстытута інклюзіўнай адукацыі Даша і Паліна, што таксама шчыравалі з граблямі каля вучэбнага корпуса № 7, з усмешкай распавялі: «Наш будынак размешчаны ў асаблівым месцы: ускраек горада, лес, птушкі спяваюць! А калі тут яшчэ і парадак наведзены, адчуваеш абсалютны рэлакс. І асабліва прыемна ўсведамляць, што гэтая прыгажосць зроблена тваімі рукамі. Нам падабаецца працаваць на суботніку: ён зараджае пазітыўнай энергіяй, дапамагае адчуць яднанне з прыродай, а значыць, выхоўвае беражлівыя адносіны да яе».

Дзякуючы дружнай зладжанай працы знешні выгляд многіх аб’ектаў інфраструктуры ўніверсітэта змяніўся да лепшага: аконнае шкло блішчыць на сонцы, парадны выгляд набылі свежапафарбаваныя бардзюры, дзесьці пасаджаныя летась першацветы ўбіраюцца ў сілу і радуюць вока яркімі колерамі. І, як справядліва адзначыў прарэктар БДПУ А. А. Юшчык, магутны выхаваўчы патэнцыял суботніка заключаецца ў тым, што кожны, хто спрычыніўся да гэтых перамен, усвядоміў каштоўнасць уласнай працы і адчуў павагу да працы іншых.

Вераніка МАНДЗІК


18 красавіка 2018 года, № 5 (1209)

БУДУЧЫНЯ ПАЧЫНАЕЦЦА ТУТ!

На працягу многіх гадоў БДПУ з’яўляецца вядучым педагагічным універсітэтам краіны і цалкам апраўдвае гэты ганаровы і адказны статус. Слава пра нашы дасягненні ў навуцы, творчасці, спорце і іншых відах дзейнасці выходзіць далёка за межы студэнцкіх аўдыторый і становіцца лепшай рэкламай для наступных пакаленняў танкаўцаў. Аднак дзе, як не ў самім універсітэце, знойдзеш самую актуальную інфармацыю, на свае вочы ўбачыш кампетэнтных выкладчыкаў і іх таленавітых вучняў, адчуеш неверагодны дух студэнцтва! Не сакрэт, што ўражанні ад знаёмства з установай адукацыі часта становяцца вызначальным фактарам пры выбары будучай alma mater. Таму сёлета сям’я БДПУ як заўсёды старанна падрыхтавалася да адказнай падзеі і гасцінна прыняла абітурыентаў з усіх куткоў краіны, адкрыўшы для іх не толькі дзверы, але і сэрцы.

Па традыцыі Дзень адкрытых дзвярэй у нашым універсітэце праходзіў у тры этапы. Першым і самым адказным з іх стала праца ў фае тэматычных пляцовак і майстар-класаў, якія з парога завалодалі ўвагай гасцей. Кожны факультэт і інстытут імкнуўся паказаць сябе з лепшага боку, дэманструючы самыя цікавыя элементы навучальнага працэсу. Так, сёлета наведвальнікі ўніверсітэта ўдзельнічалі ў майстар-класах па маляванні нестандартнымі тэхнікамі і аквагрыме, назіралі за дэфіле студэнтаў у гістарычных, нацыянальных і авангардных строях, вызначалі лепшага ў інтэлектуальных гульнях, а таксама мелі магчымасць самастойна пакіраваць робатамі ці адчуць сябе вялікімі хімікамі – кожнаму знаходзіўся занятак па душы. «Мы такога не чакалі! Усё выдатна арганізавана, прадумана і разам з тым весела і ажыўлена! Прыемна здзівіў маштаб мерапрыемства: з’явілася ўражанне, нібыта мы завіталі на нейкае міжнароднае свята. Не паспелі пераступіць парог, як адчулі неверагодны пазітыў ад людзей, якія тут вучацца і працуюць», – наперабой дзяліліся ўражаннямі сяброўкі з Негарэльскай СШ №1 Ілона, Ксенія і Яна. Дзяўчаты завіталі ў БДПУ ўпершыню, але не адчувалі сябе ў гасцях: яны ахвотна ўключаліся ў працу самых розных тэматычных пляцовак і актыўна фатаграфаваліся – відаць, мелі сур’ёзны намер перамагчы ў конкурсе сэлфі «Я ў БДПУ».

Не меншую зацікаўленасць да таго, што адбывалася навокал, праяўляў і Дзяніс. Хлопец вучыцца ў Мазырскім політэхнічным каледжы, аднак, паспрабаваўшы сябе ў сферы будаўніцтва, вырашыў «змяніць вектар» – стаць педагогам. Многія з яго сяброў ужо вучацца ў нашым універсітэце, і Дзяніс з захапленнем сочыць за іх студэнцкім жыццём. «Дзень адкрытых дзвярэй я наведваю не ўпершыню і магу сказаць, што кожны візіт у педагагічны ўніверсітэт – гэта сапраўднае свята. Сёлета таксама вельмі цікава ўдзельнічаць у розных майстар-класах, віктарынах, праходзіць тэсты – усё гэта дапамагае адчуць, што такое БДПУ. Аднак у гэты раз у мяне ёсць яшчэ адна важная мэта: канчаткова вызначыцца са спецыяльнасцю». А вось Уладзімір, вучань педагагічнага класа з фізіка-матэматычным ухілам гімназіі № 1 г. Барысава, гэтую задачу ўжо вырашыў: будзе паступаць на факультэт эстэтычнай адукацыі. Хлопец захапляецца музыкай, іграе на фартэпіяна і сам піша розныя кампазіцыі. З гонарам расказвае, што прымаў удзел у адборы на «Еўрабачанне-2018». Пры такіх здольнасцях ніякіх сумненняў у выбары факультэта не было, аднак на Дзень адкрытых дзвярэй прыйшоў, кіруючыся вядомым прынцыпам: лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць. Да таго ж хацеў пазнаёміцца з універсітэтам бліжэй, а таксама ўдакладніць некаторыя моманты, звязаныя з уступнай кампаніяй. У гэтым Уладзіміру дапамаглі прэзентацыйныя пляцоўкі, якія падрыхтавалі структурныя падраздзяленні і грамадскія арганізацыі. Дзякуючы іх зладжанай працы кожны наведвальнік мог на месцы атрымаць разгорнутыя адказы на актуальныя пытанні пра паступленне ва ўніверсітэт, асаблівасці арганізацыі вучэбнага працэсу і грамадскай дзейнасці, а галоўнае – адчуць адзінства розных універсітэцкіх структур. Задаволеныя візітам засталіся і вучаніцы педагагічнага класа з СШ № 2 імя Цішкі Гартнага г. Капыля Дар’я і Юлія: «Нягледзячы на тое што сёння БДПУ наведала так многа людзей, якія патрабавалі пастаяннай увагі, гаспадары заўсёды заставаліся прыветнымі, добразычлівымі, ахвотна адказвалі на нашы пытанні, дапамагалі знайсці неабходную зону, аўдыторыю. Таксама, бясспрэчна, прыемна было атрымаць падаруначкі і флаеры з карыснай інфармацыяй пра ўніверсітэт і яго падраздзяленні».

Досыць хутка атмасфера свята, што панавала ў холе галоўнага корпуса, запоўніла сабой і актавую залу, якая ўжо зачакалася гасцей. Дарэчы, цікавасць да БДПУ ў гэтым годзе паспрыяла ўзнікненню своеасаблівага конкурсу сярод абітурыентаў яшчэ да пачатку ўступнай кампаніі: так, актавая зала змясціла толькі частку жадаючых. Аднак праблему вырашыла «завочнае аддзяленне» –анлайн-трансляцыя, якая паралельна ішла на экранах адразу ў пяці студэнцкіх аўдыторыях. Такім чынам, знаёмства з універсітэтам працягнулася для ўсіх. Вядома, ці не самым чаканым момантам дня стала выступленне рэктара БДПУ А. І. Жука. Ён расказаў прысутным пра дасягненні ўніверсітэта, звярнуў увагу на шырокі выбар спецыяльнасцей, падзяліўся планамі на будучае. Аляксандр Іванавіч пажадаў абітурыентам паспяхова здаць выпускныя і ўступныя экзамены і свядома падысці да выбару alma mater – стартавай пляцоўкі прафесійнага станаўлення і развіцця. Услед за кіраўніком універсітэта са сцэны да будучых студэнтаў звярнуліся вядомыя танкаўцы: чэмпіён і трохразовы прызёр Паралімпійскіх зімовых гульняў у Пхёнчхане магістрант БДПУ Юрый Голуб, лаўрэат І ступені Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года-2017» Любоў Сардалішвілі і тэле- і радыёвядучы Антон Мартыненка. Кожны з іх падзяліўся вопытам сваіх прафесійных перамог і запомніўся гледачам непаўторнай харызмай. Прыўзняты настрой прысутных падтрымалі лепшыя мастацкія калектывы і выканаўцы ўніверсітэта. Па рэакцыі залы і эмацыйных каментарыях гледачоў было зразумела, як прадумана арганізатары падышлі да складання сцэнарыя, выбару шаноўных выступоўцаў, напаўнення мастацкай часткі; як бліскуча быў вытрыманы баланс паміж густамі і прыярытэтамі такіх розных пакаленняў бацькоў і дзяцей. Аднак усё ж БДПУ – тэрыторыя маладых, і таму яркай фінальнай кропкай творчай прэзентацыі стаў сучасны, энергічны, дзёрзкі відэаролік пра ўніверсітэт, зняты з удзелам лепшых каманд Вышэйшай лігі КВЗ, які трапіў прама ў цэль, а дакладней, у сэрцы юных гледачоў. Яны не хавалі захаплення, не шкадавалі апладысментаў і, здавалася, не сумняваліся ў тым, якая ўстанова адукацыі ў хуткім часе стане іх alma mater.

Атрымаўшы мора станоўчых эмоцый у актавай зале, госці разышліся па розных карпусах і аўдыторыях, каб працягнуць знаёмства з адміністрацыяй факультэтаў і інстытутаў БДПУ, атрымаць адказы на хвалюючыя пытанні, ацаніць матэрыяльна-тэхнічную базу. Падчас гэтых сустрэч выпускнікі ўніверсітэта розных гадоў, якія завіталі ў alma mater са сваімі дзецьмі, братамі, сёстрамі, дзяліліся ўражаннямі ад убачанага і адзначалі пазітыўныя перамены. Спадзяёмся, што гэту станоўчую тэндэнцыю – змяняцца да лепшага – падтрымаюць матываваныя, здольныя, таленавітыя абітурыенты краіны, далучыўшыся да нашай універсітэцкай сям’і. Шчыра жадаем, каб кожны з іх змог падабраць свой ключык да дзвярэй БДПУ, якія вядуць у дзівосны свет студэнцтва.

Алена ФЕНДЗІЧ


30 сакавіка 2018 года, № 4 (1208)

ТАЛЕНТ, РОЗУМ, ПРЫГАЖОСЦЬ – ГЭТА ТОЕ, ШТО Ў НА С ЁСЦЬ!

БДПУ па праву можна назваць сапраўдным кветнікам – столькі абаяльных, творчых, разумных дзяўчат тут вучыцца! Таму і конкурс прыгажосці для нас – асаблівае мерапрыемства: канкурэнцыя вялікая, а патрабаванні высокія. І гаворка тут не толькі пра знешнія дадзеныя, хоць, безумоўна, пэўным стандартам студэнткі павінны адпавядаць. Уменне трымацца на публіцы, харызматычнасць і дасціпнасць, інтэлектуальнасць і крэатыўнасць – важныя складнікі, якія арганічна дапаўняюць шматграннае паняцце прыгажосці. Зрэшты, прадстаўніцам нашага ўніверсітэта як будучым педагогам гэтых якасцей пазычаць не трэба. Прынамсі, падчас аднаго з самых чаканых вясновых мерапрыемстваў – конкурсу прыгажосці і грацыі «Міс БДПУ-2018» – яны спаўна раскрылі не толькі знешняе, але і ўнутранае хараство. Дарэчы, і першае, і другое патрабуе пастаяннай працы над сабой, таму застаецца толькі здагадвацца, якія намаганні былі прыкладзены канкурсанткамі дзеля дасягнення запаветнай мары. У любым выпадку, вынік атрымаўся ва ўсіх сэнсах асляпляльным, і гэта я не пра бляск сафітаў!

Не ведаю, як там з выратаваннем свету, але з задачай «пакарыць сэрцы гледачоў» удзельніцы справіліся на «выдатна». Адзінаццаць прыгажунь з усіх факультэтаў і інстытутаў на некалькі гадзін аказаліся ў цэнтры ўвагі вялікай аўдыторыі, у тым ліку і членаў журы. Безумоўна, градус хвалявання зашкальваў! Аднак гэта не перашкодзіла канкурсанткам трымацца ўпэўнена і разняволена, усміхацца не на камеру, а шчыра і натуральна, што было адзначана судзейскай калегіяй. Адна з членаў журы, тэлевядучая і мадэль Надзея Цімафеева, заўважыла: «Кожная жанчына павінна верыць у сваю прыгажосць і непаўторнасць. Дык вось, мілыя дзяўчаты, усе вы – чароўныя. Для вялікай сцэны БДПУ вы падрыхтавалі выдатныя выступленні. І таму кожная з вас перамагла незалежна ад выніку».

Што ж, з гэтымі словамі цяжка не пагадзіцца, а дзейства, якое разгортвалася на сцэне, толькі пацвярджала выказаную думку. Калі дзяўчаты выходзілі на подыум, ад іх нельга было адарваць вачэй. Уступнае і фінальнае, беларускае, афіцыйна-дзелавое і спартыўнае дэфіле – у кожным з іх удзельніцы дэманстравалі не столькі прыгожыя строі, колькі сваю жаноцкасць, зграбнасць, упэўненасць і бясконцую абаяльнасць.

Падчас конкурсу аратарскага майстэрства гледачы апынуліся на віртуальнай экскурсіі па Беларусі. Прыгажуні выступалі ў ролі гідаў і распавядалі пра сваю малую радзіму. Так, Маргарыта Пятрова (філалагічны факультэт) прачытала верш пра Крычаў, Дар’я Кандраценка (гістфак) з замілаваннем расказала пра Оршу. Вачыма Алены Мельнікавай (ФЭА) прысутныя паглядзелі на Асіповічы, Настассі Лазейка (Інстытут псіхалогіі) – на Пінск. Кацярына Дзябёлая (ФДА) і Паліна Мацюк (ФФВ) паказалі Брэст і Мінск такімі, якімі іх мала хто мог уявіць. Пазнаёмілі гледачоў са сваёй роднай старонкай студэнтка Інстытута інклюзіўнай адукацыі Аліна Смірнова (Пухаўшчына), Настасся Дубоўская з ФПА (Дзяржынск), Маргарыта Гурына з ФЭА (Капыль), Аліна Есіс з ФСПТ (Жлобін). А прадстаўніца фізмата Дзіяна Багдановіч кранула прысутных аўтарскай песняй пра горад Гродна.

Напэўна, самым паказальным выпрабаваннем для дзяўчат аказаўся творчы нумар, бо менавіта тут кожная мела магчымасць выдзеліцца, праявіць свае здольнасці і таленты. Вакал, харэаграфія, акцёрскае майстэрства – прыгажуні не стамляліся нас здзіўляць! Настасся Лазейка паказала містычнае выступленне пра пачуцці, а Дзіяна Багдановіч падчас выхаду нават намагалася «скрасці» карону. Вельмі неардынарным быў нумар Кацярыны Дзябёлай пра сапраўднага майстра сваёй справы Андрэя Міронава. Дзяўчына прадэманстравала не толькі артыстызм і пластычнасць, але і мастацкія здольнасці: на працягу выступлення яна малявала на сцэне карціну. Як пазней высветлілася, партрэт савецкага акцёра выкананы ў спецыяльнай тэхніцы – бліскаўкамі.

Падчас мерапрыемства творчымі нумарамі гледачоў радавалі не толькі ўдзельніцы конкурсу. Падараваць добры настрой на галоўную сцэну БДПУ выйшлі танцавальны калектыў «Арт-Юніці», акардэаністы Уладзімір Федарук і Мікіта Камянецкі, запрошаныя госці з музычнай школы «Джэм» Аксана Чарніцкая і Марыя Дамненка. Сваім неверагодным вакалам прысутных заваражыў фіналіст конкурсу «Голас. Дзеці» Мікіта Уласенка.

І вось нарэшце – доўгачаканы кульмінацыйны момант. «Дзякуй за шоу! Мы ў захапленні! Запомніце пачуцці, якія вы здольны выклікаць у людзей, і пранясіце іх з сабою праз усё жыццё. Сёння вамі ганарацца аднакурснікі, сябры, бацькі і знаёмыя. Дзякуй за карпатлівую працу і задавальненне, якое падаравалі прысутным у гэтай зале», – з такімі словамі звярнулася да дзяўчат член журы, пераможца конкурсаў «II Vice-Mrs. World-2017» і «Міс Student Star», наша выпускніца Дар’я Рэут.

Па выніках інтэрнэт-галасавання «Міс глядацкіх сімпатый» стала Дар’я Кандраценка. Звання «2-я віцэ-міс» удастоена Настасся Смірнова, а тытула «1-я віцэміс» – Настасся Лазейка. Першай прыгажуняй універсітэта –«Міс БДПУ-2018» стала першакурсніца Кацярына Дзябёлая. Адразу пасля конкурсу студэнтка падзялілася з карэспандэнтам «Н» сваімі ўражаннямі: «Спачатку я не зразумела, што адбылося. Радасць, здзіўленне – усё пераплялося. Канешне, я ўсім сэрцам жадала перамагчы. Таму цэлымі днямі працавала над сабой, асвоіла новую тэхніку малявання, пра якую раней нават не чула. Наконт гэтага вельмі перажывала. Аднак пасля неверагоднай колькасці сапсаваных палотнаў і зрасходаваных банак з бліскаўкамі ўсё пайшло як трэба. Увогуле ж, калі на рэпетыцыях бачыш, якія таленавітыя студэнткі БДПУ, то разумееш: каб быць лепшай, трэба працаваць і дзень, і ноч».

Усім дзяўчатам, якія плануюць прымаць удзел у наступных конкурсах прыгажосці, Кацярына пажадала атрымліваць задавальненне ад працэсу падрыхтоўкі (нават ад рэпетыцый), а яшчэ рабіць тое, да чаго імкнецца душа.

Прыслухайцеся да апошніх слоў: калі вы апантаныя любімай справай, імкнецеся да здзяйснення запаветнай мары, працуеце над сабой – вы робіцеся сапраўды самымі прыгожымі!


P. S. У Мінскім гарадскім (адборачным) этапе Міжнароднага конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства сярод устаноў вышэйшай адукацыі«Каралева Вясна-2018» прымуць удзел адразу дзве прадстаўніцы БДПУ. Гэта Ка цярына Дзябёлая, студэнтка факультэта дашкольнай адукацыі, пераможца конкурсу «Міс БДПУ-2018», і Аліна Есіс, першакурсніца факультэта сацыяльнапедагагічных тэхналогій. Асноўнай ідэяй мерапрыемства з’яўляецца дэманстрацыя прыгажосці праз сукупнасць духоўных, інтэлектуальных якасцей, творчых здольнасцей і знешніх даных удзельніц – а ў гэтым, на думку «Н», нашым дзяўчатам роўных няма. Кацярына з дзяцінства захапляецца маляваннем, харэаграфіяй, іграе на фартэпіяна і ўпэўнена, што чалавека ўпрыгожвае найперш дабрыня. Аліна таксама творчая асоба, якая любіць дзяцей і лёгка знаходзіць з імі агульную мову, а таксама верыць, што ў жыцці няма нічога немагчымага!

Наталля ДАВЫДАВА


7 сакавіка 2018 года, № 3 (1207)

КУРС НА АБНАЎЛЕННЕ ДЛЯ НОВЫХ ПАКАЛЕННЯЎ

Дынамічнае развіццё БДПУ на працягу апошніх некалькіх гадоў, змены знешнія і ўнутраныя, адукацыйныя інавацыі – усё гэта падпарадкавана галоўнай мэце: стварэнню самых спрыяльных умоў для выхавання педагога новай генерацыі – актыўнага, мабільнага, з шырокім кругаглядам, здольнага да творчай дзейнасці ў полікультурнай прасторы. Пашырэнне міжнародных сувязей і кантактаў – важны элемент гэтага шматграннага працэсу. Дзякуючы актывізацыі ўзаемадзеяння з замежнымі партнёрамі БДПУ не толькі дзеліцца і пераймае педагагічныя здабыткі, але і стварае пляцоўкі для абмену вопытам і назапашвання культурных каштоўнасцей, тым самым узбагачаючы і сваю інфраструктуру. Чарговым крокам на гэтым вялікім шляху стала стварэнне Беларуска-Казахстанскага культурна-адукацыйнага цэнтра, урачыстае адкрыццё якога адбылося 2 сакавіка.

Мерапрыемства было расквечана нацыянальным каларытам абодвух народаў: традыцыйныя строі, абрады (каравай для гасцей, феерверк з цукерак на шчасце), беларускія і казахскія вершы і песні… Адным словам, сапраўдны дыялог культур, якому і павінна спрыяць дзейнасць цэнтра. На ўзроўні ж адукацыі наша супрацоўніцтва мае сваю гісторыю і свой плён, на што ў прывітальным слове звярнуў увагу рэктар БДПУ А. І. Жук: «Адкрыццё цэнтра стала вынікам цесных партнёрскіх стасункаў БДПУ і Еўразійскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Л. М. Гумілёва (ЕНУ), сведчаннем высокага ўзроўню кансалідацыі ў рамках Навукова-адукацыйнага кансорцыума паміж установамі вышэйшай адукацыі і НДІ Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан. Сёння ўзаемадзеянне ажыццяўляецца па трох напрамках: адукацыйным, навуковым і культурным. Другі год запар магістранты ЕНУ праходзяць навуковую стажыроўку ў Інстытуце псіхалогіі і на факультэце прыродазнаўства нашага ўніверсітэта, адбываецца абмен выкладчыкамі па праграме „Запрошаны прафесар“. Да таго ж у рамках Дзяржаўнай праграмы развіцця адукацыі і навукі Рэспублікі Казахстан выкладчыкі БДПУ праводзілі семінары ва ўстановах вышэйшай адукацыі гэтай краіны. У 2012 г. на базе ЕНУ быў адкрыты Цэнтр мовы і культуры „Беларусь“. Сённяшняе мерапрыемства – лагічны працяг узаемадзеяння двух універсітэтаў». Асноўнымі задачамі Цэнтра яго стваральнікі называюць наладжванне супрацоўніцтва ў галіне адукацыі, умацаванне ўзаемаразумення і папулярызацыя культурных здабыткаў, развіццё навуковага і творчага патэнцыялу студэнтаў і выкладчыкаў. Таксама, па словах Аляксандра Іванавіча, дзейнасць структуры дазволіць БДПУ ўзаемадзейнічаць з універсітэтамі Казахстана, у прыватнасці, у сферы ўключанага навучання, пашыраць тэматыку навуковых стажыровак і адукацыйных курсаў. Дарэчы, ужо два гады ў ІПКіП павышаюць кваліфікацыю супрацоўнікі ўстаноў дашкольнай адукацыі, настаўнікі і дырэктары школ Казахстана. Прыкладам супрацоўніцтва ў справе патрыятычнага выхавання моладзі служыць удзел студэнтаў у міжнародных зорных паходах. Сёлета ў вандроўку па месцах баявой і працоўнай славы беларускага народа накіраваліся сямёра прадстаўнікоў казахстанскіх устаноў вышэйшай адукацыі.

Беларусь і Казахстан аб’ядноўвае сумесная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў на акупаванай тэрыторыі Беларусі. У рамках работы Цэнтра запланавана сумеснае выкананне студэнтамі абодвух універсітэтаў навукова-адукацыйнага праекта «Ураджэнцы Казахстана ў партызанскім руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны» і дзейнасць сумеснага пошукавага атрада. Першы прарэктар ЕНУ прафесар А. А. Малдажанава ўхваліла стратэгічны напрамак, вызначаны БДПУ, і прапанавала яшчэ адну форму супрацоўніцтва. Па словах госці, для больш інтэнсіўнага абмену адукацыйным і культурным вопытам варта зрабіць відэазапіс лепшых лекцый прафесараў абодвух універсітэтаў і размясціць гэтыя курсы на анлайн-платформах.

Важнасць захавання і папулярызацыі нацыянальных культурных каштоўнасцей абодвух народаў падкрэсліў у сваім выступленні дырэктар інстытута «РУХАНІ ЖАНГЫРУ» ЕНУ Я. М. Арын: «Вельмі прыемна знаходзіцца ў сценах універсітэта, які носіць імя слыннага беларускага паэта. У школьныя гады мы ведалі сапраўднае імя Максіма Танка – Яўген Скурко, аднак не магу сказаць тое ж самае пра сённяшнюю моладзь. Ёсць патрэба ў больш цесным знаёмстве з культурнымі здабыткамі нашых народаў, і Цэнтр мае для гэтага ўсе магчымасці».

 

Наведаў урачыстае мерапрыемства і намеснік начальніка ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Г. А. Артамонаў. Ён зазначыў, што адкрыццё цэнтра з’яўляецца грамадска значным мерапрыемствам для дзвюх краін. Унікальнасць праекта, на думку Германа Аляксандравіча, – у магчымасці наладжвання прадуктыўнага абмену вопытам, аказання навукова-метадычнай, арганізацыйнай падтрымкі і г. д. Ролю БДПУ і ЕНУ ў гэтым працэсе нельга пераацаніць.

Стварэнне цэнтра стала чарговым крокам на шляху, па якім наш універсітэт ідзе да знешняга і ўнутранага абнаўлення ў адпаведнасці з сучаснымі адукацыйнымі патрабаваннямі і тэндэнцыямі. Варта нагадаць, што ў БДПУ актыўна развіваецца матэрыяльна-тэхнічная база: ствараюцца інавацыйныя інфраструктуры, адкрываюцца новыя і набываюць сучасны выгляд ужо існуючыя аб’екты. Будаўнічыя работы вядуцца паўсюдна – ва ўсіх вучэбных карпусах без выключэння. Памятаеце? Яшчэ нядаўна амаль што адзіным месцам правядзення пасяджэнняў, круглых сталоў і перамоў з замежнымі партнёрамі з’яўлялася 42-я аўдыторыя вучэбнага корпуса № 1. І вось «прадстаўнічая» прастора папоўнілася шматфункцыянальнай аўдыторыяй-трансформерам у вучэбным корпусе № 3. Сёння тут, у 108-й, праходзяць мерапрыемствы любога фармату: ад прэс-канферэнцый да пасяджэнняў рэктарата (калегі, вы, напэўна, ужо заўважылі, што свежыя, нестандартныя рашэнні статуснага ўзроўню «Універсітэт 3.0» значна лягчэй прымаюцца ў дызайнерскай абстаноўцы?!). Больш за тое, на аўдыторны фонд БДПУ пры правядзенні ўласных мерапрыемстваў у сталіцы Беларусі ўжо разлічваюць вядомыя міжнародныя арганізацыі.

Не так даўно прарэктар БДПУ А. А. Юшчык анансаваў у «Н» праект выканання рамонтных работ у актавай зале вучэбнага корпуса № 7. Каб не паўтарацца, прапусцім тэму ўдалага і стылёва вытрыманага знешняга выгляду памяшкання. Спынімся толькі на прадуманасці інжынерных рашэнняў. Сярод іх, адназначна, – пандус з поручнем бяспекі, які робіць магчымым пад’ём на сцэну для людзей з інваліднасцю. Пагадзіцеся, гэта рэальны прыклад таго, як ва ўніверсітэце планамерна, без лішняга пафасу вядзецца работа па пашырэнні безбар’ернага асяроддзя! Сярод іншых тэхналагічных знаходак назавём подыум для гледачоў галёркі, які размешчаны дыяметральна сцэне. (Як бачыце, мы і тут «на вышыні»!)

У БДПУ заўважныя не толькі знешнія змены. Зрухі адбываюцца ў парадыгме і змесце адукацыі. Пра гэта зусім нядаўна, 15 лютага, гаварыў міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь І. В. Карпенка падчас свайго візіту ў alma mater. Ён адзначыў, што сёння перад установамі вышэйшай адукацыі краіны стаяць задачы выхавання Грамадзяніна, Сем’яніна, Прафесіянала; падрыхтоўкі спецыялістаў новай генерацыі; стварэння інавацыйных адукацыйных рэсурсаў; павышэння эфектыўнасці вучэбнай і навуковай дзейнасці студэнтаў; узмацнення практыка-арыентаванага складніка ў падрыхтоўцы будучых настаўнікаў. Ператварэнне Беларусі ў ІТ-краіну, на думку Ігара Васільевіча, магчыма толькі пры ўдзеле педагагічнай супольнасці, наяўнасці ў школе настаўнікаў, якія валодаюць шырокім спектрам кампетэнцый і здольны працаваць у высокатэхналагічным асяроддзі. Вельмі своечасовымі міністр адукацыі назваў стварэнне ва ўніверсітэце РРЦ адукацыйнай робататэхнікі, ініцыятывы БДПУ па адкрыцці магістарскай спецыяльнасці «Адукацыйная робататэхніка» і айчыннага дзіцячага тэхнапарка. Сустрэча І. В. Карпенкі з прафесарска-выкладчыцкім складам і студэнтамі БДПУ з’явілася не толькі своеасаблівым падсумаваннем вынікаў 2017 г., інфармаваннем педагагічнай грамадскасці аб напрамках развіцця сістэмы адукацыі, а і нагодай узнагародзіць самых дастойных і перадаць калектыву ўніверсітэта Падзяку намесніка прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь В. І. Жарко. А яшчэ – магчымасцю для танкаўцаў прадэманстраваць спадару міністру апошнія вынікі мадэрнізацыі БДПУ: РРЦ інклюзіўнай адукацыі, кафэ «Наша» і інш

Ігар Васільевіч даў высокую ацэнку дзейнасці калектыву БДПУ і абвясціў аб рашэнні правесці 6 сакавіка, напярэдадні Дня жанчын, сустрэчу са студэнткамі-актывісткамі – прадстаўніцамі 21 установы вышэйшай адукацыі краіны – на базе педагагічнага ўніверсітэта, каб даць ім магчымасць на свае вочы ўбачыць дасягненні нашай alma mater, у прыватнасці, яе матэрыяльна-тэхнічную базу.
Вераніка МАНДЗІК


16 студзеня 2018 года, № 1 (1205)

МАРЫ ЗДЗЯЙСНЯЮЦЦА — ЛЮДЗI ЎСМIХАЮЦЦА!

Напрыканцы снежня кожны чалавек жыве ў чаканні навагодняй казкі, спадзяецца на цудадзейныя змены да лепшага, са светлымі спадзяваннямі глядзіць у будучыню. І пакуль адны толькі мараць, танкаўцы ўжо радуюцца здзейсненым жаданням. А ўсё таму, што БДПУ не проста ідзе ў нагу з часам, а апераджае яго! Так, студэнты і выкладчыкі вучэбнага корпуса № 7 атрымалі свой навагодні падарунак яшчэ задоўга да бою курантаў –27 снежня адбылося ўрачыстае адкрыццё многафункцыянальнай аўдыторыі-трансформера.

Прыемныя сюрпрызы ад рэктарата БДПУ напярэдадні зімовых святаў сталі добрай універсітэцкай традыцыяй. На гэты раз падарунак прымалі адразу тры структурныя падраздзяленні – Інстытут інклюзіўнай адукацыі, Інстытут псіхалогіі і факультэт пачатковай адукацыі. Многафункцыянальная аўдыторыя-трансформер з’явілася на месцы старой актавай залы сёмага вучэбнага корпуса, і сёння кардынальна абноўленае памяшканне адпавядае самым сучасным патрабаванням. Яно аснашчана неабходным мультымедыйным абсталяваннем, а адмысловая мабільная мэбля дазваляе ў межах адной прасторы адпаведна розным мэтам ствараць актавую ці канферэнц-залу, аўдыторыю для адукацыйных мэт або пляцоўку для масавых мерапрыемстваў.

І студэнты, і выкладчыкі з нецярплівасцю чакалі ўрачыстага моманту: павіншаваць іх з надыходзячымі святамі і перарэзаць чырвоную стужку перад дзвярыма новай аўдыторыі завітаў рэктар універсітэта прафесар А. І. Жук. Прыём быў надзвычай цёплы і творчы – спачатку студэнты выканалі запальны танец, пасля ўсіх прысутных забаўлялі дасціпным гумарам Снягурка, Кікімара і іншыя «лясныя жыхары», як жартам называюць сябе гаспадары гэтага вучэбнага корпуса. Вядома, не абышлося і без творчых нумароў, якія ўпершыню прымалі абноўленыя сцэна і глядацкая зала. Напрыканцы канцэртнай праграмы слова ўзяў Аляксандр Іванавіч. Ён падвёў вынікі года, узгадаўшы найбольш значныя падзеі ў жыцці ўніверсітэта, абазначыў планы на будучае і прэзентаваў падарунак ад рэктарата. «Спадзяюся, што гэтая зала ніколі не будзе пуставаць і яе напоўняць вашы галасы і крэатыўныя ідэі – мы чакаем ад вас актыўнасці і творчага падыходу. Памятайце, што мы – гэта адна сям’я, якая робіць для нашай краіны вялікую справу: рыхтуе ключавую фігуру грамадства – педагога», – адзначыў рэктар. У сваю чаргу, кіраўнікі падраздзяленняў В. В. Хітрук, Д. Р. Дзьякаў і Н. У. Ждановіч выказалі словы падзякі рэктарату, а студэнты падарылі Аляксандру Іванавічу арыгінальны зімовы букет з навагоднім мандарынавым настроем. Так снежаньскім днём да дружнай універсітэцкай сям’і завітала свята… Завітала, каб застацца побач!


Ірына МЯЦЕЛІЦА


 

28 лістапада 2017 года № 14 (1202)

ЦЯБЕ ВIТАЕМ, ALMA MATER, З ТАБОЮ СУСТРАКАЕМ СВЯТА!

Чаканне вялікага свята – гэта заўжды прадчуванне чагосьці вельмі важнага і незвычайнага. Прыемныя клопаты, прыўзняты настрой, падрыхтоўка падарункаў і сюрпрызаў… Усё гэта радасна і адначасова хвалююча, ці не так? Калі ж значная падзея адбываецца ў жыцці не аднаго чалавека, а вялікага дружнага калектыву, то і святкаванне атрымліваецца маштабным і не абмяжоўваецца адным днём. Так, да сёлетняга дня нараджэння ўніверсітэта мы, танкаўцы, пачалі рыхтавацца загадзя, прымеркаваўшы да гэтай падзеі цэлы шэраг мерапрыемстваў. Аднак свайго апагею святочны марафон дасягнуў 21 лістапада. Адсюль і пачнём…

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ БДПУ: АД ФIЗIКI ДА ЛIРЫКI

Безумоўна, «цвіком» святочнай праграмы ў Дзень БДПУ стала адкрыццё на базе фізіка-матэматычнага факультэта Рэспубліканскага рэсурснага цэнтра адукацыйнай робататэхнікі (далей – РРЦ). Гэтая падзея яшчэ раз падкрэсліла, што ў свае 103 гады наш універсітэт застаецца флагманам перадавой педагагічнай адукацыі. БДПУ першым сярод профільных устаноў прадаставіў будучым настаўнікам магчымасць авалодаць ведамі ў галіне робататэхнічных канструкцый і азнаёміцца з самымі сучаснымі методыкамі выкладання такіх школьных прадметаў, як інфарматыка, фізіка, матэматыка.

У прывітальным слове рэктар БДПУ А. І. Жук звярнуў увагу на неабходнасць падрыхтоўкі спецыяліста новай генерацыі, здольнага фарміраваць у школьнікаў уяўленне пра сучасныя ІТ-прафесіі, перадавыя інжынерныя спецыяльнасці ў галіне робатабудавання. Аляксандр Іванавіч упэўнены, што адкрыццё РРЦ дазволіць перавесці на якасна новы ўзровень падрыхтоўку будучых педагогаў да прафесійнай дзейнасці ў высокатэхналагічным асяроддзі. Так, удзельнікі студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі, што існуе на базе кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі, змогуць ствараць новыя адукацыйныя рэсурсы, у тым ліку і ў сферы робататэхнікі. Сярод іншых кірункаў дзейнасці РРЦ А. І. Жук адзначыў далучэнне школьнікаў да робататэхнічнага руху, распрацоўку курсаў па павышэнні кваліфікацыі для настаўнікаў.

Першы намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь В. А. Богуш падкрэсліў, што робататэхніка ў свой час была галіной толькі тэхнічных спецыяльнасцей, аднак сёння яна аказвае істотны ўплыў на ўсе сферы дзейнасці чалавека. Вадзім Анатольевіч выказаў спадзяванне, што студэнты, якія будуць займацца навуковымі даследаваннямі на базе РРЦ, змогуць паспяхова працаваць над новымі педагагічнымі тэхналогіямі і прататыпамі рашэнняў задач прамысловасці.

Выканаўчы дырэктар ААТ «Прыёрбанк» В. А. Пажывілка адзначыў, што стварэнне РРЦ – выдатны прыклад спонсарскага ўкладу ў стварэнне ўмоў для плённай працы выкладчыкаў, падрыхтоўкі будучых настаўнікаў і выяўлення талентаў вучняў.

Дэкан фізіка-матэматычнага факультэта С. І. Васілец і загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі С. В. Вабішчэвіч аддалі шмат энергіі і часу, каб адкрыццё РРЦ адбылося. Дзякуючы іх намаганням, а таксама спонсарскай падтрымцы ААТ «Прыёрбанк» (старшыня Праўлення – С. А. Касцючэнка), ІТ-кампаній «БайТэх-Салюшн» (дырэктар – С. Л. Крук), «Сістэмныя тэхналогіі» (генеральны дырэктар – А. М. Каршакоў), «МРобат» (заснавальнікі праекта – І. Г. і М. І. Масальскіх) і Асацыяцыі па садзеянні развіццю адукацыйных ініцыятыў у галіне дакладных навук і высокіх тэхналогій «Адукацыя для будучыні» (дырэктар – А. В. Хоміч) атрымалася стварыць унікальны адукацыйны цэнтр, аналагаў якому сёння няма ў Рэспубліцы Беларусь.

На адкрыцці РРЦ госці змаглі ўбачыць паказальны футбольны матч паміж робатамі, якіх сабралі пад кіраўніцтвам выкладчыка фізіка-матэматычнага факультэта А. А. Францкевіча старшакласнікі мінскіх гімназій № 20, 74 і ліцэя БДУ, майстар-клас па выкарыстанні электратэхнічных набораў «МРобат», выставу мадэляў EV3 серыі Lego Mindstorms Educations.

Праца РРЦ дасць штуршок да ўкаранення высокатэхналагічных сродкаў навучання ў адукацыйны працэс. На базе цэнтра плануецца правядзенне майстар-класаў як са студэнтамі фізіка-матэматычнага факультэта, так і з настаўнікамі, якія працуюць у школах і гімназіях і жадаюць павысіць сваю кваліфікацыю. Адзначым, што дагэтуль у рэспубліцы не існавала паўнавартасных курсаў такога напрамку. Тэхнічнае аснашчэнне РРЦ дазволіць праводзіць заняткі па адукацыйнай робататэхніцы для навучэнцаў школ і гімназій, на базе якіх арганізаваны філіялы кафедраў фізіка-матэматычнага факультэта, а таксама для ўсіх жадаючых. Магчыма, на базе цэнтра атрымаецца падрыхтаваць каманду вучняў для ўдзелу ў Рэспубліканскім турніры і Міжнароднай алімпіядзе па робататэхніцы, дзе каманды з Беларусі ўжо чацвёрты год запар паказваюць добрыя вынікі.

Адкрыццё РРЦ – гэта толькі пачатак вялікай карпатлівай працы па развіцці адукацыйнай робататэхнікі ў нашай краіне. Мы ўпэўнены, што наперадзе нас чакае рэалізацыя досыць маштабных і амбіцыйных планаў у гэтай сферы.

У галоўнай актавай зале БДПУ танкаўцаў чакала святочная праграма «Vivat, Alma Mater!» – цырымонія ўзнагароджання лепшых выкладчыкаў, супрацоўнікаў і студэнтаў, шчырыя словы падзякі, музычныя падарункі ад творчых калектываў і сольных выканаўцаў БДПУ, а таксама гасцей і сяброў універсітэта. І зноў эмоцыі зашкальваюць! Прысутных перапаўнялі гонар за свой універсітэт, радасць ад яго імклівага развіцця. «Мы цэнім кожнага з вас, рады тым, хто нястомна працуе над сабой, імкнецца да ўсяго новага, прагрэсіўнага, станоўчага, – звярнуўся да прысутных рэктар БДПУ Аляксандр Іванавіч Жук. – Да новых поспехаў – разам!»

А цяпер узгадаем шэраг падзей, якія папярэднічалі Дню БДПУ і зрабілі яго сапраўды ўрачыстым. Дапоўнім хроніку анонсам мерапрыемстваў, што стануць своеасаблівым працягам свята. І зразумеем, што падарунак роднаму ўніверсітэту атрымаўся цудоўны!

НАПЯРЭДАДНI СВЯТА ЭМОЦЫЙ БАГАТА

ЛЮБОЕ спартыўнае спаборніцтва напоўнена эмоцыямі і перажываннямі – як удзельнікаў, так і балельшчыкаў. Калі ж яно прымеркавана да Дня ўніверсітэта, ступень эмацыйнасці павялічваецца ў разы. Так, падчас традыцый ных спаборніцтваў па плаванні пад дэвізам «Стартуем разам!» у басейне БДПУ было сапраўды горача, і тэмпература вады тут ні пры чым. Пяць зборных каманд з трох пакаленняў удзельнікаў змагаліся за права называцца пераможцамі знакавага заплыву. Пачыналі эстафету нашы добрыя сябры – навучэнцы-выхаванцы Мінскай абласной комплекснай СДЮШАР па плаванні; працягвалі марафон самыя спартыўныя студэнты ўніверсітэта; завяршаліся спаборніцтвы эстафетным плаваннем прафесарска-выкладчыцкага складу БДПУ на чале з рэктарам універсітэта А. І. Жуком.

«Сузор’е», «Ветразь», «Пінгвіны», «Акулы» і «Тытаны» – кожная з каманд імкнулася даказаць, што менавіта яна сёння павінна стаць пераможцам. Аднак, нягледзячы на запал, у басейне панавала алімпійская атмасфера, а падтрымка балельшчыкаў была настолькі моцная, што, несумненна, надавала яшчэ больш сіл кожнаму ўдзельніку.

Па выніках правядзення трох эстафет прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: «бронза» – у каманды «Сузор’е», другое месца заваявалі «Акулы», а пераможцам водных стартаў стала каманда «Тытаны». Усе ўдзельнікі атрымалі ад рэктарата БДПУ салодкія прызы (пірагі), а яшчэ – святочны настрой і зарад пазітыўных эмоцый.

ТВОРЧЫ падарунак танкаўцам напярэдадні Дня ўніверсітэта зрабіў хор студэнтаў завочнай формы атрымання адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі «Fortius» (кіраўнік – Л. М. Ядлоўская). У галоўным холе БДПУ ў выкананні калектыву 20 лістапада гучалі беларускія народныя песні.

Напрыканцы ж канцэртнай праграмы харысты пажадалі alma mater «Многая лета» – менавіта так называецца кампазіцыя сучаснага беларускага кампазітара Аляксандра Ляхновіча.

ЯШЧЭ адной важнай падзеяй хронікі перадсвяточнага спартыўнага жыцця ўніверсітэта стала мадэрнізацыя стадыёна БДПУ: напрыканцы верасня тут былі ўстаноўлены чатыры асвятляльныя 30-метровыя мачты з сучаснымі дыёднымі прыборамі. Гэта дазволіла павялічыць перыяд аказання платных паслуг – праводзіць трэніроўкі футбольных школ і клубаў у вячэрні час з 17.00 да 21.30, што асабліва актуальна ў асенне-зімовы перыяд. На сённяшні дзень на стадыёне ўжо трэніруюцца: ЗАТ «ФК „Дынама-Мінск“»; дзіцяча-юнацкая школа ФК «БАТЭ»; футбольная школа Мікалая Мурашкі (ФШМ Мінск); ФК «Зорка-БДУ». Акрамя таго, закуплена тэхніка (уборачная машына на базе трактара Беларус-320, рассейвальнік сыпучых сродкаў RINK1010) і расходныя матэрыялы (пясок і гумовая дробка спецыяльных фракцый), што дазваляе больш якасна даглядаць штучны газон футбольнага поля. У планах – аснашчэнне стадыёна трыбунамі для запасных ігракоў і суддзяў, набыццё дадатковых трэніровачных варотаў.

…НАС ЧАКАЮЦЬ ВЯЛIКIЯ СПРАВЫ!

Развіццё ўніверсітэта, мадэрнізацыя адукацыйнага асяроддзя, удасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы – працэс інтэнсіўны і бесперапынны. Шэраг падзей, якія маюць адбыцца ў недалёкай будучыні, толькі пацвярджаюць гэтую непахісную ісціну. Так, у студзені 2018 г. плануецца адкрыццё шматфункцыянальнай аўдыторыі-трансформера (на базе аўд. 108 вучэбнага корпуса № 3). Самае сучаснае тэхнічнае абсталяванне (аўдыя- і відэаканферэнц-сістэмы, кіруемая паваротная вэб-камера прафесійнага класа і інш.) і мабільная модульная мэбля дазволяць у адным памяшканні праводзіць мерапрыемствы любога фармату: ад групавых лекцыйных заняткаў да прэс-канферэнцый на 80 удзельнікаў. Прыкладна ў гэты ж час мяркуецца завяршыць рамонт актавай залы ў корпусе № 7 па вуліцы Францыска Скарыны. Сёння поўным ходам вядуцца адпаведныя работы, закуп новай мэблі. У выніку БДПУ атрымае абноўленае памяшканне, вытрыманае ў стылі мінімалізму.

Усе справы, што робяцца на карысць нашага агульнага дома, – вялікія, сярод іх няма дробных і нязначных. І ўсе яны, без сумнення, прысвечаны табе, alma mater, а значыць, і кожнаму з нас. Са святам, БДПУ! Са 103-м днём нараджэння!

Матэрыялы падрыхтавалі Аляксандр КУТЫШ, Вераніка МАНДЗІК, Іван МОРГУН, Юрый ЧАРНОЎ, Андрэй ЮШЧЫК


 

28 лістапада 2017 года № 14 (1202)

КОЖНЫ ТАНКАЎСКI АТРАД НЯСЕ БАДЗЁРАСЦI ЗАРАД!

Атмасфера традыцыйнага восеньскага свята БДПУ – злёту студэнцкіх атрадаў – сёлета была асабліва ўрачыстай. Справа ў тым, што сустрэчы, якая адбылася 15 лістапада ў актавай зале ўніверсітэта, папярэднічала яшчэ адна вельмі важная падзея. У Беларускім рэспубліканскім тэатры юнага гледача прайшла цырымонія закрыцця трэцяга працоўнага семестра-2017, падчас якой штаб студэнцкіх атрадаў Мінскага гарадскога камітэта ГА «БРСМ» падвёў вынікі конкурсу «Працоўны семестр». І тут нашай alma mater сапраўды не было роўных: усе тры прызавыя месцы – за танкаўцамі! Так, лепшым студэнцкім педагагічным атрадам сталіцы прызнана наша «Ніка» (факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій) – назва каманды апраўдала сябе на ўсе сто! Другое месца было прысуджана атраду «Фэст» з факультэта прыродазнаўства, а замыкае гэтую трыумфальную тройку атрад БДПУ «Сузор’е». Акрамя таго, Святлана Ярмоліч («Ніка») стала лепшым камандзірам, а Дзіяна Русецкая («Сузор’е») – лепшым камісарам педагагічнага атрада. Да таго ж, 1-е і 2-е месцы занялі адпаведна штаб працоўных спраў БДПУ і наша alma mater у намінацыі «Лепшы наймальнік». З такім выдатным вынікам і адпаведна прыўзнятым настроем мы і падышлі да свята, якое з году ў год дзіўным чынам пераносіць нас «З восені ў лета».

Нагадаем, што сёння наш універсітэт з’яўляецца лідарам па колькасці сту дэнцкіх педатрадаў сярод устаноў вышэйшай адукацыі не толькі г. Мінска, але і ўсёй краіны. У трэцім працоўным семестры 2017 г. у БДПУ былі сфармі раваны 34 студэнцкія атрады: 28 педагагічных, 4 будаўнічыя, 1 валанцёрскі і 1 сэрвісны. Танкаўцы працавалі ў летніках Мінскай і Гродзенскай абласцей, ва ўстановах адукацыі сталіцы, аказвалі дапамогу прыёмнай камісіі БДПУ падчас уступнай кампаніі, ажыц цяўлялі падрыхтоўку інтэрнатаў і вучэб ных карпусоў да новага навучальнага года. Адным словам, шчыравалі кожны на сваёй ніве, а цяпер сабраліся разам, каб узгадаць лепшыя моманты мінулага лета і атрымаць заслужаныя ўзнагароды.

Адкрыццё злёту пачалося з урачыстых слоў рэктара БДПУ А. І. Жука, які павіншаваў усіх прысутных з паспяховым заканчэннем трэцяга працоўнага семестра, выказаў падзяку камандзірам, камісарам і байцам, адзначыў поспехі студэнцкіх атрадаў, колькасць якіх за мінулы год павялічылася ў 1,5 разу. Як актыўны ўдзельнік студат радаўскага руху ў 1990-я гг., Аляксандр Іванавіч пажадаў першакурснікам не марнаваць час, а хутчэй далучацца да гэтай дзейнасці і працаваць на карысць універсітэта, горада, краіны.

Затым пачалася самая ўрачыстая частка мерапрыемства – узнагароджанне. Дыпломы і прызы ад ГА «БРСМ» БДПУ атрымалі лепшыя байцы атрадаў. Ад іх імя выступіла Паліна Харанжа (атрад «Данка» факультэта пачатковай адукацыі). Выказаўшы словы ўдзячнасці ўніверсітэту, яна адзначыла бясцэннасць вопыту, што набываецца падчас удзелу ў такім руху.

Кульмінацыяй стала ўзнагароджанне лепшых педагагічных атрадаў БДПУ па выніках трэцяга працоўнага семестра2017. Так, «бронза» была аддадзена педагагічнаму атраду «Інтэграл» фізіка-матэматычнага факультэта, пачэснае другое месца заняў педагагічны атрад «Яст-Rабяты» факультэта прыродазнаўства. А лепшым атрадам, які атрымаў дыплом I ступені і пераходны кубак пераможцы, стаў педагагічны атрад «Данка» факультэта пачатковай адукацыі.

Ушанавалі на свяце і камісараў – людзей, на якіх ускладзена адказная місія па арганізацыі работы студэнцкіх атрадаў і якія сваім запалам, бадзёрасцю і пазітывам задаюць тон і настрой усім байцам. Для гэтага на сцэну запрасілі першага сакратара Мінскай гарадской арганізацыі ГА «БРСМ» С. М. Клішэвіча. Сяргей Міхайлавіч выканаў сваю місію, адзначыў неверагодную станоўчую энергетыку, якая панавала ў зале, заўважыў, што працяг лепшых традыцый студатрадаўскага руху – адна з неабходных умоў далейшага паспяховага развіцця ўніверсітэта.

Не забыліся і на тых людзей, якія зрабілі важкі ўнёсак у падрыхтоўку ўдзельнікаў студатрадаў і паспяховую арганізацыю летняга аздараўленчага сезону. Згодна з загадам рэктара, за актыўную і плённую працу па арганізацыі другаснай занятасці моладзі БДПУ ў летні перыяд камандзіры атрадаў былі заахвочаны грашовай прэміяй.

Па добрай традыцыі падчас свята адзначылі лепшых навічкоў. У намінацыі «Дэбют года» былі ўзнагароджаны педагагічны атрад «Фенікс» Інстытута псіхалогіі і «Інклюзіў» Інстытута інклюзіўнай адукацыі. Асобную ўзнагароду атрымаў найстарэйшы педагагічны атрад БДПУ «Ветразь», які ўжо на працягу 18 гадоў дорыць дзецям незабыўныя эмоцыі і зарад пазітыўнай энергіі.

Падзякай рэктара за актыўную, плённую і добрасумленную працу па аказанні дапамогі ў правядзенні прыёмнай кампаніі быў адзначаны сэрвісны атрад «Штаб „Абітурыент“». А валанцёрскі атрад «Дзеці Сталіцы» атрымаў у падарунак ад Мінгарвыканкама выязную экскурсію «Мір–Нясвіж».

Як трапна адзначыла падчас свайго выступлення першы прарэктар С. І. Копцева, «гэта самы гарачы дзень лета-2017». І сапраўды, святочны вечар праходзіў дынамічна і цікава. Вось удзельнікі атрадаў «Ліра» (факультэт эстэтычнай адукацыі) і «Медуніца» (факультэт дашкольнай адукацыі) спяваюць і танцуюць, а вось дзяўчаты з атрада «Інклюзіў» праводзяць флэшмоб з усёй залай. Упрыгожылі свята і сябры ўніверсітэта – калектыў «Смартдэнс» цэнтра сучаснага танца, папулярны беларускі гурт «БайСіці», спявак, тэле- і радыёвядучы, акцёр Георгій Калдун. Упэўнена, што цеплыня, якой быў напоўнены вечар 17 лістапада, захаваецца ў нашых сэрцах да новага педагагічнага лета, якое зусім не за гарамі!

Алена ФЕНДЗІЧ


 

20 кастрычніка 2017 года № 12 (1200)

БЫЛО НАМ СМАЧНА ЕСЦІ НА ГАРБУЗОВЫМ ФЭСЦЕ

Восень – час збору ўраджаю, калі прырода шчодра дзякуе чалавеку за яго працу на палетках, у садах і агародах. Ну, як тут не радавацца поўным засекам?! БДПУ таксама мае пэўныя поспехі ў вырошчванні сельскагаспадарчай прадукцыі. Перарабіўшы народнае свята дажынак на новы лад, 7 кастрычніка наша аlma mater на базе аграбіястанцыі «Зялёнае» арганізавала маляўнічае свята на свежым паветры – «Гарбузовы фэст БДПУ».

Фэст 2

Аўтарам ідэі і натхняльнікам правядзення мерапрыемства стаў рэктар БДПУ А. І. Жук. Менавіта з яго прамовы пачалося адкрыццё без перабольшвання самай яркай падзеі гэтай восені. Па словах Аляксандра Іванавіча, для нас, танкаўцаў, гэта ўнікальны праект, бо праводзіцца ён упершыню за ўвесь час існавання ўніверсітэта. Гэта свята ўсмешак, добрага настрою, так бы мовіць, беларускі адказ Хэлоўіну.

У каралеўстве гародніны гарбуз – важная персона! На тэрыторыі АБС «Зялёнае» працаваў тэматычны кірмаш «Дармарка» (ад «дараваць, аддаваць задарма». – Рэд.), дзе ўсе жадаючыя абменьваліся адзін з адным гароднінай, садавіной, ягадамі, кветкамі, а таксама гарбузовым печывам. На кулінарным спаборніцтве «Смачна і карысна» 9 факультэтаў і 2 інстытуты прапанавалі пакаштаваць розныя гарбу зовыя прысмакі: аладкі са смятанаю, пірог, варэнне, капкейкі, кексы, пельмені, супы і нават торт. Аказваецца, жаўтабокі прыгажун можа стаць асноваю фактычна для любой стравы! У выніку пачэснае першае месца дасталося прадстаўнікам Інстытута псіхалогіі, якія накрылі вельмі прыгожы тэматычны стол.

Фэст 4

Свята не абмежавалася дэманстрацыяй кулінарных талентаў танкаўцаў, а прадаставіла магчымасць факультэтам паспаборнічаць у розных намінацыях. Так, у конкурсе «Мы – каманда» перамаглі прадстаўнікі факультэта дашкольнай адукацыі «Гарбузовыя семкі», якія ўдала абаранілі візітку і падаравалі модны галаўны ўбор на памяць пра фэст Аляксандру Іванавічу Жуку. На думку журы, самай яркай і крэатыўнай пляцоўкай стала фотазона «Лабараторыя» каманды фізіка-матэматычнага факультэта «Законы гарбуза». Студэнты зрабілі сваю «Лабараторыю» не толькі тэматычнай, але і інтэрактыўнай: кожны мог выканаць эксперымент з гарбузом і сфатаграфавацца ў працэсе. Галоўным хэндмэйдарам свята стала каманда філалагічнага факультэта «Гарбузовы бум». Яе вырабы прыцягвалі позіркі, здзіўлялі: хіба можна зрабіць такую прыгажосць сваімі рукамі?

Фэст 8

Нельга абысці ўвагай і самых прыгожых удзельнікаў мерапрыемства – факультэт эстэтычнай адукацыі. На мой погляд, каманда «Каралеўства аматараў гарбуза» вельмі ўдала ўжылася ў вобраз, а іх касцюмы сталі сапраўднай разынкай свята. Па выніках конкурснай праграмы каманда факультэта заняла першае месца ў намінацыі «Мы ў тэме» і стала пераможцай «Гарбузовага фэсту БДПУ».

Кульмінацыяй мерапрыемства стаў выбар самага вялікага гарбуза, рэкордная вага якога склала 31,75 кг (факультэт прыродазнаўства). А самы маленькі вырас на градах прадстаўнікоў Інстытута псіхалогіі – усяго 10 г.

Фэст 11_оставіть только женщину

Як кажуць, кашу з сякеры не зварыш, а вось з гарбуза – трымайце! Пачастункам для ўсіх стала салодкая каша з гарбузом па фірмовым рэцэпце кухараў гандлёвага комплексу БДПУ. Сапраўды, было вельмі смачна!

Радавалі ўсіх і выступленні нашых любімых артыстаў: вакальных ансамбляў «Ярыца», «Модус», танцавальнага калектыву «Арт-Юніці» і групы па чэрлідынгу факультэта дашкольнай адукацыі.

Фэст 3

Атмасферу свята спаўна адчула студэнтка 2-га курса філалагічнага факультэта Вераніка з адметным прозвішчам Гарбуз: «Мерапрыемствы такога кшталту станоўча ўплываюць на студэнтаў. На фэсце я паспела з задавальненнем і паспаборнічаць, і патанчыць, і паспяваць, і ўзважыцца як самы вялікі гарбуз (смяецца). Маё прозвішча супала з тэмай свята (часам мне нават здавалася, што яно праводзіцца ў мой гонар). Такія мерапрыемствы спрыяюць згуртаванню танкаўцаў. Упэўнена: калі яно будзе праводзіцца ў наступным годзе, то я абавязкова буду прымаць актыўны ўдзел!»

Алена ФЕНДЗІЧ


 

20 кастрычніка 2017 года № 12 (1200)

КАРЫСНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Наладжванне сувязей з установамі адукацыі, на базе якіх створаны педагагічныя класы, з’яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці кафедры педагогікі ФСПТ. І гэта чарговы раз знайшло пацвярджэнне падчас сустрэчы вучняў педагагічных класаў школ Ленінскага раёна г. Мінска з вучонымі кафедры, якая адбылася ў БДПУ напярэдадні Дня настаўніка.

Карыснае супрацоўніцтва

Разам з навучэнцамі сталічнай гімназіі № 40, СШ № 47, 54, 153 БДПУ наведалі выкладчыкі факультатыўнага курса «Уводзіны ў педагагічную прафесію»: педагогі-псіхолагі М. В. Шыпко, В. В. Кавалёва, Н. В. Шынкевіч, Н. В. Левішчава і аўтар гэтых радкоў. Выкладчыкі з’яўляюцца членамі рэгіянальнага творчага аб’яднання педагогаў і псіхолагаў, якія працуюць з матываванымі вучнямі. Такое аб’яднанне створана ўпершыню ў рэспубліцы па ініцыятыве аддзела адукацыі Ленінскага раёна.

Дацэнт кафедры педагогікі Л. А. Казінец пазнаёміла школьнікаў і настаўнікаў-практыкаў з гісторыяй развіцця кафедры, яе дасягненнямі на сучасным этапе, расказала пра навуковы шлях прафесараў Д. І. Вадзінскага, А. А. Грымаця, М. К. Сцепаненкава, І. І. Цыркуна. Для патэнцыяльных настаўнікаў Лідзія Аляксандраўна прачытала лекцыю на тэму «Конкурс прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў як сродак выяўлення настаўнікаў-лідараў».

Намеснік дэкана па выхаваўчай рабоце гістарычнага факультэта М. Л. Есялёніс правёў для старшакласнікаў і настаўнікаў экскурсію па ўніверсітэце.

Пасля наведвання БДПУ вучні напісалі эсэ, у якіх падзяліліся сваімі самымі яркімі ўражаннямі: «неверагодна цікавая і пазнавальная лекцыя»; «сустрэча з Лідзіяй Аляксандраўнай умацавала маё жаданне стаць настаўнікам»; «на лекцыі ўпершыню даведалася пра педагагічныя знаходкі лепшых настаўнікаў Беларусі». Наконт экскурсіі па ўніверсітэце вучні адзначылі: «уражаны мадэрнізацыяй навучальнай установы»; «у такой прыгожай навучальнай установе павінны вучыцца самыя дастойныя»; «духоўна і маральна ўзбагацілася, паслухаўшы цікавую інфармацыю пра педагагічны ўніверсітэт».

Выказваем словы шчырай падзякі дацэнту кафедры педагогікі Л. А. Казінец, намесніку дэкана па выхаваўчай рабоце гістарычнага факультэта М. Л. Есялёнісу за арганізацыю сустрэчы будучых педагогаў і настаўнікаў у БДПУ.

Алена ЛУЦЭВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт БДЭУ, настаўнік СШ № 153 г. Мінска


 

20 кастрычніка 2017 года № 12 (1200)

МАТЫВАЦЫЯ Ў ДЗЕЯННІ

У святочных мерапрыемствах, прысвечаных Дню настаўніка, прынялі ўдзел больш чым сямсот прадстаўнікоў педагагічнай грамадскасці Міншчыны. Адметнасцю абласнога свята стала цырымонія ўшанавання студэнтаў-першакурснікаў БДПУ – выпускнікоў педагагічных класаў 2017 года.

Салігорск

У Салігорску ў тэатральнай зале Палаца культуры былі ўручаны грашовыя сертыфікаты і памятны электронны наказ ад упраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама і Мінскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Іх атрымалі прадстаўнікі профільных класаў і груп педагагічнай накіраванасці Слуцкага (Данута Уласавец, факультэт пачатковай адукацыі), Клецкага (Вікторыя Ільчык, фізіка-матэматычны) і Нясвіжскага (Ілона Русаловіч, Інстытут інклюзіўнай адукацыі) раёнаў, а таксама гарадоў Стоўбцы (Арцём Карасевіч, гістфак) і Старыя Дарогі (Таццяна Панарына, філфак).

Тое, што разам з заслужанымі настаўнікамі і ветэранамі працы на свята былі запрошаны маладыя людзі, якія толькі пачалі свой шлях у прафесію, сведчыць аб разуменні важнасці ранняй матывацыі вучняў да педагагічнай дзейнасці. Дастойная справа – для дастойных людзей!

Вольга ДЫМКОВА, старшыня прафкама студэнтаў


 

6 кастрычніка 2017 года № 11 (1199)

ЗЛАДЖАНА ПРАЦУЕМ — ХОРАША СВЯТКУЕМ!

Дзень настаўніка – свята, якое мы традыцыйна адзначаем у складзе дружнай сям’і БДПУ. Яно дазваляе прасякнуцца яднальным карпаратыўным духам, адчуць сваю прыналежнасць да вялікай кагорты людзей, якія зрабілі навучанне і выхаванне справай свайго жыцця. А яшчэ гэта добрая нагода для таго, каб падвесці вынікі мінулага навучальнага года, ва ўрачыстай абстаноўцы падзякаваць калегам за плённую працу і, вядома, атрымаць заслужаныя падарункі. Менавіта таму 29 верасня ў галоўнай актавай зале ўніверсітэта былі занятыя ўсе 620 пасадачных месцаў. Прадстаўнікі структурных падраздзяленняў апладзіравалі калегам, узнагароджаным граматамі за поспехі ў падрыхтоўцы высокакваліфікаваных педагагічных кадраў. Аматары Мельпамены атрымлівалі задавальненне ад прагляду спектакля «На тым жа месцы, у наступным годзе…» з удзелам вядучых акцёраў Тэатра-студыі кінаакцёра (праект «ТриТформаТ»). І ўсе без выключэння з пачуццём гонару ўспрымалі факты, выкладзеныя ў аналітычным дакладзе рэктара БДПУ А. І. Жука «Аб рабоце БДПУ ў 2016/2017 навучальным годзе і задачах на 2017/2018 навучальны год». Рэдакцыя «Н» прапануе сваім чытачам разам з Аляксандрам Іванавічам прайсці шлях даўжынёю ў навучальны год і ўспомніць самыя важныя дасягненні калектыву БДПУ за гэты перыяд.

К докладу_1

Дзейнасць БДПУ ў 2016/2017 навучальным годзе з’яўлялася ключавой у паспяховай рэалізацыі Канцэпцыі развіцця педагагічнай адукацыі на 2015–2020 гг. і вызначалася ўнутранай дынамікай, магутным пазітыўным уплывам не толькі на сферу адукацыі, але і на беларускае грамадства ў цэлым.

У адпаведнасці з Праграмай стратэгічнага развіцця БДПУ на 2016–2020 гг. ва ўніверсітэце ідзе працэс абнаўлення мэт і зместу бесперапыннай педагагічнай адукацыі, што станоўча адбіваецца на павышэнні якасці падрыхтоўкі настаўніцкіх кад раў. Па ініцыятыве нашага ўніверсітэта ў краіне адкрыты педагагічныя класы, якія дазваляюць прыцягнуць на адпаведныя спецыяльнасці найбольш матываваных і падрыхтаваных абітурыентаў. Акрамя таго, па даручэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь для выпускнікоў педкласаў з 2017 г. уведзены асаблівы парадак прыёму на педагагічныя спецыяльнасці. Гэты механізм апрабаваны падчас прыёмнай кампаніі, якая нядаўна завяршылася: сёлета студэнтамі БДПУ сталі 130 выпускнікоў педкласаў, з іх 107 залічаны па выніках сумоўя.

Ва ўніверсітэце вядзецца маштабная работа па мадэрнізацыі структуры і зместу адукацыйных стандартаў, тыпавых вучэбных планаў і праграм вышэйшай педагагічнай адукацыі. Калектывам вучоных БДПУ распрацаваны праекты прафесійна-кваліфікацыйнага стандарту педагога і адукацыйных стандартаў пакалення 3+ для спецыяльнасцяў I і II ступеняў, у якіх рэалізуюцца ідэі бесперапыннасці педагагічнай адукацыі. У іх ліку шырокае выкарыстанне ў працэсе навучання інфармацыйных тэхналогій, прымяненне праблемна-даследчага падыходу, узмацненне практыкаарыентаванай падрыхтоўкі спецы ялістаў. У БДПУ паспяхова прайшлі апрабацыю новыя віды педагагічнай практыкі: валанцёрская на 1-м курсе і педагагічная з вылучэннем аднаго «школьнага дня» на другім.

Росту эфектыўнасці практычнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў спрыяе стварэнне філіялаў кафедраў універсітэта ва ўстановах дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыі і інш. На іх базе ажыццяўляецца ўзаемадзеянне настаўнікаў, навучэнцаў і выкладчыкаў універсітэта, арганізуецца педагагічная практыка, выконваюцца курсавыя і дыпломныя работы, вядзецца эксперыментальная, даследчая, прафарыентацыйная дзейнасць.

К докладу_3

Для ўзмацнення інтэграцыі і пераемнасці розных узроўняў педагагічнай адукацыі актуальным з’яўляецца стварэнне спецыяльных рэсурсных цэнтраў. Так, у мінулым годзе быў адкрыты Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр сацыяльна-педагагічных тэхналогій, на базе якога рэалізуецца ўнікальны праект БДПУ і Беларускага саюза жанчын «Здаровая сям’я – здаровая нацыя». Пры падтрымцы Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Інстытуце інклюзіўнай адукацыі створаны Нацыянальны рэсурсны цэнтр, які забяспечвае ўкараненне перадавога вопыту ін к люзіўнай адукацыі ў падрых тоўку, павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку адпаведных спецыялістаў.

У красавіку 2017 г. у Маскве на пасяджэнні Савета па супрацоўніцтве ў сферы адукацыі краін–удзельніц СНД БДПУ прысвоены статус базавай арганізацыі краін Садружнасці па падрыхтоўцы і павышэнні кваліфікацыі педагагічных работнікаў у галіне інклюзіўнай і спецыяльнай адукацыі.

Важным стратэгічным арыенцірам для БДПУ з’яўляецца развіццё навукова-інавацыйнай дзейнасці і пацвярджэнне статусу ўніверсітэта даследчага тыпу.

У 2017 г. вынікі працы навукоўцаў alma mater удастоіліся высокіх узнагарод. Так, былі падтрыманы ўсе пададзеныя заяўкі на атрыманне грантаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і адукацыі. Па прыкладзе сваіх старэйшых калег нашы маладыя навукоўцы таксама актыўна ўдзельнічаюць у конкурсах навукова-даследчых праектаў. За дасягненні ў вучэбнай і навукова-даследчай дзейнасці з фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных на вучэнцаў і студэнтаў за апошнія тры гады атрымана 46 заахвочванняў: 8 прэмій і 38 стыпендый. Сёлета сямі аспірантам прызначаны стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У Год навукі супрацоўнікі БДПУ вядуць даследаванні па 106 тэмах псіхолага-педагагічных, прыродазнаўчых навук. З іх 61 — па мэтавым фінансаванні па грантах Міністэрства адукацыі, фонду фундаментальных даследаванняў і інш.

Важнае месца ў адукацыйнай прасторы ўніверсітэта традыцыйна займае падрыхтоўка будучага настаўніка да захавання нацыянальна-культурных каштоўнасцяў і традыцый, ажыццяўлення ідэалагічнай і выхаваўчай работы.

К докладу_2

Валанцёрства – адзін з самых масавых і значных напрамкаў прафесійнага выхавання студэнцтва. Дзейнасць БДПУ ў гэтым напрамку атрымала высокую ацэнку на дзяржаўным узроўні. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за значны ўклад у развіццё і папулярызацыю валанцёрскага руху сярод студэнцкай моладзі калектыў універсітэта ўзнагароджаны прэміяй «За духоўнае адраджэнне». Праз месяц пасля атрымання ўзнагароды, у лютым 2017 г., прадстаўнікі БДПУ перадалі падарункавы сертыфікат на грашовыя сродкі Крывіцкаму спецыяльнаму лячэбна-выхаваўчаму прафесійна-тэхнічнаму вучылішчу закрытага тыпу. Зрабілі па-валанцёрску!

На працягу года больш за 2 тыс. студэнтаў прынялі ўдзел у дабрачынных мерапрыемствах. Самым значным з іх стала акцыя «Мы разам» для выхаванцаў Дапаможнай школы-інтэрната № 7 г. Мінска і Дзіцячага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

За мінулы год была праведзена плённая праца па пераходзе нацыянальнай сістэмы бесперапыннай педагагічнай адукацыі на кластарную мадэль развіцця. Кіраўніцтва дзейнасцю вучэбна-навукова-інавацыйнага кластара, ажыццяўляе Каардынацыйны савет па пытаннях бесперапыннай педагагічнай адукацыі, які налічвае 27 членаў і функцыянуе на базе нашага ўніверсітэта. Добраахвотнае сацыяльнае партнёрства суб’ектаў кластара дазваляе сумесна працаваць па рэалізацыі Канцэпцыі развіцця педагагічнай адукацыі.

Фінансавае забеспячэнне з’яўляецца асновай эфектыўнага развіцця і функцыянавання ўніверсітэта. У цэлым па БДПУ за 9 месяцаў 2017 г. бюджэт і пазабюджэтныя сродкі склалі 20,0 млн руб. (адпаведна 53 % і 47 %).

К концовке доклада

Сярэднямесячная заработная плата работнікаў універсітэта ў гэтым годзе вырасла на 8,3 % у параўнанні з 2016 г. і склала амаль 669 руб. Важна адзначыць, што яе павелічэнне закранула ў роўнай ступені ўсе катэгорыі работнікаў, у тым ліку ППС – 859 руб. (рост 110 %), іншага персаналу –501 руб. (рост 109 %). Вялікая ўвага надаецца стымуляванню якасці працы ўсіх супрацоўнікаў. Штомесячная прэмія ў сярэднім складае 142 руб. на аднаго чалавека. Выплата матэрыяльнай дапамогі ў 2017 г. склала 445 руб. на 1 стаўку, што на 45 руб. (11 %) больш, чым за адпаведны перыяд мінулага года.

Заслугоўвае ўвагі той факт, што амаль за 9 месяцаў 2017 г. БДПУ атрымаў прыбытак ад аказання факультэтамі, інстытутамі, структурнымі падраздзяленнямі дадатковых адукацыйных паслуг у памеры больш за 256,0 тыс. руб., што на 25 % больш, чым за 9 месяцаў 2016 г . Адным з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці БДПУ з’яўляецца развіццё міжнародных сувязяў, пашырэнне экспарту адукацыйных паслуг. За апошнія пяць гадоў колькасць студэнтаў-замежнікаў вырасла больш чым у два разы, а экспарт адукацыйных паслуг павялічыўся ў 3,5 раза. У 2016/2017 годзе ў БДПУ навучалася 745 чалавек з 22 краін свету.

Сярод асноўных праектаў, якія рэалізоўваліся ў БДПУ ў галіне міжнароднага супрацоўніцтва, варта назваць акадэмічную мабільнасць студэнтаў і выкладчыкаў універсітэта ў рамках праграмы Erasmus +; навуковую праграму «Запрошаны прафесар»; адукацыйны праект «Летняя школа. Пазнай Беларусь: ад адукацыі да культуры ».

Падводзячы вынікі, можна сцвярджаць, што па ўсіх напрамках Праграмы стратэгічнага развіцця зроблена нямала і 2016/17 навучальны год з’яўляецца важным крокам у падрыхтоўцы педагагічных кадраў у краіне.


 

21 верасня 2017 года № 10 (1198)

НАМ ГЭТЫ ДЗЕНЬ ЗАПОМНIЦЦА НАДОЎГА…

Напэўна, кожны пагодзіцца з тым, што Дзень ведаў – перш за ўсё свята дзяцінства. Не важна, колькі табе гадоў, не важна, хто ты – вучань, настаўнік, студэнт, адзін з бацькоў, – штогод 1 верасня падсвядома вяртаешся ў той час, калі дрэвы былі вялікімі, дні – доўгімі, а ўласныя магчымасці здаваліся невычарпальнымі. У той час, калі марыцца лёгка і трошкі наіўна, але заўсёды шчыра… Менавіта таму свята ведаў, што традыцыйна лічыцца школьным, у нашай alma mater аб’яднала прадстаўнікоў усіх пакаленняў і стала сапраўды знакавай і запамінальнай падзеяй: для кагосьці адлікам, а для кагосьці працягам вялікага педагагічнага шляху. Першы дзень восені ва ўніверсітэце яшчэ раз нагадаў усім нам, што «БДПУ – свет ведаў, свет магчымасцей».

Дзень ведаў_замена_зеркало

Першавераснёўская раніца пачалася з вельмі кранальнай віншавальнай акцыі «БДПУ: мары ажыццяўляюцца!». На плошчы Незалежнасці перад уваходам ва ўніверсітэт сённяшнія і будучыя танкаўцы разам з рэктарам Аляксандрам Іванавічам Жуком загадвалі свае самыя запаветныя жаданні, пасля чаго адпускалі ў сталічнае неба паветраныя шары. Малодшыя ўдзельнікі свята, выхаванцы дзіцячага садка, пажадалі, каб сёлета ў іх была добрая, актыўная і акуратная выхавацелька. Нядаўнія абітурыенты, а зараз першакурснікі загадалі добра здаць першую сесію і ў будучым стаць сапраўд нымі прафесіяналамі. І як жа прыемна ўсведамляць, што галоўным жаданнем рэктара ўніверсітэта А. І. Жука было тое, каб нашыя з вамі мары здзейсніліся! На свяце прысут нічалі і навучэнцы педагагічных класаў сталічных школ, якія разам са студэнтамі і выкладчыкамі падзялілі настрой і эмоцыі першага дня новага навучальнага года.

Асаблівым Дзень ведаў стаў для першакурснікаў, бо менавіта з гэтага моманту ў іх пачалося сапраўднае студэнцкае жыццё. Пераступіўшы парог вядучай педагагічнай ВНУ краіны, яны цалкам акунуліся ў атмасферу вялікага ўтульнага дома, дзе кожны з’яўляецца членам адной дружнай сям’і. Спецыяльна для іх грамадскія арганізацыі і структурныя падраздзяленні падрыхтавалі свае прэзентацыйныя пляцоўкі, дзе першакурснікі змаглі даведацца пра асноўныя напрамкі дзейнасці ўніверсітэта, пра магчы масці, якія перад імі адкрывае БДПУ.

Дзень ведаў_3

На працягу дзвюх гадзін у холе 3-га вучэбнага корпуса БДПУ працавалі пляцоўкі БРСМ, дзе ўсе жадаючыя маглі зрабіць фотаздымкі на памяць – захаваць лепшыя імгненні свята. Прафкам студэнтаў арганізаваў «Педагагічнае лато», прапанаваўшы адказаць на пытанні віктарыны з жыцця і гісторыі ўніверсітэта (за правільны адказ удзельнікі атрымлівалі прыз з сімволікай БДПУ). Свае пляцоўкі мелі таксама студсавет, цэнтр студэнцкай творчасці, спартыўны клуб «Педагог», упраўленне выхаваўчай работы з моладдзю, псіхалагічная служба, валанцёрскія клубы, Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Аднак гэтым першавераснёўскія сюрпрызы не абмежаваліся. Святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня ведаў, працягнуліся ў ле ўніверсітэта. Звяртаючыся да прысутных, рэктар БДПУ А. І. Жук акцэн таваў увагу першакурснікаў на дзесяці прычы нах, па якіх наш універсітэт з’яўляецца вя дучым у краіне. Усе ўдзельнікі ўрачыстасцей змаглі больш даведацца пра БДПУ, яго інс тытуты і факультэты, паглядзеўшы спецыяль на падрыхтаваны відэаролік. Затым Аляксандр Іванавіч запрасіў на сцэну першакурснікаў, якія паступілі ва ўніверсітэт з самымі высокімі баламі – памятаеце, некаторыя з іх сталі героямі мінулага выпуску «Н»? Фіналь ным акордам святочных мера прыемстваў стаў канцэрт з удзелам творчых калектываў, дуэтаў і сольных выканаўцаў, сярод якіх былі: салістка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, Заслужаная артыстка Рэспуб лікі Беларусь Маргарыта Александровіч, віртуозы-акардэаністы Уладзімір Бубен і Уладзімір Федарук, поп-гурт «ByCity», дуэт «Лайтбэнд», народны ансамбль музыкі, танца і песні «Рэй», танцавальныя калектывы «Арт-Юні ці» і «О2», іншыя.

Дзень ведаў_замена на 4 колонку

Заўжды цікава паглядзець на Дзень ведаў вачыма тых, хто ўпершыню святкуе яго ў новым для сябе статусе – студэнта БДПУ. Вось якія ўражанні пакінула свята ў першакурснікаў.

Таццяна КАПЧУК, філалагічны факультэт:

«На такім маштабным мерапрыемстве, як першавераснёўскі канцэрт, мне раней не даводзілася прысутнічаць. Прыемна ўзрадавала тое, што ва ўніверсітэце працуюць таленавітыя выкладчыкі і вучацца крэатыўныя студэнты. Колькасць сольных выканаўцаў, дуэтаў і творчых калектываў, іх майстэрства не маглі не ўражваць. На жаль, у мяне няма здольнасцей да спеваў і танцаў, затое я добры прамоўца. Таму вельмі хачу і спадзяюся развіць свой талент на сцэне БДПУ ў якасці вядучай мерапрыемстваў.

У захапленні ад выступлення каманды КВЗ «Лепшыя сябры». Канешне, мы заўважылі, што акрамя творчасці хлопцаў звязвае дружба. Аднак мне падалося, што яны з’яўляюцца яшчэ і лепшымі сябрамі студэнтаў БДПУ. Я смяялася ад душы! А яшчэ мне вельмі спадабалася выконваць гімн універсітэта, хай і чытаючы словы з экрана. У той дзень гэта было ўпершыню, аднак тэкст лёгка запамінаецца, і я думаю, што мы хутка вывучым яго на памяць! І, безумоўна, хочацца выказаць словы падзякі арганізатарам такога выдатнага канцэрта!»

Яўгенія ЖДАНКО, фізіка-матэматычны факультэт:

«Дзень ведаў для мяне і астатніх першакурснікаў быў сонечны не толькі з прычыны добрага надвор’я. Ён да краёў быў напоўнены радасцю, цеплынёй знаёмства з Краінай БДПУ і яе насельніцтвам. З першай хвіліны я адчула бясконцую энергію, якая зыходзіла ад студэнтаў, выкладчыкаў і ўніверсітэта ў цэлым. А яшчэ, здаецца, на працягу аднаго дня мне ніколі не даводзілася бачыць такой вялікай колькасці людзей, якіх аб’ядноўвала адна мэта – стаць педагогамі. Менавіта гэтую маю мару ўзнялі ў восеньскае неба рознакаляровыя шары студэнцкіх жаданняў.

Як вядома, на пачатку вучобы першакурснік прывыкае да новага ладу жыцця, спасцігае новы вопыт, пераймае новыя традыцыі. Аднак для мяне да гэтага дадалася яшчэ і вялікая адказнасць, бо аднагрупнікі абралі мяне старастай».

Таццяна ШЫНКЕВІЧ, факультэт сацыяльна-педагагічных тэхналогій:

«Свята ў першы дзень верасня – гэта нечакана і вельмі прыемна. Акцыі, конкурсы, канцэрт сіламі студэнтаў і выкладчыкаў – усё гэта вельмі здзівіла і парадавала. Было бачна, што святкаванне Дня ведаў – сталая ўніверсітэцкая традыцыя. Рэктарат, студэнцкія арганізацыі робяць Першае верасня незабыўным для ўсіх танкаўцаў. Па-сапраўднаму добразычлівая атмасфера суправаджала мяне і на занятках, дзе мне вельмі спадабалася. Чаму? Там можна ўступаць у дыялог, выказваць свае, няхай і не вельмі кампетэнтныя, меркаванні, не саромецца эмоцый… Я вельмі рада, што нашу пачэснае званне студэнткі БДПУ!»

Юрый СЕРАБРАКОЎ, факультэт прыродазнаўства:

«Першага верасня – гэта свята для ўсіх, хто вучыцца і вучыць. Аднак надзвычай асаблівы гэты дзень для першакурснікаў. Для нас ён – пачатак новага жыццёвага этапу, змена статусу школьніка на статус студэнта! Цудоўна, што дзякуючы моцнай сям’і БДПУ гэты пераход адбыўся вельмі арганічна. У першы ж дзень знаёмства з універсітэтам і абаяльным спадаром рэктарам, студэнтамі-актывістамі, факультэтам і вучэбнай групай я адчуў упэўненасць у тым, што ўсе чатыры гады майго студэнцкага жыцця будуць такімі ж насычанымі і пройдуць на адным дыханні».

Падрыхтавала Алена ФЕНДЗІЧ


 

15 чэрвеня 2017 года, № 8 (1196)

ХАРАСТВО НА РАДАСЦЬ САБЕ I НАВАКОЛЬНЫМ

Вясна традыцыйна з’яўляецца часам навядзення парадку: мы прыбіраем свае працоўныя месцы, памяшканні, прылеглыя тэрыторыі. Аднак у імкненні да чысціні і прыгажосці нельга абмяжоўвацца толькі мыццём вокнаў і падмятаннем дарожак. Можна стварыць сапраўднае хараство – так, як гэта зрабілі супрацоўнікі БДПУ перад вучэбным корпусам № 5 па вуліцы Магілёўская, 37. Карэспандэнта «Н» прыемна ўразілі пераўтварэнні, якія адбыліся ў ландшафтным дызайне. Маляўнічы куточак прыроды ў цэнтры горада цяпер радуе вока не толькі студэнтаў і выкладчыкаў, але і ўсіх жыхароў мікрараёна. У размове з прарэктарам БДПУ Андрэем Аляксандравічам ЮШЧЫКАМ мы даведаліся, што такія цудоўныя змены – ініцыятыва і вынік добраахвотнай працы кагорты неабыякавых людзей.

Азелянеdxнне

– Для надання эстэтычнага выгляду тэрыторыі былі выраўнены бардзюры, а тыя, што мелі дэфекты, заменены на новыя. Для ўкладкі газонаў завозілася ўрадлівая зямля (якую, дарэчы, дапамаглі разнесці студэнты факультэта фізічнага выхавання), праводзіліся дрэнажныя працы. Выкананы і яшчэ адзін з найважнейшых этапаў добраўпарадкавання – азеляненне. Важны, бо дрэвы, трава, кветкі гарманізуюць нашу жыццёвую прастору, служаць крыніцай выключна пазітыўных эмоцый, што станоўча адбіваецца на працы і вучобе ў нашым універсітэце.

Азеляненне 1

Цяжка ўявіць сучасны ландшафт без такіх элементаў азелянення, як дэкаратыўныя хмызнякі, якія прыўносяць у пярэстую палітру раслінных кампазіцый яркія фарбы. Таму дызайнерскім рашэннем стала высадка дэкаратыўных кустоў у розных стылях: у выглядзе жывой загарадзі ўздоўж пешаходных дарожак, асобных кампазіцый з камбінаваным спалучэннем розных дэкаратыўных кустоў, такіх як спірэя, чырвоны дзёран, кізільнік, язмін, барбарыс. Таксама хмызнякі паслужылі фонам для стракатых клумбаў з кветкамі. Спецыяльны падбор раслін і хмызнякоў дазволіў стварыць эфектныя кампазіцыі, што будуць квітнець з вясны да позняй восені. А для таго, каб мы маглі любавацца раслінамі і падчас суровай зімы, тэрыторыю ўпрыгожылі вечназялёныя туі.

Азеляненне 2

Праведзенае ўласнымі сіламі танкаўцаў добраўпарадкаванне не толькі ўпрыгожыла знешні выгляд участка, але і зрабіла яго больш адметным, стылёва вытрыманым. За ажыццяўленне дызайнерскай задачы ўзяліся супрацоўнікі гаспадарчай службы, якія паэтапна выканалі вялікі аб’ём працы. Хочацца выказаць шчырую ўдзячнасць усім пайменна: загадчыку гаспадарчай службы В. Л. Вінагоравай; камендантам карпусоў № 5 і № 1 Т. Г. Жабрун і Л. С. Лебедзевай; прыбіральшчыкам службовых памяшканняў Е. У. Дрозд, А. І. Ляўковіч, А. М. Падвойскай, І. І. Цецяронак, Н. М. Купрыянчык, К. Ф. Карпіевіч, Р. М. Самец, Х. Гудулавай; прыбіральшчыку тэрыторыі В. А. Самцу; слесарам-сантэхнікам карпусоў № 5 і № 2 У. У. Чарнабаю і Д. М. Янушкевічу; гардэробшчыцы М. Г. Пановай; сталярам карпусоў № 3 і № 1 А. І. Алейнікаву і Р. Э. Бурко.


 

15 чэрвеня 2017 года, № 8 (1196)

МЫ ЎЖО АДКРЫТЫ: КУПЛЯЙЦЕ З «КАЛАРЫТАМ»!

Чарговае пасяджэнне рэктарата БДПУ мела самы незвычайны працяг. Пасля разгляду пытанняў, якія стаялі на парадку дня 5 чэрвеня, кіраўнік універсітэта А. І. Жук запрасіў удзельнікаў нарады завітаць у вучэбны корпус № 3, каб на свае вочы пабачыць толькі-толькі завершаны аб’ект – універсітэцкую фірмовую краму «Каларыт».

Крама

Ідэя размясціць і дастойна прадставіць пакупнікам багаты асартымент друкаванай прадукцыі і комплекс паслуг вучэбна-выдавецкага цэнтра БДПУ была выказана Аляксандрам Іванавічам даволі даўно. Аднак неабходнасць ажыццявіць яе наспела менавіта цяпер – пасля выхаду ВВЦ на якасна новы ўзровень паліграфічнай вытворчасці, дзякуючы ў тым ліку і з’яўленню тэхнічных магчымасцей для размяшчэння на таварах сімволікі ўніверсітэта. Тады і стала відавочным, што прадаваць прадукцыю выключна праз сістэму кіёскаў – гэта загадзя пройгрышны варыянт.

Трэба адзначыць, што праектна-дызайнерскія, інжынерныя і будаўнічыя работы пад кантролем прарэктара БДПУ А. А. Юшчыка ішлі надзвычай хуткімі тэмпамі. Гэтым і тлумачыцца фактычная гатоўнасць крамы, адкрыццё якой было запланавана на 1 верасня, прыняць пакупнікоў ужо сёння.

Першыя наведвальнікі «Каларыта», экскурсію для якіх правёў начальнік вучэбна-выдавецкага цэнтра П. М. Савасцёнак, ухвалілі сакавітую зялёна-белую гаму, якая надае інтэр’еру свежасць і лёгкасць. А яшчэ тое, што зручная канструкцыя вітрын і стэлажоў робіць абсталяванне вельмі мабільным, дазваляе без намаганняў перасоўваць мэблю, па неабходнасці змяняючы яе расстаноўку. У ліку пераваг былі таксама адзначаны заніраванне, шматфункцыянальнасць і IT-аснашчанасць памяшкання крамы.

Карэспандэнту «Н» было прыемна ўбачыць столік, спецыяльна прызначаны для перыёдыкі, са свежым выпускам карпаратыўнай газеты і нават з гадавой падшыўкай выдання. Для нас гэта было сапраўднай нечаканасцю. Спадзяёмся, сюрпрызы знойдуцца і для вас. Так што прапануем як мага хутчэй завітаць у «Каларыт» і зрабіць там свае першыя пакупкі.

Крама 1

Што ж, пасля адкрыцця фірмовай крамы «Каларыт» можна ўпэўнена сцвярджаць, што афармленне першага паверха вучэбнага корпуса № 3 БДПУ як адзінай прасторы прыйшло да свайго лагічнага завяршэння. Самы вялікі па памерах хол універсітэта набыў апошні штрых у сваім новым абліччы. І тое, што мы сёння бачым, сапраўды цешыць вока. Нібыта старыя сцены нарэшце перайшлі ў рукі маладых і крэатыўных гаспадароў.

Рэктар БДПУ А. І. Жук паставіў перад адпаведнымі службамі задачу абнаўлення «галоўнага» ўваходу ва ўніверсітэт – і ўсе мы сталі сведкамі таго, як літаральна на нашых вачах мяняўся знешні выгляд найстарэйшага з карпусоў alma mater. Спачатку студэнты і супрацоўнікі прыходзілі палюбавацца на медытуючы фантан, які трапна ахрысцілі «Крыніцай ведаў». Затым «вучыліся разумець» духмяную каву ў «музычным» ці «шахматным» (гэта каму як больш даспадобы) кафэ. Лагічным працягам афармлення хола стала выстаўка рукатворных экспанатаў перад уваходам у залу рэдкай кнігі – дыпломных работ выпускнікоў факультэта эстэтычнай адукацыі. Досыць незаўважна для большасці з нас прайшлі рамонт і абнаўленне хола вучэбнага корпуса № 3 падчас летняга адпачынку 2016-га. Памятаеце, як напачатку бягучага навучальнага года гаспадары і госці ўніверсітэта актыўна абмяркоўвалі ўбачанае: керамагранітныя калоны, насценнае асвятленне і падсветку столі, люстэркі, што ствараюць уражанне бязмежнасці, мяккую мэблю і зялёныя дрэвы. Стрыманая ўрачыстасць – менавіта так можна ахарактарызаваць абранае дызайнерскае рашэнне – знайшла падтрымку ў калектыве БДПУ і сёння з’яўляецца прадметам нашага гонару.

Вядома, час можа быць бязлітасным да будынкаў і інтэр’ераў. Ці, наадварот, здольны змяніць усё да лепшага. У БДПУ менавіта так і сталася. Да лепшага!

Таццяна БАШМАКОВА


 

22 мая 2017 года, № 7 (1195)

АД УСМЕШАК ЗАЦВIТАЕ НАВАТ КАКТУС

Вясна ўжо на зыходзе, хоць адпаведнага надвор’я мы ўсё ніяк не можам дачакацца. Аднак у актавай зале ўніверсітэта 11 мая было гарачэй, чым у самае спякотнае лета: менавіта тут вырашаўся лёс «Шклянога кактуса» – галоўнай чэмпіёнскай узнагароды Лігі КВЗ БДПУ. Інтрыгі, скажам шчыра, не атрымалася: перамогу святкавалі фаварыты сезону – гісторыкі. Затое атрымалася цёплае, сяброўскае, вясёлае, а часам і шчымлівае мерапрыемства з вялікай колькасцю сюрпрызаў і нечаканых момантаў.

1_1

Нагадаем, што ў фінальным гумары стычным спаборніцтве сустрэліся, акрамя «Качыных гісторыкаў», каманды «Думкі ўслых» (факультэт дашкольнай адукацыі), «ДНК» (факультэт прыродазнаўства) і «Sidis» (факультэт фізічнага выхавання). Перад пачаткам выступлення іх, а таксама ўсіх балельшчыкаў прывітаў рэктар БДПУ А. І. Жук, які з усмешкай прызнаўся, што добра ведае, наконт чаго жартуюць студэнты, незалежна ад таго, прысутнічае ён на гульні або не. І, як мы зразумелі, кіраўнік універсітэта не мае нічога супраць, калі пад гумарыстычны прыцэл трапляе рэктарат. А ўсё таму, што, па абсалютна справядлівым назіранні Аляксандра Іванавіча, пачуццё гумару – адна з найважнейшых якасцей сапраўднага педагога. І трэба толькі радавацца, што жартуюць танкаўцы больш чым выдатна!

Першым сюрпрызам вечара стаў неча каны падарунак, уручаны А. І. Жуку кавэзэшнікамі нашага ўніверсітэта. Справа ў тым, што ў мінулым годзе гульні споўнілася 55 гадоў, а яе заснавальніку А. В. Маслякову – 75. Да гэтых знакавых падзей было прымеркавана выданне абмежаваным тыражом унікальнай падарункавай кнігі пад назвай «Гісторыя Айчыны. Вялікая спадчына». У ёй прадстаўлены ўсе каманды, якія гулялі ў Вышэйшай лізе КВЗ за 55 гадоў, у тым ліку і нашы любімыя «Лепшыя сябры». Яны, у прыватнасці, і зрабілі ўсё магчымае, каб калекцыйны фаліянт аказаўся ў чалавека, які заўжды падтрымліваў рух КВЗ у нашым універсітэце і ўвогуле ў рэспубліцы.

На 4_квн_Обрезать слева-справа_сверху

Другім сюрпрызам стаў конкурс «Пры вітанне» ў выкананні гісторыкаў. Справа ў тым, што на сцэну разам з сынамі выйшлі іх мамы – і не проста выйшлі, а паўнацэнна і вельмі якасна згулялі. Цяпер зразумела, ад каго будучым педагогам дасталіся «гумарыстычныя» гены! Здзівіліся гледачы і падчас фінальнага музычнага нумара гэтай каманды. Напрыканцы развітальнай песні «Качыным гісторыкам» на раялі акампаніраваў… сам Аляксандр Камароў скі! Не абышлося без сюрпрызаў і падчас падвядзення вынікаў і ўручэння ўзнагарод. Абсалютную большасць з іх забралі ўсё тыя ж гісторыкі – спецыяльны прыз ад прафкама плюс прызы за лепшы жарт пра БДПУ, лепшае музычнае афармленне, самы жывы момант гульні. Акрамя таго, капітан гэтай каманды Ілля Сяргун ат рымаў званне «Кавэзэшнік года». Аднак нечаканым стала тое, што спецыяльнага прыза ад прафкама ўдастоіліся не толькі студэнты, а і рэдактары Лігі – Аляксандр Камароўскі і Іван Моргун.

Другі конкурс – «Біятлон» сёлета быў і тэкставым, і музычным, і наглядным. Прыз за лепшы жарт дастаўся дэбютантам фіналу – камандзе «Думкі ўслых». А яе прадстаўніца Ірына Кукіна стала «Лепшай кавэзэшніцай» сезону. Неблагі дэбют, і, як мне здаецца, дзяўчатам проста не хапіла вопыту, каб скласці моцную канкурэнцыю фаварытам. Прыз у намінацыі «За вернасць трады цыям клуба» атрымалі гумарысты з фа культэта фізічнага выхавання – каманда, якая здолела зрабіць спартыўную тэ матыку стылем сваёй гульні, адметнасцю калектыву. А рэдактары ўручылі спецы яльны прыз камандзе «ДНК» – па назіранні членаў журы, дзяўчаты вельмі пры гожа і арганічна глядзеліся на сцэне, магчыма, яшчэ і таму, што былі найлепей падрыхтаваныя да рэдактарскіх праглядаў.

2_1

Падчас віншавання пераможцаў і ўсіх фіналістаў першы прарэктар БДПУ С. І. Копцева прызналася: яна вельмі шкадуе, што сёлетняя фінальная гульня закончылася так хутка. Дарэчы, як і многія аматары педагагічнага гумару, якія ўжо чакаюць не дачакаюцца новага сезону!

Вераніка МАНДЗІК


 

22 мая 2017 года, № 7 (1195)

ВЫСТУПЛЕННЕ «РЭЯ» НАМ ДУШУ САГРЭЕ!

Чарговы творчы вечар народнага ансамбля народнай музыкі, танца і песні «Рэй» прайшоў 28 красавіка ў актавай зале БДПУ. Па сталай традыцыі штогод у гэты месяц калектыў дорыць свае мастацкія здабыткі прыхільнікам харэаграфіі на розных пляцоўках горада і краіны. Сёлета канцэрт, прысвечаны Міжнароднаму дню танца, супаў з мерапрыемствамі, прымеркаванымі да 40-годдзя заснавання Маскоўскага раёна г. Мінска. Выступленне ансамбля «Рэй» стала своеасаблівым віншаваннем раёну, на тэрыторыі якога знаходзіцца наша alma mater.

Рэй 2

Калектыў нарадзіўся ў 1996 г. на факультэце эстэтычнай адукацыі (на былой кафедры этналогіі і фалькларыстыкі факультэта народнай культуры БДПУ). Віктар і Людміла Васілені стварылі ансамбль і далі яму назву «Рэй». Выраз «весці рэй» яны знайшлі ў «Новай зямлі» Якуба Коласа: ён мае значэнне «быць завадатарам, верхаводзіць». З таго часу на працягу дваццаці аднаго года калектыў сапраўды вядзе рэй на ніве мастацкай творчасці ва ўніверсітэце.

Падчас творчага вечара былі ўзгаданы імёны таленавітых педагогаў, якія працавалі ў ансамблі ў розныя часы: Ніна Ісідораўна Брычкоўская, Мікалай Уладзіміравіч Драпеза, Віктар Станіслававіч Трусевіч, Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Васіль Яфімавіч Браім. Дарэчы, апошні выступіў у канцэртнай праграме, выканаўшы беларускія народныя песні ў дуэце з Уладзімірам Камароўскім.

З моманту свайго заснавання калектыў вядзе актыўнае гастрольнае жыццё як па Беларусі, так і за яе межамі. Ансамбль шмат разоў браў удзел у міжнародных фальклорных фэстах у Італіі, Францыі, Польшчы, Швейцарыі, Бельгіі, Іспаніі, Партугаліі, Расіі. Яго выступленні цёпла прымалі і гледачы, і арганізатары. У мінулым годзе ансамбль «Рэй» дэманстраваў сваё майстэрства на міжнародных фестывалях у гарадах Шамблі, Панціві, Шамберы, Марсэль (Францыя), а таксама па запрашэнні Пасла Рэспублікі Беларусь у Французскай Рэспубліцы Паўла Латушкі браў удзел у акцыі «Заспяваем гімн Беларусі разам». Мерапрыемства было прымеркавана да 25-годдзя незалежнасці нашай краіны і адбылося 30 чэрвеня 2016 г. на плошчы Тракадэро ў Парыжы.

Рэй

Высокі выканальніцкі ўзровень народнага ансамбля «Рэй» не раз адзначала прафесійнае журы, пра што сведчаць адпаведныя ўзнагароды. Напрыклад, у Рэспубліканскім конкурсе мастацкай самадзейнасці «Сузор’е» ў красавіку 2017 г. калектыў атрымаў Дыплом ІІ ступені і ў чарговы раз годна пацвердзіў ганаровае званне «народны» (2006 – лаўрэат, 2010 – дыплом І ступені, 2014 – дыплом І ступені). Таксама «Рэй» – дыпламант і лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу студэнцкай творчасці «Арт-вакацыі» розных гадоў, у прыватнасці, мінулай вясной калектыў узнагароджаны Дыпломам І ступені ў намінацыі «Ансамбль песні, музыкі і танца».

Падчас канцэрту былі выкананы беларускія народныя танцы розных рэгіёнаў нашай рэспублікі («Палеская кадрыля», «Навасельская кадрыля», «Падэспань», «Карапет», «Маталіха», «Жарты з брылямі» і інш.), прагучалі беларускія народныя песні («Як прыехаў казачэнька з поля», «Чэрэз сэнэчка», «Павей, ветрык», «А я печы не паліла», «У садзе гуляла» і інш.), частка з якіх аўтэнтычныя, узятыя з палескага фальклору. Увесь вечар гучала выключна беларуская народная музыка ў жывым выкананні артыстаў. Нагадаем, што ўдзельнікі ансамбля выкарыстоўваюць розныя класічныя і народныя інструменты: скрыпку, драўляныя духавыя, цымбалы, баяны і гармонікі, кантрабас, жалейку, народны ксілафон і дудкі. У некаторых інструментальных п’есах ужываюцца прадметы побыту: старадаўнія прасы, пральныя дошкі, элементы ткацкіх станкоў. У выніку атрымліваецца сінтэз традыцый і сучаснасці з непаўторным каларытным гучаннем.

Напрыканцы вечара з цёплымі словамі віншавання да ўдзельнікаў калектыву звярнулася дэкан факультэта эстэтычнай адукацыі І. І. Рыжыкава. Ірына Іванаўна адзначыла асаблівыя рысы калектыву, якія вызначаюць яго творчую індывідуальнасць: пераемнасць традыцый і пакаленняў, выбар рэпертуару, адданасць справе кожнага ўдзельніка, асабліва яго кіраўнікоў Людмілы і Віктара Васіленяў. Дарэчы, менавіта яны забяспечваюць існаванне ансамбля як сапраўднай сям’і.

Падзякай рэктарата БДПУ за актыўны ўдзел у культурным жыцці ўніверсітэта былі адзначаны харэографы калектыву, а таксама студэнты, выпускнікі і выкладчыкі alma mater, якія выступаюць у складзе ансамбля не адзін год і дасягнулі значных поспехаў.

Творчы імпэт, своеасаблівая энергетыка, трывалы ўзровень прафесіяналізму робяць калектыў пазнавальным не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Ансамбль запрашаюць, чакаюць сустрэчы з яго ўдзельнікамі. Шчыра спадзяёмся, што сёлета «Рэй» таксама адправіцца на чарговыя гастролі, каб паказаць свету беларускую народную музычна-песенна-харэаграфічную спадчыну, свой талент і самабытнасць, што, у сваю чаргу, абавязкова паўплывае на ўмацаванне статусу БДПУ як культурнага цэнтра і адной з самых творчых устаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Алена ЖУРАЎСКАЯ, начальнік цэнтра студэнцкай творчасці


 

22 мая 2017 года, № 7 (1195)

«БЕЛАРУСІЯДА» КРОЧЫЦЬ ПА СТАЛІЦЫ

Шчыра любіць сваю справу ды прыкладаць усе намаганні дзеля развіцця задуманага – вось няхітры сакрэт поспеху любога пачынання. І спартыўна-адукацыйны праект «Беларусіяда» – выдатнае таму пацвярджэнне. Калісьці лакальнае мерапрыемства факультэта фізічнага выхавання нашага ўніверсітэта сёння набыло сапраўдную папулярнасць і рэспубліканскі маштаб. У суботу, 13 мая, у межах праекта на Стадыёне БДПУ адбыўся першы чэмпіянат па беларускіх народных гульнях. Тое, што некалі здавалася немагчымым, сёння ўжо ёсць гісторыя – alma mater, Мінска, Беларусі.

На 1_верхній № 1

«Беларусіяда» ўяўляе сабой спаборніцтвы па нацыянальных спартыўных гульнях. Дадзены пласт народнай культуры мае глыбокія карані і цікавыя набыткі, аднак большасці з нас пра гэта мала вядома. Між тым нашыя продкі на кірмашах не толькі гандлявалі, спявалі ды ігралі на музычных інструментах, але і спаборнічалі ў сіле, лоўкасці і спрыце. Адрадзіць традыцыйныя гульні, захапіць імі як мага большую колькасць людзей – вось тыя першачарговыя задачы, якія ставяць перад сабой арганізатары мерапрыемства. Зыходзячы з гэтага, выбраны змест праграмы конкурсу: «Лапта» – актыўная і захапляльная гульня на спрытнасць і кіданне ў цэль; «Дзень-ноч» – спаборніцтва на хуткасць; «Пальчатка» – гульня-стратэгія на вытрымку і хуткасць; «Перацяжкі» – сілавое відовішча з традыцыйнымі правіламі.

На 1_обрезать слева_правая колонка

У сёлетніх спаборніцтвах прымалі ўдзел каманды, якія прадстаўлялі ўсе раёны беларускай сталіцы. Установы адукацыі горада Мінска прадставілі свае дружыны, у склад якіх уваходзілі спартсмены – вучні 8-х класаў, трэнеры і кіраўнікі каманд. На свяце прысутнічала больш за 250 удзельнікаў, амаль што 200 валанцёраў і каля тысячы гледачоў. Сярод ганаровых гасцей мерапрыемства – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, галоўны інспектар па горадзе Мінску У. В. Карпяк, намеснік міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь С. В. Руды, намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта В. А. Прыгодзіч.

І ўсё прайшло выдатна! Распачаўся праект урачыстай цырымоніяй адкрыцця, а завяршыўся ўзнагароджаннем пераможцаў і «срэбраным дажджом» з канфеці і мішуры. Цудоўнае веснавое надвор’е суботняга дня падтрымлівала добры настрой удзельнікаў і балельшчыкаў. Адчувалася, што на працягу ўсіх 5 гадзін (менавіта столькі доўжылася свята) дзеці, моладзь і старэйшыя мінчане атрымліваюць неверагодна вялікую порцыю пазітыву ад беларускага, нацыянальнага, традыцыйнага, жывога, відовішчнага.

На 1_в самый ніз на шіріну 1-2 колонок

Спаборніцтвы па народных гульнях сталі цэнтральнай часткай свята, аднак гэтым яно не абмежавалася. На своеасаблівай «кірмашовай» пляцоўцы дашкольнікі гулялі ў свае народныя гульні ў межах праекта «Беларусіядачка». Побач прысутныя з захапленнем прымалі ўдзел у вясёлых забавах і конкурсах – кіданне веніка ці бульбы, скачкі на скакалцы, бой падушкамі, забіванне цвікоў… Таксама кожны меў магчымасць наведаць горад майстроў і павучыцца ў народных умельцаў саломапляценню, вырабу лялек, роспісу па шкле, вышыўцы і шмат чаму іншаму. А пасля наведвання пляцовак праекта за кубачкам гарбаты ці кавы са свежай выпечкай і прысмакамі, якія можна было набыць у гандлёвым пункце БДПУ, удзельнікі і госці маглі абмеркаваць падзеі спартыўна-культурнага свята і падзяліцца сваімі ўражаннямі ад таго, што адбываецца. І ўсё гэта – у суправаджэнні беларускай музыкі, песень і танцаў ад творчых калектываў БДПУ і палацаў дзяцей і моладзі раёнаў нашага горада.

На 2_чуть ніже слева

Аднак асноўная ўвага была засяроджана на спаборніцтвах паміж школьнікамі. Як і павінна быць, перамаглі мацнейшыя: чэмпіёнам праекта «Беларусіяда» стаў Маскоўскі раён горада Мінска, сярэбраным прызёрам – Ленінскі, бронзавым – Кастрычніцкі раён сталіцы.

На 2_левая колонка_самый ніз_обрезать слева-справа

А па асобных гульнях п’едэстал гонару выглядае наступным чынам. Гульня «Перацяжкі»: сярод дзяўчат золата ў Дар’і Бацішчавай (Кастрычніцкі раён), срэбра – у Аліны Уласюк (Партызанскі), бронза – у Юліі Лавец (Ленінскі). Самыя моцныя юнакі – Уладзіслаў Коршак (золата, Маскоўскі раён), Яўген Белякоў (срэбра, Заводскі), Іван Паляшчук (бронза, Фрунзенскі). У гульні «Лапта» не было роўных прадстаўнікам Маскоўскага раёна, другое месца – у Ленінскага, замыкае тройку лідараў Савецкі раён. У гульні «Пальчатка» золата, срэбра і бронза адпаведна ў Ленінскага, Партызанскага і Кастрычніцкага раёнаў. Гульня «Дзень-ноч» пакарылася Маскоўскаму, Фрунзенскаму і Заводскаму раёнам сталіцы: менавіта так выглядае тройка лідараў.

На 2_правая колонка_самый ніз_обрезать слева-справа

Галоўнае, чым хочацца падзяліцца пасля завяршэння праекта, – гэта дакладнае перакананне: традыцыйная культура народа – найбольшы яго скарб, які валодае непераўзыдзеным выхаваўчым патэнцыялам, цудоўнай энергетыкай і здольны захапіць усіх і кожнага! Усім аднадумцам, студэнтам, кіраўніцтву ўніверсітэта і факультэта фізічнага выхавання БДПУ, гарадскім і дзяржаўным уладам шчыра дзякуем за падтрымку і разуменне важнасці развіцця нацыянальнай культуры нашага народа.

Анатоль ДРЫГІН, старшы выкладчык кафедры тэорыі і методыкі фізічнай культуры БДПУ, аўтар спартыўна-адукацыйнага праекта «Беларусіяда»


 

4 мая 2017 года, № 6 (1194)

ВОПЫТ I НАБЫТКI — НАПАКАЗ!

БДПУ 27–29 красавіка прыняў удзел у XVII Рэспубліканскай выстаўцы навукова-метадычнай літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці навучэнскай моладзі «Правільны прафесійны выбар – упэўненае будучае маладога пакалення!», арганізатарам якой выступіла Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Выстаўка 1

У экспазіцыі нашага ўніверсітэта было прадстаўлена больш за 150 навукова-метадычных выданняў па тэматыцы выстаўкі, 20 відэафільмаў, каля 900 інфармацыйных улётак, флаераў, буклетаў і іншай рэкламна-інфармацыйнай прадукцыі.

На працягу трох дзён на стэндзе БДПУ праводзіліся прэзентацыі розных напрамкаў адукацыйнай дзейнасці alma mater, ажыццяўляліся прафарыентацыйныя акцыі з удзелам навучэнцаў профільных педагагічных класаў. Наведвальнікі выстаўкі змаглі прыняць удзел у майстар-класах па арыгамі і вырабе сувенірнай прадукцыі з саломкі «Саламяны свет», па «Канструяванні і праграмаванні робатаў» з выкарыстаннем мадэляў LEGO WeDo і інш. Папулярнасцю ў школьнікаў карысталіся прафарыентацыйная экспрэс-дыягностыка асобасных якасцяў і прафесійных схільнасцяў па аўтарскай праграме В. Г. Сівіцкага MONIK. Інтэрактыўныя віктарыны па музыцы і выяўленчым мастацтве «Што я ведаю пра педагагічную прафесію», «Прафпасьянс „Формула-5“» таксама спрыялі самавызначэнню падлеткаў і знаёмству з абранай спецыяльнасцю. Адмысловы настрой стваралі гістарычныя строі гарадской шляхты, рэканструяваныя студэнтамі факультэта эстэтычнай адукацыі.

Выстаўка 4

Каб зацікавіць патэнцыяльных абітурыентаў, была арганізавана пляцоўка «Хопіць разважаць – час паступаць!», дзе працавалі прадстаўнікі прыёмнай камісіі БДПУ і штаба «Абітурыент».

Падчас адкрыцця выстаўкі стэнд БДПУ наведалі Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь І. В. Карпенка, дэпутаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі дыпламатычных місій. Экспазіцыя нашага ўніверсітэта карысталася вялікай папулярнасцю і ўвагай сярод навучэнцаў старшых класаў і педагогаў сталічных устаноў адукацыі.

Людміла БАНЬКО, метадыст упраўлення выхаваўчай работы з моладдзю


 

14 красавіка 2017 года, № 5 (1193)

АДЧЫНЯЕМ ДЗВЕРЫ – АДКРЫВАЕМ СЭРЦЫ

Традыцыйна першы дзень красавіка прайшоў у нашым універсітэце пад знакам знаёмства з патэнцыйнымі танкаўцамі – абітурыентамі, якія завіталі ў БДПУ, каб увачавідкі ўпэўніцца: клопат пра студэнта, пра яго прафесійнае станаўленне і гарманічнае развіццё – галоўны прыярытэт вядучай педагагічнай ВНУ краіны. Дзень адчыненых дзвярэй стаў яшчэ і днём адкрыццяў, знаёмстваў і пазітыўных эмоцый. Ніводзін з больш чым паўтары тысячы гасцей не быў абдзелены ўвагай: знайшліся і дадатковыя аўдыторыі, і адказы на хвалюючыя пытанні, і час на цікавы і карысны адпачынак.

Дзень адчыненых дзвярэй

Вядома, старшакласнікаў і іх бацькоў у першую чаргу цікавіла інфармацыя пра асаблівасці паступлення і навучання, умовы пражывання ў інтэрнаце, магчымасці развіцця творчага патэнцыялу. Многае яны даведаліся з выступлення рэктара БДПУ і членаў прыёмнай камісіі, усе прыватныя моманты можна было абмеркаваць з кіраўніцтвам факультэтаў. Аднак акрамя «хлеба» мы ахвотна прапанавалі гасцям і «відовішчы», запрасіўшы іх стаць непасрэднымі ўдзельнікамі спецыяльных акцый. Так, супрацоўнікі кафедры замежных моў філалагічнага факультэта арганізавалі крэатыўны іншамоўны праект «WELCOME!»– і вось ужо кожны змог адчуць сябе паліглотам: прывітацца па-англійску, прадставіцца па-французску, развітацца па-кітайску, напісаць сваю мару па-нямецку. І неяк самі сабой словы склаліся ў фразу «Мы студэнты БДПУ!». Што ж, гэта мара, якую рэальна ўвасобіць у жыццё! Праект прайшоў у сяброўскай атмасферы і паспрыяў не толькі прафесійнай арыентацыі абітурыентаў, але і павышэнню матывацыі вывучэння замежных моў.

Кафедра геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства прадставіла гасцям частку багатай калекцыі мінералаў. Школьнікі ўбачылі таксама вопыты з выкарыстаннем лабараторыі Фур’е. Выкладчыкі кафедры хіміі паказалі серыю займальных лабараторных доследаў, якія дэманструюць незвычайныя ўласцівасці рэчываў, чым выклікалі непадробнае захапленне ў абітурыентаў. Асаблівай папулярнасцю карысталася экспазіцыя кафедры агульнай біялогіі, якая прэзентавала работу батанічнага гуртка «Пошук»: смачныя пачастункі і фітагарбату. Кафедра марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл прадэманстравала экспанаты з калекцый насякомых, птушак і млекакормячых. Для гасцей былі праведзены азнаямляльныя экскурсіі па спецыялізаваных лабараторыях факультэта і інтэрактыўных класах «Біялогія» і «Хімія».

Дзень адчыненых дзвярэй 3

У холе ўніверсітэта студэнты Інстытута псіхалогіі арганізавалі тэматычную пляцоўку «Псіхалогія для ўсіх». Працавалі адразу некалькі зон: «Дзіўны свет мінералаў і водаратэрапіі», «Характар па почырку», «Трэнажор віртуальнай рэчаіснасці». Абітурыенты даведаліся пра псіхалагічную трактоўку пахаў і камянёў, значэнне колеру і геаметрычных фігур, якія яны выбіралі. Студэнты Інстытута рыхтаваліся да Дня адчыненых дзвярэй адказна і творча. Гасцей сустракала прыемная музыка, салодкія падарункі з сімволікай ІП, прадказанні наконт іх будучыні ў Інстытуце псіхалогіі. Акрамя таго, вучні прайшлі экспрэс-дыягностыку прафесійнай накіраванасці па аўтарскай праграме MONIK. Пры дапамозе трэнажора віртуальнай рэчаіснасці паспрабавалі свае сілы ў эксперыментальнай працы з выкарыстаннем спецыялізаванай тэхнічнай апаратуры. Былі разыграны вельмі значныя для кожнага студэнта падарункі: тры сертыфікаты на атрыманне «аўтамата» на заліку падчас першай сесіі знайшлі ў гэты дзень сваіх шчаслівых уладальнікаў. Напрыканцы школьнікі атрымалі яшчэ адзін падарунак: унікальную магчымасць стаць удзельнікамі псіхалагічных майстар-класаў – «Практыкуму па графалогіі» і Workshop «Псіхалагічная экспертыза рэкламы».

Мы стараліся зрабіць гэты дзень сапраўдным святам – і ён атрымаўся яркім і радасным. Аднак галоўнае, відаць, у тым, што кожны абітурыент змог зразумець: БДПУ – гэта ўніверсітэт вялікіх магчымасцей. І, далучыўшыся да ліку танкаўцаў, ты аўтаматычна становішся ўдзельнікам «Вялікай справы для годных людзей».

Наш кар.


 

31 сакавіка 2017 года № 4 (1192)

У ЦЭНТРЫ ЎВАГI — IНКЛЮЗIЯ

У Інстытуце інклюзіўнай адукацыі БДПУ пры ўдзеле ЮНІСЕФ 29 сакавіка адкрыўся Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр інклюзіўнай адукацыі (РРЦІА). Гэта комплекснае падраздзяленне новага тыпу, задачамі якога з’яўляюцца назапашванне, абагульненне і распаўсюджванне спецыяльных рэсурсаў для асоб з асаблівымі адукацыйнымі патрэбамі.

На 1_2

Удзельнікаў урачыстай цырымоніі прывіталі рэктар БДПУ А. І. Жук, намеснік міністра адукацыі Р. С. Сідарэнка і прадстаўнік Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Рэспубліцы Беларусь доктар Рашэд Мустафа Сарвар. Прысутныя – а гэта былі госці з устаноў адукацыі і аховы здароўя, амбасад замежных краін і рэспубліканскіх СМІ, міністэрстваў і грамадскіх аб’яднанняў, якія прадстаўляюць інтарэсы асоб з інваліднасцю, – дакладна разумелі, што з’яўляюцца сведкамі падзеі надзвычайнай важнасці. У краіне з’явіўся лідар, які ўзяў на сябе адказнасць за комплексную распрацоўку і рэалізацыю тэмы інклюзіі на ўсіх яе этапах: ад падрыхтоўкі кадраў для работы ў сістэме ўключанага навучання да стварэння метадалагічнай базы, аказання кансультатыўнай дапамогі і забеспячэння працэсу павышэння кваліфікацыі педагагічных работнікаў. І гэта – каманда нашай alma mater! Можна толькі захапляцца дальнабачнай стратэгіяй БДПУ, які першым сярод універсітэтаў краін СНД на базе факультэта стварыў Інстытут інклюзіўнай адукацыі, адкрыў профільны Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр, а цяпер у партнёрстве з ЮНІСЕФ бярэцца за арганізацыю рэгіянальных структур.

Безымянный

Дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі В. В. Хітрук правяла азнаямляльную экскурсію па Цэнтры, падчас якой госці ўбачылі самае сучаснае абсталяванне – прыбор стварэння тактыльнай графікі PIAF, дысплей Брайля, сэнсарную клавіятуру IntelliKeys, FM-сістэму для асоб са слабым слыхам, вертыкалізатар для дзяцей з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату і інш. Крыху пазней майстар-класы ад упрацоўнікаў Інстытута прадэманстравалі «рэсурсы ў дзеянні».

Асаблівы эмацыянальны акцэнт прыйшоўся на дакументальную выстаўку «Інклюзія пачынаецца з сям’і…», фотаздымкі якой адлюстравалі атмасферу цеплыні і любові, што пануе ў сем’ях, дзе выхоўваюцца дзеткі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

На 1_3_обрезать слева

Сёлета пры ўдзеле ЮНІСЕФ у РРЦІА запланаваны шэраг семінараў для педагогаў і бацькоў. Першы пройдзе 6 красавіка. Адукацыйны працэс забяспечвае каманда прафесіяналаў Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ з прыцягненнем лепшых айчынных і замежных спецыялістаў.

Святлана ФЯКЛІСТАВА, намеснік дырэктара Інстытута інклюзіўнай адукацыі


7 сакавіка 2017 года № 3 (1191)

КАФЭ «НАША» — ЗДАРОЎЕ ВАША!

Шчаслівыя дзяўчаты – задаволеныя хлопцы! Цудоўны падарунак напярэдадні Дня жанчын атрымалі студэнткі і супрацоўніцы (а разам з імі калегі-мужчыны) Інстытута псіхалогіі, Інстытута інклюзіўнай адукацыі і факультэта пачатковай адукацыі ўніверсітэта. «Наша» кафэ з’явілася на карце вучэбнага корпуса № 7 БДПУ і гасцінна расчыніла свае дзверы першым наведвальнікам. Яны і сталі ўдзельнікамі свята здароўя, маладосці і выдатнага апетыту.

! КАфе

У нашай установе з лёгкай рукі рэктара БДПУ А. І. Жука склалася цудоўная традыцыя рабіць калектыву ўніверсітэта напярэдадні святаў карысныя падарункі. І не звыкла-стандартныя, а значныя, маштабныя, запамінальныя. Так, у мінулым годзе да Дня абаронцаў Айчыны была адкрыта трэнажорная зала, напярэдадні 8 Сакавіка – «Дашкольнае кафэ», у сувязі з Днём настаўніка – стадыён БДПУ. І вось надышоў час для новага падарунка – уводу ў дзеянне стыльнага па дызайне і збалансаванага ў плане меню студэнцкага кафэ «Наша».

Мерапрыемства распачалося яскравым флэшмобам, які арганізавалі студэнты ў фае корпуса, стварыўшы тым самым атмасферу добразычлівасці і гасціннасці. На свята завіталі рэктар БДПУ Аляксандр Іванавіч Жук, першы прарэктар універсітэта Святлана Іванаўна Копцева і прарэктар Андрэй Аляксандравіч Юшчык.

З прывітальным словам да студэнцкай моладзі, прафесарска-выкладчыцкага складу і ўсіх супрацоўнікаў звярнуўся кіраўнік універсітэта: «Для паспяховага прафесійнага і асабістага жыцця неабходна здароўе. Яно нібыта паветра: калі ёсць – яго не заўважаеш, калі не хапае – чалавек адчувае сябе дрэнна. Залогам здароўя, асабліва для моладзі, з’яўляецца збалансаванае харчаванне і правільны лад жыцця. Сёння мы сабраліся як адна вялікая сям’я на адкрыцці новага кафэ. Спадзяюся, што і надалей вы будзеце прыходзіць сюды і адчуваць сябе ўтульна, нібы дома».

Гукі фанфар, прадчуванне сюрпрызу, святочны настрой… І вось чырвоная стужка перарэзана! Гучныя апладысменты і шчаслівыя ўсмешкі на тварах гасцей: кафэ «Наша» запрашае наведвальнікаў!

Ва ўтульным, стыльным, сучасным кафэ ўсім знайшлося месца. Дарэчы, да яго адкрыцця былі распрацаваны тэматычныя слоганы, якія пацвярджаліся ў выступленнях удзельнікаў святочнай праграмы. Напрыклад, «„Наша“ кафэ – тэрыторыя ўсмешак і добрага настрою», – аб’явілі вядучыя Вольга Буйніч і Мацвей Фамічоў, і добры настрой прысутным падаравала Ганна Доўнар з песняй «Усміхайся». А тое, што «„Наша“ кафэ – гэта тэрыторыя цёплых сустрэч і сяброўскіх зносін», пацвердзіў танцавальны калектыў «Рытм» пад кіраўніцтвам Валянціны Куніцкай, выканаўшы кампазіцыю «Дзяўчаты». Вядома, што студэнты БДПУ таленавітыя, мэтанакіраваныя і яскравыя; несумненна, для іх кафэ стане тэрыторыяй творчасці. Гукі саксафона Філіпа Смялова з першых нот стварылі атмасферу рамантыкі, кожны летуценна падумаў: «„Наша“ кафэ – тэрыторыя кахання».

IMG_на 1

Песня з жэставым перакладам нагадала пра тое, што «„Наша“ кафэ – тэрыторыя ўзаемнай павагі». А значыць, гэта месца, дзе ўтульна і прыемна кожнаму. І, вядома ж, «Наша» кафэ – тэрыторыя здароўя. Для пацвярджэння гэтых слоў вядучыя запрасілі ўсіх на дэгустацыю карысных для здароўя аўтарскіх эліксіраў! Іх было некалькі гатункаў: «Рэктарскі» (для прыняцця важных рашэнняў), «Святлана» (энергетычны напой, які робіць дзень плённым), «Наш» (для пазітыўнага светаўспрымання), «Студэнцкі» (каб павысіць пошукавыя магчымасці). Пад гукі фінальнай песні ў выкананні Кацярыны Ісаенка студэнты, выкладчыкі і госці БДПУ змаглі пачаставацца фітагарбатай, якая напоўніла іх энергіяй, натхненнем і добрым настроем.

Кафэ «Наша» абавязкова стане не толькі месцам здаровага харчавання і адпачынку, але і своеасаблівай пляцоўкай для творчасці і цікавых дыскусій, цёплых сустрэч і сяброўскіх зносін, тэрыторыяй, дзе выкладчыкі і будучыя педагогі змогуць у камфортнай нязмушанай абстаноўцы абмяркоўваць актуальныя пытанні ўніверсітэцкага жыцця, сустракацца з цікавымі людзьмі.


 

16 студзеня 2017 года, № 1 (1189)

КАЛІ Ў ЖЫЦЦІ ЁСЦЬ МЕСЦА ДАБРЫНІ,

УДЗЯЧНАСЦЬ БУДЗЕ КРОЧЫЦЬ З ЁЮ ПОРУЧ

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ аб прысуджэнні прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» дзеячам культуры і мастацтва, аўтарскім і працоўным калектывам за актыўную дзейнасць у гуманітарнай сферы па выніках 2016 года. І ўпершыню гэтай высокай узнагароды ўдастоены родны ўніверсітэт!

На 1_верхняя

10 студзеня Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ўручыў рэктару БДПУ Аляксандру Жуку і студэнтцы 4-га курса Інстытута інклюзіўнай адукацыі, удзельніцы валанцёрскага аб’яднання «Роўнасць» Кацярыне Мехавіч дыплом лаўрэата, якім адзначаны калектыў установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» за развіццё і папулярызацыю валанцёрскага руху сярод студэнцкай моладзі, штогадовае правядзенне больш як 800 дабрачынных акцый, святочных праграм і тэатралізаваных прадстаўленняў для выхаванцаў дзіцячых дамоў, школ-інтэрнатаў, сацыяльных прытулкаў, рэабілітацыйных цэнтраў.

«Н»-даведка. Прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» была заснавана ў 1997 г. і штогод прысуджаецца за выдатныя творы літаратуры і мастацтва і (або) актыўную дзейнасць у гуманітарнай сферы.

Пасля заканчэння цырымоніі ўзнагароджання карэспандэнт «Н» звярнуўся да ўдзельнікаў урачыстасці па каментарыі.

На 1_ніжняя

Рэктар БДПУ А. І. Жук:

– Стаць лаўрэатамі прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь для ўсяго калектыву БДПУ вельмі пачэсна. Гэтая ўзнагарода з’яўляецца перш за ўсё высокай дзяржаўнай ацэнкай грамадска значнай дзейнасці, накіраванай на адраджэнне патрыятычных, духоўных і культурных каштоўнасцей нашага народа і іх прымна жэнне, на фарміраванне ў беларускай моладзі павагі да духоўных здабыт каў нацыі, на выхаванне высокай маралі, якая робіць чалавека асобай, дазваляе ствараць дабро і спасцігаць прыгожае.

Для будучых педагогаў, што рыхтуе наш універсітэт, валанцёрская праца стала важнай часткай студэнцкага жыцця, якая ўзвышае іх духоўна і маральна. Тысячы выхаванцаў БДПУ, пачынаючы з 1-га курса, добраахвотна і бескарысліва аказваюць дапамогу і падтрымку розным катэгорыям дарослых і дзяцей, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. Тым самым валанцёры робяць жыццё сваіх падапечных крыху лепшым і больш радасным. Яны ведаюць важную запаведзь гуманістычнай педагогікі: «Перш чым вучыць і выхоўваць дзяцей, іх трэба палюбіць!»

На 4-ю к хвосту Преміі

Для калектыву БДПУ прэмія «За духоўнае адраджэнне» – новы імпульс і адначасова новая адказнасць за далейшыя справы на карысць Айчыны. На наступны дзень пасля апублікавання Указа рэктарат універсітэта прыняў рашэнне, якое адпавядае сутнасці валанцёрскай дзейнасці: пералічыць прызначаную калектыву прэмію дзвюм установам спецыяльнай адукацыі г. Мінска і Мінскай вобласці.

Кацярына Мехавіч, студэнтка Інстытута інклюзіўнай адукацыі, удзельніца валанцёрскага аб’яднання «Роўнасць»:

Для Мехавіч_Заканчэнне на 4

– Выхад на сцэну Палаца Рэспублікі, каб атрымаць прэмію Кіраўніка дзяржавы «За духоўнае адраджэнне», – самы незабыўны момант майго жыцця. А яшчэ – мая ўласная хвіліна гонару. Вы мяне зразумееце, бо прысутнічаць на ўручэнні дыплома лаўрэата разам з рэктарам БДПУ і прадстаўляць Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка – адначасова бязмежная радасць і вялікае хваляванне.

Узнагарода Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – вынік дзейнасці ўсіх валанцёрскіх атрадаў БДПУ і кожнага добраахвотніка паасобку. Знітаванасць, уменне суперажываць, жаданне дапамагаць і рабіць добрыя справы – тое, што патрабуецца для паспяховай работы валанцёраў. І, безумоўна, агонь у сэрцах. Таму я спадзяюся, што з кожным годам ад нашых агеньчыкаў будзе запальвацца ўсё больш і больш студэнцкіх сэрцаў.


 

1 снежня 2016 года, № 14 (1186)

ТАБЕ, ALMA MATER, ПРЫСВЯЧАЕМ ГЭТА СВЯТА!

Кажуць, што чаканне важнай падзеі, падрыхтоўка да яе, прадчуванне пазітыўных эмоцый нават больш прыемныя, чым само мерапрыемства. Аднак наўрад ці такая выснова падыходзіць да свята, якое сёлета ў чарговы раз аб’яднала танкаўцаў, а таксама сяброў і партнёраў універсітэта. І непасрэдна ў Дзень БДПУ, 21 лістапада, і напярэдадні ў alma mater панавала ўрачыстая, радасная, цёплая атмасфера. А марафон мерапрыемстваў, прымеркаваных да 102-га Дня нараджэння БДПУ, стварыў асаблівы святочны настрой, які не пакінуў нас і сёння, які натхняе на плённую працу, новыя дасягненні і паспяховае вырашэнне адукацыйных і творчых планаў.

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b4%d0%bf%d1%83_%d0%bd%d0%b0-4_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85-%d0%bd%d1%96%d0%b7-%d1%96-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%be

Адзначаць знакавы для кожнага танкаўца дзень мы пачалі 19 лістапада: аматары здаровага ладу жыцця сабраліся ў басейне БДПУ на спартыўным свяце «Стартуем разам!». У спаборніцтвах па плаванні прынялі ўдзел 5 зборных каманд, у склад якіх увайшлі прадстаўнікі трох узроставых груп. І гэта, на наш погляд, вельмі сімвалічна: сувязь і пераемнасць пакаленняў – тое, на чым трымаецца гісторыя і сучаснасць нашай alma mater і ўвогуле сістэмы адукацыі краіны. Распачалі эстафетную гонку навучэнцы–выхаванцы Мінскай абласной комплекснай СДЮШАР па плаванні. Ім на змену прыйшлі самыя спартыўныя студэнты нашага ўніверсітэта.Завяршалі ж заплыў прадстаўнікі прафесарска-выкладчыцкага складу БДПУ на чале з рэктарам Аляксандрам Іванавічам Жуком. Мне здаецца, прысутнасць і непасрэдны ўдзел у спаборніцтвах кіраўніка ўніверсітэта, які заўжды паказвае ўласны прыклад прыхільнасці да спорту і здаровага ладу жыцця, яшчэ больш згуртавалі плыўцоў і балельшчыкаў, дадалі ім бадзёрасці, баявога духу і нацэленасці на перамогу.

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b4%d0%bf%d1%83_%d0%bd%d0%b0-1-%d1%8e

Інтрыга захоўвалася да апошняга моманту, цяжка было прадказаць, якая з каманд стане лепшай. Дарэчы, пераможцаў вызначалі не толькі ў камандным, але і ў асабістым заліку. Так, у выніку спаборніцтва выхаванцаў СДЮШАР выйграла каманда «Тытаны», лепшай сярод дзяўчынак стала Яна Рэгіня, а сярод юнакоў не было роўных Яну Пацановічу. «Тытаны» праявілі сябе найлепшым чынам і ў студэнцкім складзе. Асабліва вызначыліся Вольга Брадзяк (першае месца сярод дзяўчат) і Мікіта Дашко (першы сярод хлопцаў). У першынстве сярод работнікаў універсітэта самую высокую прыступку п’едэстала занялі Алена Малюгіна і Дзмітрый Дзьякаў. Прызёры спаборніцтваў ва ўсіх групах былі ўзнагароджаны дыпломамі, а пераможцы – памятнымі падарункамі ад прафкама работнікаў БДПУ. Таксама ўсе каманды атрымалі салодкія прызы – пірагі ад рэктарата ўніверсітэта.

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%8d%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%b4%d0%bf%d1%83_%d0%bd%d0%b0-1

Якая ж каманда стала ўладальнікам чэмпіёнскага кубка? Па выніках правядзення ўсіх эстафет прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: пальма першынства – за «Тытанамі», «срэбра» ў «Акул», а замыкае тройку лідараў каманда «Дзеці Эйнштэйна». І, вядома ж, усе перамогі ў гэты дзень прысвячаліся роднай alma mater!

%d0%bd%d0%b0-4_%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b4%d0%bf%d1%83

Марафон святочных мерапрыемстваў прадоўжыўся 21 лістапада падзеяй, якая абавязкова ўвойдзе ў гісторыю ўніверсітэта. Менавіта ў гэты дзень адбылося ўрачыстае адкрыццё абноўленай экспазіцыі музея БДПУ. У ім прынялі ўдзел не толькі студэнты і выкладчыкі ўніверсітэта, вучні 11-га класа гімназіі № 20 г. Мінска, але і запрошаныя госці – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт, прафесар Аляксандр Аляксандравіч Каваленя і старшыня Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Андрэй Мікалаевіч Навумовіч. У прывітальным слове рэктар БДПУ А. І. Жук адзначыў: «Музей універсітэта – не проста памяць пра мінулае, гэта наша сучаснасць. Тут бярэ свой пачатак дарога ў будучыню, у цікавае і яркае прафесійнае жыццё будучых педагогаў, напоўненае адкрыццямі і радасцю пазнання. Гістарычны матэрыял паказвае наведвальнікам музея пераемнасць пакаленняў, захаванне традыцый, актыўны ўдзел выкладчыкаў і студэнтаў у грамадскім жыцці. Мне б вельмі хацелася, каб абноўленая экспазіцыя, як і мастацкая галерэя „Асветнікі зямлі беларускай“, стала асновай музейна-адукацыйнай прасторы ўніверсітэта і была цікавай і карыснай не толькі нашым студэнтам, але і навучэнцам профільных педагагічных класаў, абітурыентам і гасцям».

%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%ba-%d0%b4%d1%80

Ёсць усе падставы меркаваць, што пажаданне Аляксандра Іванавіча спраўдзіцца, бо ў абноўленай экспазіцыі спалучыліся лепшыя традыцыі класічнай музейнай прасторы з найноўшымі камп’ютарнымі тэхналогіямі. Значная частка фондаў музея даступная наведвальнікам у электронным выглядзе. У чатырох інфакіёсках размешчаны не толькі гістарычныя дакументы, але і сучасныя відэа- і фотаматэрыялы. Галоўны экран наглядна дэманструе гісторыю ўніверсітэта ў кінахроніках мінулага і шматграннае сучаснае жыццё навучальнай установы. Кожны экспанат музея забяспечаны QR кодам, а значыць, любы жадаючы можа самастойна азнаёміцца з экспанатам, які яго зацікавіў. Для гэтага трэба толькі запампаваць спецыяльны дадатак на сродкі мабільнай сувязі. Сапраўдны падарунак да свята!

Заключным яркім акордам шэрагу мерапрыемстваў стаў урачысты святочны канцэрт, які адбыўся ў актавай зале БДПУ. Тут хапала цёплых слоў удзячнасці і віншаванняў, узнагарод, якімі былі адзначаны супрацоўнікі alma mater і студэнты. І, вядома ж, творчых нумароў у выкананні як лепшых спевакоў і калектываў універсітэта, так і запрошаных зорак беларускай эстрады – Іны Афанасьевай, Яна Маерса, гурта «Бай-сіці». Што ж, яшчэ раз – са святам, родны БДПУ! Няхай задуманае спраўджваецца, а мы будзем прыкладаць дзеля гэтага ўсе намаганні.

Вераніка МАНДЗІК


 

14 лістапада 2016 года, № 13 (1185)

ТРЫУМФ, ЯКI МЫ ХОЧАМ ЗВЕДАЦЬ ЗНОЎКУ

Пра тое, якая вялікая ўвага ў БДПУ надаецца спорту і здароваму ладу жыцця, мы пісалі неаднойчы. І з упэўненасцю можам сказаць: перад кожным студэнтам любога факультэта нашага ўніверсітэта адкрыты дзверы ў свет фізічнай дасканаласці, добрай спартыўнай формы і выдатнага самаадчування. Гэта той мінімум, які гарантаваны ўсім, хто сябруе з мячом, штангай, гімнастычнай сценкай або бегавой дарожкай. Ну, а максімалісты імкнуцца да большых вышынь. І дасягаюць іх, атрымліваючы наўзамен акіян пазітыву і прыўзнятага настрою. Як, дарэчы, і ўсе іншыя ўдзельнікі спартыўнага свята БДПУ «Трыумф», якое адбылося 2 лістапада ў галоўнай актавай зале ўніверсітэта.

%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-1

Урачыстую і святочную атмасферу мерапрыемству надалі традыцыйны парад факультэцкіх каманд з вынасам сцяга спартакіяды і дэманстрацыя відэароліка пра адкрыццё стадыёна БДПУ.

Хто ж аказаўся ў ліку трыумфатараў мінулага навучальнага года? Каб адказаць на гэтае хвалюючае пытанне, падвесці вынікі 61-й і адкрыць 62-ю круглагадовую спартакіяду нашай alma mater, на сцэну быў запрошаны рэктар БДПУ А. І. Жук. Аляксандр Іванавіч сардэчна прывітаў усіх прысутных, а таксама ўзгадаў пра людзей, якія сваімі дасягненнямі здабываюць спартыўную славу нашаму ўніверсітэту: «Мы ганарымся сваімі студэнтамі і выпускнікамі. Дваццаць выхаванцаў alma mater удзельнічалі ў Алімпійскіх гульнях у Пекіне, Лондане, Рыа-дэ-Жанейра. Пераможцамі і прызёрамі чэмпіянатаў і першынстваў свету і Еўропы за апошнія тры гады станавіліся больш за 50 студэнтаў БДПУ. Звыш 150 танкаўцаў уваходзяць у склад нацыянальных зборных каманд Рэспублікі Беларусь па розных відах спорту. У праграме круглагадовай спартакіяды студэнтаў універсітэта на працягу 2015–2016 навучальнага года арганізаваны першынствы па 17 відах спорту, у якіх прынялі ўдзел больш за 1500 студэнтаў».

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-3

Імёны пераможцаў, віншаванні, цёплыя словы, падарункі, лепшыя творчыя нумары ад студэнтаў сталічных універсітэтаў… Спачатку ўшанавалі факультэцкія зборныя – прызёраў 61-й спартакіяды. Так, трэцяй стала каманда факультэта прыродазнаўства, срэбра дасталося Інстытуту псіхалогіі, перамогу ж святкаваў фізіка-матэматычны факультэт. Усе зборныя былі ўзнагароджаны кубкамі і дыпломамі, а выкладчыкам, адказным за фізічнае выхаванне студэнтаў, былі ўручаны спецыяльныя прызы ад рэктарата БДПУ. Заслужаныя ўзнагароды атрымалі і прадстаўнікі факультэта фізічнага выхавання – самага тытулаванага факультэта, які выступае ў спартакіядзе па-за конкурсам.

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-6

У нашым універсітэце дбаюць не толькі аб развіцці студэнцкага спорту, але і пра актыўны адпачынак і аздараўленне выкладчыкаў. Прыкладам гэтаму служыць спартакіяда сярод супрацоўнікаў нашай аlma mater, у якой прынялі ўдзел больш за 350 чалавек. Як слушна заўважыла першы прарэктар БДПУ С. І. Копцева,«мы не толькі вучым, але яшчэ і вучымся ў нашых студэнтаў. Пераканайцеся самі: праграма студэнцкай спартакіяды ўключае 17 відаў спорту, а спартакіяда работнікаў БДПУ – толькі 10. Як бачыце, нам ёсць да чаго імкнуцца!» Прызавыя месцы сярод супрацоўнікаў універсітэта размеркаваліся наступным чынам: замыкае тройку лідараў факультэт эстэтычнай адукацыі, другое месца ў прадстаўнікоў фізіка-матэматычнага факультэта, а трыумфатарам стала зборная каманда супрацоўнікаў спартыўнага клуба, цэнтра студэнцкай творчасці, упраўлення выхаваўчай работы з моладдзю і інтэрнатаў БДПУ.

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-9

Важна ствараць умовы для заняткаў фізічнай культурай і спортам і па месцы жыхарства студэнтаў. Таму асобна праводзілася спартакіяда сярод студэнцкіх інтэрнатаў, дзе перамогу святкавала каманда інтэрната № 8, а другімі і трэцімі сталі адпаведна зборныя інтэрнатаў № 2 і № 7.

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-2

Асабліва прэстыжным у спартыўнай суполцы БДПУ лічыцца атрымаць прыз у спецыяльнай намінацыі рэктарата БДПУ. Таму наступныя трыумфатары маюць нагоду для падвойнага гонару. Гэта Сяргей Дамарацкі – лепшы кіраўнік спартыўнай секцыі, чацвёртакурсніца ФФВ Дар’я Калінічэнка – спартыўны лідар круглагадовай спартакіяды, Аляксандр Уладзіміравіч Катлоўскі – лепшы трэнер-выкладчык года. Віншуючы ўсіх спартсменаў і асабіста Аляксандра Уладзіміравіча, адна з госцяў свята – заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь па мастацкай гімнастыцы, бронзавая медалістка Алімпійскіх гульняў 2012 г., старшы трэнер Нацыянальнай зборнай Рэспублікі Беларусь Любоў Чаркашына заўважыла: «Трэнер-выкладчык – вельмі важная асоба ў спорце. Гэта чалавек, які вучыць і „выводзіць у людзі“ спартсменаў, пад яго кіраўніцтвам каманда рухаецца наперад, а гэта азначае, што і рэйтынг краіны ў свеце ўзнімаецца ўсё вышэй і вышэй. Будзьма заўсёды першымі!»

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-5

БДПУ штогод уваходзіць у пяцёрку лепшых каманд Рэспубліканскай універсіяды. Гэта адбываецца дзякуючы зладжанай працы трэнераў і спартсменаў, якія з годнасцю адстойваюць гонар нашай аlma mater на спартыўных арэнах. Таму адна з самых значных намінацый – «Лепшая зборная каманда БДПУ». Перамогу ў ёй сёлета атрымала мужчынская зборная па гандболе пад кіраўніцтвам трэнера С. А. Траско.

%d1%82%d1%80%d1%96%d1%83%d0%bc%d1%84-8

І яшчэ адна прэстыжная намінацыя, назва якой гаворыць сама за сябе, – «Спартыўны гонар БДПУ». Сапраўды, нам ёсць кім ганарыцца і ёсць на каго раўняцца! Гэта – выпускнік нашага ўніверсітэта, майстар спорту міжнароднага класа, чэмпіён свету і Еўропы па самба, пераможца першых Еўрапейскіх гульняў у Баку Сцяпан Папоў. Менавіта ён атрымаў права ўзнагародзіць лепшых спартсменаў alma mater. Імі сталі: Мікіта Саўчанка – майстар спорту па вольнай барацьбе, чэмпіён Рэспублікі Беларусь, пераможца міжнароднага турніру па вольнай барацьбе 2015 года; Раман Малуха – майстар спорту па біятлоне, чэмпіён Рэспублікі Беларусь; Уладзіслаў Равенка – кандыдат у майстры спорту па дзюдо, прызёр Кубка свету па дзюдо 2015 года; Уладзіслаў Бурдзь – майстар спорту міжнароднага класа па барацьбе самба, пераможца першынства свету, бронзавы прызёр першых Еўрапейскіх гульняў па самба; Крысціна Ціманоўская і Ілля Сірацюк – майстры спорту па лёгкай атлетыцы, пераможцы чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы; Раман Шупляк – майста спорту па дзюдо, прызёр Кубка Еўропы; Аляксандр Белы – кандыдат у майстры спорту, чэмпіён Рэспубліканскай універсіяды па міні-футболе, член міні-футбольнага клуба Вышэйшай лігі чэмпіянату Рэспублікі Беларусь «Дарожнік»; Аляксандр Джыгера – майстар спорту па футболе, пераможца чэмпіянату Беларусі ў складзе футбольнага клуба «БАТЭ».

Няхай сёлетні трыумф для нашыхспартсменаў будзе не адзіным і, вядома ж, не апошнім. Няхай будуць новыя перамогі і прыклады для пераймання. Са святам, БДПУ!

Вераніка МАНДЗІК


 

31 кастрычніка 2016 года, № 12 (1184)

ДЗЕНЬ БДПУ: БЕЗДАКОРНА, ПРЫГОЖА, ДУШЭЎНА

У пяты раз у НДЦ «Зубраня» праходзіць змена «Ад захаплення – да педагагічнай прафесіі», і ў трэці – Дзень БДПУ. Дарэчы, майго роднага ўніверсітэта, які я скончыў з адзнакай у далёкім 1995-м. Для мяне гэты дзень вельмі сімвалічны: у яго задумцы асабіста я адсочваю нейкую сэнсавую пераемнасць, педагагічную метафару, плёні ацэнку ўласнай прафесійнай дзейнасці.

%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f_1_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82

Для ўсіх нас мерапрыемства стала сапраўдным святам, якое ўвабрала ў сябе самыя розныя арганізацыйныя фарматы: прэзентацыі, канцэрты, відэадэманстрацыі і інш. Абсалютна шчыра сцвярджаю, што курс развіцця ўніверсітэта вызначаны максімальна правільна, бо ўвачавідкі назіраю за творчым і арганізацыйным прагрэсам установы. Пагадзіцеся, маю права зрабіць такую выснову, паколькі не проста быў сведкам усіх педагагічных святаў змены «Ад захаплення – да педагагічнай прафесіі», а і з’яўляўся прамым іх арганізатарам. Тэхнічна бездакорна, візуальна прыгожа і вельмі душэўна.

Дык вось, канцэрт. Не вельмі люблю гэтае слова, бояно не адлюстроўвае ўсёй сутнасці ўбачанага. Гэта быў не проста канцэрт студэнтаў і выкладчыкаў унікальнага ўніверсітэта, а сапраўдная шоу-праграма! Шыкоўнае вакальнае выкананне, выдатныя танцавальныя кампазіцыі, арыгінальныя эстраднаспартыўныя нумары. Удзельнікі змены, дзеці, з вялікім задавальненнем, цеплынёй і захапленнем сустракалі артыстаў сцэны. І нават на першы погляд простыя да мінімалізму выхады студэнтаў Інстытута псіхалогіі выклікалі шквал апладысментаў.Мае сімпатыі і асабісты «Оскар» я б прысудзіў Аляксандру Куставу і Марыі Хлань (вакальныя нумары), а таксама Уладзіміру Бубену і Уладзіміру Федаруку за віртуознае майстэрства ігры на акардэоне. Брава!

%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f_2_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82

Круглы стол. Гэта такая рэч, якая не любіць сцэнарыяў. Таму заўсёды хвалюешся, рыхтуешся, плануеш, прагназуеш. Правядзенне круглых сталоў з Аляксандрам Іванавічам Жуком я называю адказным задавальненнем. Таму што, несумненна, адказна, але вынік выдатны! Пытанні дзеці падрыхтавалі розныя, многія з іх датычылі асабістага жыцця і станаўлення прафесійнай кар’еры рэктара БДПУ. Лепшым прызнана пытанне Наталлі Дудзік: «Раскажыце пра свой шлях ад настаўніка да кіраўніка вядучай педагагічнай ВНУ». Так, проста. Але ўсё геніяльнае, як казаў Гегель, проста. Нават пытанні з «пэйджара» ад удзельнікаў, што не трапілі на круглы стол, хоць і вызначаліся пэўнай нефарматнасцю, аднак не паставілі ў тупік Аляксандра Іванавіча. Больш за тое, пацвердзілі, што прафесійны кіраўнік – гэта чалавек, які шмат чытае, займаецца спортам і прытрымліваецца актыўнага ладу жыцця.

Ад сябе хачу выказаць вялікую ўдзячнасць Аляксандру Іванавічу, усім студэнтам і выкладчыкам вядучага педагагічнага ўніверсітэта краіны за падтрымку важнай і патрэбнай змены.

Захапленні нараджаюць цікавасць, цікавасць нараджае матывы, матывы нараджаюць прафесіяналізм. Усё было цікава, займальна і вельмі прафесійна! Дзякуй!

Алег ЮШКЕВІЧ, кіраўнік змены «Ад захаплення – да педагагічнай прафесіі»

%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f_%d0%bd%d0%b0-4

* * *

Прэзентацыя ўстановы адукацыі, выступленне яе рэктара, канцэрт творчых калектываў… Дзень БДПУ паказаў, што ў педагагічным універсітэце студэнты развіваюць свае здольнасці і таленты, знаходзяць справу па душы.

Хацелася б асобна адзначыць і той настрой, з якім рэктар БДПУ выступаў перад навучэнцамі, заваёўваючы прыхільнасць прысутных, дэманструючы высокі ўзровень ведаў і свой прафесіяналізм. Мы ўдзячны Аляксандру Іванавічу за тое, што ён знайшоў час і прыехаў у НДЦ «Зубраня». Цяпер мы ведаем, што БДПУ – самая прэстыжная ўстанова вышэйшай адукацыі педагагічнага профілю ў нашай краіне.

Наталля ПРЫМШЫЦ, Вікторыя МАРОЗАВА, Адэлія ТАНТАШАВА, удзельніцы змены

Асабіста мне вельмі спадабаўся відэаролік аб адкрыцці стадыёна БДПУ. Новы спартыўны комплекс – гэта яшчэ адзін плюс на карысць універсітэта, бо спорт у наш час вельмі важны для моладзі.

На прэс-канферэнцыю з удзелам рэктара сабраліся навучэнцы дзясятых класаў педагагічнага профілю – 40 лепшых маладых людзей змены мелі гонар сустрэцца з Аляксандрам Іванавічам і даведацца пра сённяшні і заўтрашні дні БДПУ. Вельмі прыемны той факт, што рэктар асабіста зацікаўлены ў развіцці ўніверсітэта. На пытанне «Куды б Вы патрацілі мільён BYN?» ён адказаў: «На капітальны рамонт аднаго з карпусоў». А таксама паведаміў нам, што ў хуткім часе пачнецца стварэнне чарговага кафэ для студэнтаў (у вучэбным корпусе № 7. – Заўв. «Н»), бо добрае харчаванне – залог здароўя.

Мы змаглі ўпэўніцца, што БДПУ – адзіная сям’я, якая аб’ядноўвае выкладчыкаў і студэнтаў, аспірантаў і школьнікаў педагагічных класаў. Для ўсіх іх праводзіцца шэраг мерапрыемстваў, як спартыўных, так і культурных. Што да самога спадара рэктара, то здзівіла тое, што ён, акрамя работы, актыўна займаецца спортам, а асабліва любіць плаванне.

Аляксандра ГЕРМАНАВА, г. Смалявічы

%d0%b7%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8f_%d0%bd%d0%b0-1-%d0%b0%d0%b1%d0%be-4

* * *

Падчас Дня БДПУ мы атрымалі шмат пазнавальнай інфармацыі пра студэнцкае жыццё, пра тое, як моладзь праводзіць свой вольны час, у дзейнасці якіх грамадскіх арганізацый і валанцёрскіх клубаў бярэ ўдзел. Аляксандр Іванавіч расказаў, чаму БДПУ з’яўляецца лідарам педагагічнай адукацыі ў краіне. Аб праўдзівасці слоў кіраўніка ўніверсітэта сведчылі яркія канцэртныя выступленні яго студэнтаў і выкладчыкаў: кожны нумар быў непаўторны. Майстэрства выканаўцаў не ведала межаў, пад іх ўплыў трапіла і ўся зала, атрымаўшы ў выніку мора добрага настрою і станоўчых эмоцый. Мы шмат пачулі аб прафесіі педагога ў цэлым і пра тое, што нас чакае, калі мы станем студэнтамі БДПУ, якія перавагі атрымаем пасля яго заканчэння. Многія ў гэты дзень дакладна вызначыліся з выбарам будучай alma mater.

Кірыл ПАДАЛЯК, г. Магілёў


 

10 кастрычніка 2016 года, № 11 (1183)

ВЕРНЫЯ СПРАВЕ АСВЕТНIЦТВА

Напярэдадні прафесійнага свята педагогаў краіны ў нашай alma mater адбылося адкрыццё мастацкай галерэі «Асветнікі зямлі беларускай». Праект рэалізаваны па ініцыятыве рэктара БДПУ А. І. Жука як частка абноўленай экспазіцыі музея ўніверсітэта.

%d0%bd%d0%b0-4_%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%96%d0%ba%d1%96

У галерэі прадстаўлены сем палотнаў-постацяў выдатных прадстаўнікоў беларускага народа, нашых славутых продкаў, якія пранеслі праз стагоддзі ідэі асветніцтва і навукі, гуманізму і талерантнасці, пакінуўшы пасля сябе бясцэнны скарб – кнігу, слова, веды. З карцін перад намі паўстаюць вобразы Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Міколы Гусоўскага, Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Сімяона Полацкага. Гэта аўтарскія работы выкладчыкаў факультэта эстэтычнай адукацыі, членаў Беларускага саюза мастакоў, якія сваёй працай зрабілі важкі ўнёсак у справу асветніцтва і дабрачыннасці, – Г. В. Лойкі, М. М. Андруковіча, Л. У. Гоманава, К. Гаджыева, Л. П. Данэліі, А. В. Кошалева, А. Г. Шлегель.

На адкрыццё мастацкай галерэі былі запрошаны вядомыя дзеячы мастацтва: лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» У. В. Уродніч, кавалер Ордэна Францыска Скарыны М. А. Апіёк, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Р. Ф. Шаура, кавалер Ордэна Францыска Скарыны Я. М. Саковіч. Госці падкрэслілі выключную важнасць экспазіцыі для патрыятычнага выхавання беларускай інтэлектуальнай эліты, папулярызацыі педагагічнай дзейнасці, якой прысвяцілі жыццё нашыя продкі і іх пераемнікі –выпускнікі БДПУ.

%d0%bd%d0%b0-4_%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%8f-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5

Пасля пераразання сімвалічнай чырвонай стужкі для ўсіх прысутных разгорнутую экскурсію па новай галерэі правёў загадчык кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі Георгій Валянцінавіч Лойка.

Наш кар.


 

20 верасня 2016 года, № 10 (1182)

БЕГЧЫ ВЕТРУ НАЎЗДАГОН КЛІЧА МІНСКІ МАРАФОН!

У нядзелю, 4 верасня, каля 20 тысяч бегуноў з 42 краін свету выйшлі на старт Мінскага паўмарафону. Сярод іх вылучаўся самы арганізаваны і крэатыўны ўдзельнік гэтага маштабнага праекта – каманда БДПУ на чале з рэктарам універсітэта А. І. Жуком. Спартсмены-танкаўцы, пераможцы мінулага года ў намінацыі «Самы масавы забег», і сёлета выступілі вялікай знітаванай камандай: аднолькавая форма, універсітэцкая сімволіка, сцягі і плакаты. А яшчэ мы былі адной вялікай сям’ёй – незалежна ад узросту, пасады або спартыўных дасягненняў. Выкладчыкі і члены іх сем’яў, супрацоўнікі, студэнты – усе 1400 чалавек.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd_%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82

Чым кіраваліся аматары бегу з БДПУ? Што прымусіла іх абуць красоўкі і выйсці на дыстанцыі Мінскага паўмарафону? Карэспандэнт «Н» паспрабавала разабрацца ў матывацыі членаў універсітэцкай зборнай.

Аляксей ЦЮЦЬМАН, 4-ы курс факультэта фізічнага выхавання:

– Ідэя прабегчы сапраўдную паўмарафонскую ды станцыю – 21,1 км – з’явілася яшчэ ў мінулым годзе, аднак ажыццявіць яе здолеў толькі сёлета. Вясной і летам трэніраваўся амаль штодня, прабягаў кіламетраў па 10–12, прывыкаў да нагрузак, падбіраў свой уласны тэмп. Імкнуўся падрыхтавацца як у фізічным, так і ў маральным плане – гэта ж быў першы падобны вопыт у маім жыцці.

Я паставіў перад сабой мэту і дасягнуў яе, пераадолеўшы стомленасць і нават боль. А ўзамен атрымаў шмат радасных эмоцый, адчуванне сапраўднага шчасця. Дыстанцыю прабег за 1.45.57. Някепска для першага разу. Гэта 555-ы вынік сярод больш чым 1700 удзельнікаў. У наступным годзе я заканчваю навучанне, аднак не планую развітвацца з універсітэтам і Мінскім паўмарафонам. Буду ў ім удзельнічаць ужо як малады спецыяліст.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd_%d0%bd%d0%b0-1

Вераніка БУТКЕВІЧ, Марыя ДУНЕЦ, 1-ы курс факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій:

– Упершыню ўдзельнічалі ў міжнародным спартыўным мерапрыемстве. Нас перапаўнялі радасць, захапленне, ну і, вядома, хваляванне. Калі б яшчэ нам давялося прабегчы па цэнтральных вуліцах сталіцы на чале з рэктарам БДПУ, дэканамі і выкладчыкамі нашага ўніверсітэта! Калі мы пераадольвалі апошні кіламетр, то здавалася, што сіл ужо няма. Аднак пачуццё адказнасці і гонару за alma mater дапамагло дабегчы да запаветнага фінішу. Кожны з нас атрымаў медаль, які будзе напамінам пра гэты яркі спартыўны дзень.

Я. В. ЦІХАНАВА, выкладчык кафедры клінічнай і кансультатыўнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі:

– У складзе зборнай БДПУ ўдзельнічала ў Мінскім паўмарафоне двойчы. І кожны раз з задавальненнем праводзіла гэты дзень побач са сваімі калегамі, са студэнтамі. Да таго ж, карпаратыўны забег – гэта спосаб фарміравання каманднага духу і патрыятычных пачуццяў да сваёй alma mater.

Ю. В. СТРОГАЯ, намеснік дырэктара Інстытута псіхалогіі па выхаваўчай рабоце:

– Для мяне Мінскі паўмарафон – гэта ўжо традыцыя і ўнікальная магчымасць адчуць прыналежнасць да свайго ўніверсітэта, горада, краіны. Магчымасць даказаць студэнтам, што я на самай справе з імі. Не на словах – ва ўчынках. А яшчэ мой удзел у карпаратыўным забегу – найлепшая прапаганда здаровага ладу жыцця.

У. С. ВАЎЧАНКОЎ, намеснік дырэктара Інстытута псіхалогіі:

– Заняткі фізкультурай і спортам становяцца моднай тэндэнцыяй, бо ўсё больш і больш людзей усведамляюць важнасць здаровага ладу жыцця. Мой удзел у паўмарафоне – гэта і пазіцыя яго прыхільніка, і ўнікальная магчымасць праверыць свае сілы, і бясцэнны вопыт зносін з калегамі і студэнтамі ў нефармальнай абстаноўцы, і спосаб атрымаць зарад станоўчых эмоцый.

А. В. КАСОВІЧ, дэкан гістарычнага факультэта:

– Па-першае, удзел у паўмарафоне – гэта вялікі зарад бадзёрасці, актыўнасці, маладосці, бо работа са студэнтамі абавязвае мяне як кіраўніка заўжды знаходзіцца ў тонусе і рухацца ў дастаткова імклівым рытме, быць прыкладам, генератарам ідэй і ініцыятыў. Па-другое, гэта ўнікальная магчы масць пачаць навучальны год у нефармальнай абстаноўцы, падзяліцца са студэн тамі эмоцыямі і ўра жаннямі пасля летніх вакацый.

Ілля ЦЯЛЯК, 1-ы курс гістарычнага факультэта:

– Бег – адно з маіх захапленняў. Мінскі паўмарафон стаў для мяне пэўным выклікам, праверкай сваіх сіл, магчымасцю «апрабаваць» дыстанцыю, каб у наступным годзе прэтэндаваць на добры вынік.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd_%d0%bd%d0%b0-4

Наталля ВЛАСКІНА, 1-ы курс гістарычнага факультэта:

– Красоўкі – гэта мой любімы абутак (смяецца). А калі сур’ёзна, то я проста хацела бліжэй пазнаёміцца з аднакурснікамі, правесці цудоўны дзень у кампаніі новых сяброў. Ды і сама прыйшла на паўмарафон не адна, а з аднакласнікамі, якія паступілі ў іншыя ўстановы адукацыі. Гледзячы на шматтысячную стракатую калону аматараў бегу, зразумела, што кожны з нас – частачка агромністага братэрства, імя якому – студэнцтва.

Максім БАТРАЧЭНКА, 3-і курс факультэта эстэтычнай адукацыі:

– Удзел у паўмарафоне для мяне не выпадковасць. Я сістэматычна трэніруюся ў залах і займаюся лёгкай атлетыкай. Для мяне важна далучыцца да кагорты людзей, якія лічаць, што спорт – гэта здароўе і моц. У іх шэрагах – мы, студэнты БДПУ, якія ЗА здаровы лад жыцця.

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-4

Карына НАЛІВАЙКА, 2-і курс факультэта пачатковай адукацыі:

– Штогадовы Мінскі паўмарафон я лічу адной з самых запамінальных і яркіх падзей нашай сталіцы. Для мяне як для студэнткі БДПУ было ўдвая прыемней, што разам з намі беглі рэктар, дэкан і намеснікі дэкана майго роднага факультэта, нашы выкладчыкі. Вельмі радуе той факт, што кіраўніцтва ўніверсітэта не проста гаворыць пра перавагі здаровага ладу жыцця, але і даказвае гэта на справе.

Я не займаюся бегам прафесійна, таму баялася, што не змагу адолець усю дыстанцыю, а гэта ні многа ні мала – пяць з паловай кіламетраў. Калі мы выстраіліся ў стартавым калідоры, было нязвыкла знаходзіцца ў эпіцэнтры гэтага грандыёзнага мерапрыемства, калі вакол цябе тысячы людзей. І вось яны, доўгачаканыя імгненні да старту! 3-2-1 – пабеглі!

Я не прагнула выніку, не спрабавала абагнаць як мага большую колькасць людзей. Гэта было своеасаблівае выпрабаванне для мяне: ці змагу? Здолела! Вось яна, мая маленькая перамога. Не перамога ў дыстанцыі, не! Перамога над сабой.

Дзякуй БДПУ і майму любімаму факультэту за магчымасць паўдзельнічаць у паўмарафоне, праверыць свае сілы і цікава, з карысцю для здароўя правесці нядзелю. Буду чакаць наступнага года, каб палепшыць свой жа вынік!

В. Г. КАЧАН, дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства факультэта пачатковай адукацыі:

– Марафон – сапраўднае, вельмі прыгожае свята: сцягі, залацісты феерверк, жывая музыка, выступленні фальклорных калектываў… Акрамя душэўнай радасці, гэтае спартыўнае мерапрыемства дазваляе праверыць, у якой ты фізічнай форме, выхоўвае павагу да здаровага ладу жыцця. І не здарма слова «спорт» часта стаіць побач са словам «мір».


 

20 верасня 2016 года, № 10 (1182)

БДПУ: НОВЫ СТЫМУЛ, НОВЫ ЧАС

ХАЙ АЦЭНІЦЬ КОЖНЫ З НАС!

Штогод, вітаючы маладую змену БДПУ 1 верасня, мы імкнемся як мага больш ярка ўвесці яе ў студэнцкае жыццё, зрабіць пачатак навучальнага года сапраўдным незабыўным святам. Вось і сёлета першакурснікі пад апладысменты праходзілі ў свой новы дом па чырвонай дывановай дарожцы, з задавальненнем рабілі здымкі ў спецыяльных фотазонах, выйгравалі прызы ў педагагічным лато, атрымоўвалі жартоўныя прадказанні пра вучобу… Нездарма рэктар універсітэта А. І. Жук у прывітальным слове параўнаў alma mater з домам – не тыпавым шматпавярховікам, а элітным жыллём з развітой інфраструктурай, дзверы якога адчыняюцца толькі перад самымі здольнымі, мэтанакіраванымі і крэатыўнымі будучымі педагогамі. Учарашнія школьнікі паспелі ўсвядоміць сваю прыналежнасць да вялікай дружнай сям’і, адчуць важнасць і каштоўнасць кожнага імгнення свайго студэнцтва, праведзенага ў сценах вядучай установы вышэйшай педагагічнай адукацыі краіны.

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%9e-%d0%bd%d0%b0-4

Першакурсніца факультэта пачатковай адукацыі Таццяна ЖЭЎНО з хваляваннем расказвае пра першы дзень вучобы ва ўніверсітэце: «Пачалося новае жыццё, пайшоў новы адлік часу. „Шануй кожную хвіліну!“ – гучала ў галаве. Трэба спяшацца на сустрэчу з аднакурснікамі і выкладчыкамі, а ногі скоўвае страх невядомасці. Аднак толькі пераступіла парог — і неспакой раптам знік. Нас сустракалі старшакурснікі, ахінаючы цяплом сваіх усмешак.

Першая лекцыя, якую правяла дэкан Н. У. Ждановіч, надала яшчэ больш упэўненасці. Кожны адчуў, як тут ганарацца факультэтам, шануюць і любяць сваіх студэнтаў, усебакова развіваюць, падтрымліваюць. Паўсюль гучалі віншаванні, пажаданні. Аднак самым цудоўным падарункам універсітэта першакурснікам стала кульмінацыя свята ў выглядзе неўміручай п’есы «Паўлінка» ў выкананні артыстаў легендарнага купалаўскага тэатра.

Выкарыстоўваючы кожную хвіліну для плённай працы, мы будзем ствараць новую гісторыю БДПУ так, каб alma mater намі ганарылася».

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%9e_

Навабранец фізіка-матэматычнага факультэта Іван ПІГАЛЬ не хавае эмоцый і задавальнення: «Яшчэ на ўваходзе зразумеў, што патрапіў менавіта туды, дзе мяне чакаюць. Чырвоная дывановая дарожка рассцілалася перад наваспечанымі студэнтамі, а людзі, што апладысментамі сустракалі будучых суседзяў па інтэрнаце, таварышаў па вучобе, яшчэ больш узнімалі і без таго аптымістычны настрой. Галоўны корпус, вялікі сучасны хол, прыемная атмасфера – мне ўсё адразу ж спадабалася. Я шчаслівы, што студэнтаў так любяць і паважаюць у БДПУ.Спадзяюся, што наш паток назаўсёды застанецца ў памяці выкладчыкаў і ўсіх тых, хто ўкладае частачку сваёй душы ў наша выхаванне і адукацыю». Прадстаўніца гэтага ж факультэта Паліна БОНДАРАВА прызнаецца, што атмасфера свята натхніла яе на актыўную працу: «Хочацца расці, самаадукоўвацца, удасканальвацца. Пакуль што ўва мне так многа сіл і жадання вучыцца! Не трэба дарэмна губляць часу».

%d0%b4%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%9e_%d0%bd%d0%b0-4

Кожнаму гэты дзень запомніўся нечым сваім, адметным. Вераніцы БУТКЕВІЧ і Марыі ДУНЕЦ з ФСПТ спадабалася і падалося сімвалічным тое, што менавіта 1 верасня ім уручылі студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Прадстаўнік гістфака Аляксандр ДАВЫДОЎСКІ ўзрадаваўся першаму ўніверсітэцкаму прызу, выйгранаму ў педагагічнай латарэі, а яшчэ прыемна здзівіўся таму, што рэктар БДПУ нароўні са студэнтамі ўдзельнічае ў віктарынах і конкурсах.

Упэўнены, што эмацыйны запал, перададзены першакурснікам у Дзень ведаў, не толькі не знікне, а з часам будзе разгарацца ўсё мацней, становячыся асновай паспяховай вучобы, плённай навукова-даследчай працы, выдатных дасягненняў у грамадска-культурным і спартыўным жыцці. У добры шлях!


 

26 мая 2016 года, № 7 (1179)

ПЕДАГАГIЧНЫ «ОСКАР» ДЛЯ ЦУДОЎНАЙ ПЯЦЁРКI

Урачыстае падвядзенне вынікаў конкурсу «Студэнт года БДПУ-2016» і ўзнагароджанне яго пераможцаў адбылося ў нашай alma mater 17 мая. Мерапрыемства, багатае на сюрпрызы, творчыя падарункі і цёплыя словы, абавязкова запомніцца ўсім яго ўдзельнікам. Як вядома, поспех і прызнанне – найлепшыя матыватары плённай дзейнасці ва ўсіх сферах, і ўніверсітэт не стамляецца стымуляваць сваіх выхаванцаў на ўсё новыя дасягненні і перамогі.

Плакат на 1

Напачатку мерапрыемства з прывітальным словам да прысутных звярнуўся рэктар БДПУ прафесар А. І. Жук:

– Дарагія сябры! Сё лета курсе прымалі ўдзел прадстаўнікі ўсіх факультэтаў нашага ўніверсітэта. І ўпершыню мы вызначаем пераможцаў у пяці намінацыях, якія адлюстроўваюць асноўныя напрамкі студэнцкага жыцця, – гэта і вучэбная і навуковая, і творчая, і спартыўная, і сацыяльна значная дзейнасць. Перад журы стаяла няпростая задача, аднак лепшыя з лепшых абраны, і хутка мы даведаемся іх імёны. Пераможцы атрымаюць своеасаблівы дага педагагічны «Оскар» – статуэтку «Настаўніца першая мая» паменшаную копію ўсім нам вядомай скульптурнай кампазiцыі. З гэтага часу ёй будуць на узгароджвацца лепшыя студэнты і выкладчыкі нашага ўніверсітэта за высокія дасягненні ў вучобе, навуцы, поспехі ў прафесійнай і творчай дзейнасці. Са святам!

На працягу ўсяго вучэбнага года больш за 60 танкаўцаў, якія выдатна вучацца, займаюцца навуковай дзейнасцю, прымаюць удзел у грамадскім і спартыўным жыцці ўніверсітэта, у рамках конкурсу дэманстравалі свае прафесійныя ўменні, эрудыцыю, педагагічныя веды, лідарскія якасці, таленты і здольнасці. Для некаторых гэта быў першы вопыт такога сур’ёзнага спаборніцтва, а многія паспелі ўжо дасягнуць пэўных вышынь у розных сферах. Аднак перамога была аднолькава прыемнай і для першых, і для другіх. Тым больш, што павіншаваць намінантаў і пераможцаў у сценах alma mater прыйшлі тыя, на каго варта раўняцца ўсім сённяшнім студэнтам. Гаворка ідзе пра знакамітых выпускнікоў БДПУ розных гадоў, якімі ўніверсітэт па праву можа ганарыцца. Шчодрымі на шчырыя словы, віншаванні і падарункі былі начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Галіна Мікалалаеуна Казак, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі Аляксандр Аляксандравіч Каваленя, генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Уладзімір Паўлавіч Грыдзюшка, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і навуцы Аляксандр Іванавіч Сягоднік, а таксама Заслужаны майстар спорту СССР, Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка, Ганаровы грамадзянін горада Мінска Алена Дзмітрыеўна Бялова.

Студэнт года_1

Мы ўпэўнены, што і сярод удзельнікаў сёлетняга конкурсу ёсць будучыя знакамітыя педагогі, вучоныя, спарт смены, грамадскія дзеячы. А перамога – важная прыступка да непазбежнага поспеху. Прынамсі, мы шчыра гэтага жадаем!

Але час назваць тых, хто быў удастоены ганаровага звання «Студэнт года БДПУ». Абавязковымі ўмовамі для канкурсантаў у намінацыі «Ву чэбна-прафесійная дзейнасць» з’яўляліся выдатная паспяховасць, наяўнасць вопыту ўдзелу ў педагагічных алімпіядах, конкурсах прафесійнага майстэрства, адукацыйных праектах. Студэнты-фіналісты (а іх было васьмёра) прэзентавалі эсэ «Мая педагагічная практыка», тым самым дэманструючы прафесійныя ўменні і навыкі. Лепш за ўсіх з задачай справілася студэнтка 4-га курса факультэта псіхалогіі Эмілія Бурачэўская. Дарэчы, яна ўжо можа пахваліцца шматлікімі папярэднімі поспехамі: дзяўчына атрымлівае стыпендыю імя Максіма Багдановіча, мае 4 публікацыі, з’яўляецца пераможцай V між вузаўскай алімпіяды па асновах псіхалогіі і педагогікі «Асоба і інавацыя»… Дастойнае дапаўненне ўнушальнага «паслужнога спісу»!

Да студэнтаў, якія змагаліся ў намінацыі «Навукова-даследчая дзейнасць», прад’яўляліся наступныя патрабаванні: удзел у рэспубліканскіх і міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, конкурсах на лепшае навуковае даследаванне, наяўнасць ўтарскіх публікацый, а таксама актыўная праца ў студэнцкіх навукова-даследчых лабараторыях. У фінале ж трэба было прэзентаваць перад журы ўласны навуковы артыкул, а таксама выступіць рэцэнзентам публікацыі іншага канкурсанта. І тут бліскуча сябе праявіў чац вёртакурснік гістарычнага факультэта Юрый Коўшык, які і стаў пераможцам у названай намінацыі. Юрый атрымлівае сты пендыю імя Янкі Купалы, з’яўляецца намеснікам кіраўніка СНДЛ «Спадчына», а яшчэ – пераможцам конкурсу БДПУ «Выдатнік года».

Усе мы добра разумеем, што паспяховы настаўнік – гэта не толькі добры прадметнік, але і цікавая, усебакова развітая асоба, якая любіць творчасць і далучае да яе сваіх вучняў. Таму была выдзелена асобная намінацыя «Мастацкатворчая дзейнасць». На перамогу ў ёй прэтэндавала 12 студэнтаў, але толькі шасцёра з іх сталі фіналістамі. А лепшай з лепшых, па меркаванні журы, аказалася другакурсніца ФСПТ Лізавета Бурлай – старшыня студэнцкага савета факультэта, фіналістка V Мінскага гарадскога агляду-конкурсу патрыятычнай песні, удзельніца тэлевізійнага праекта «Спяваючыя гарады», уладальніца дыплома другой ступені Рэспубліканскага конкурсу «Арт-вакацыі». Прыемным сюрпрызам для Лізаветы стаў падарунак ад У. П. Грыдзюшкі – запрашальны білет у цэнтральную ложу тэатра на 2 асобы на прэм’еру балета народнага артыста Азербайджана Палада Бюльбюль-аглы «Каханне і смерць» і на гала-канцэрт зорак сусветнай оперы. Не пакрыўдзіў Уладзімір Паўлавіч і астатніх намінантаў – усе пяцёра атрымалі запрашальнікі на спектаклі тэатра.
Студэнт года 3

Не менш важная і наступная намінацыя – «Сацыяльна значная дзейнасць. Маладзёжнае лідарства». Быць карысным для грамадства, умець захапіць сваёй працай ін шых – пад сілу далёка не кожнаму. А вось у нашых студэнтаў гэта атрымоўваецца, і лепш за ўсіх – у трэцякурсніка гістарычнага факультэта Артура Мелюха. Артур з’яўляецца ўдзельнікам валанцёрскага клуба БДПУ «Міласэрнасць», членам педагагічнага атрада «Эверэст», камісарам сэрвіснага атрада «Штаб „Абітуры ент“», камандзірам патрульна-паставога атрада тэрытарыяль най добраахвотнай дружыны БДПУ, членам зборнай універсітэта па армрэслінгу.

У намінацыі «Фізкультурна-аздараўленчая і спартыўная дзейнасць» змагаліся 10 студэнтаў, якія маюць высокія спартыўныя дасягненні і не раз абаранялі гонар роднага ўніверсітэта на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах. Журы высока ацаніла поспехі ўсіх канкурсантаў, аднак запаветную статуэтку атрымала студэнтка 4-га курса факультэта фізічнага выхавання Вольга Брадзяк – шматразовая пераможца чэмпіянатаў Рэспублікі Беларусь па плаванні, майстар спорту па плаванні і па падводным плаванні, член зборнай БДПУ і прызёр Рэспубліканскай універсіяды 2015 г.у гэтым відзе спорту, цьютар факультэта.

Святочную атмасферу мерапрыемства падтрымлівалі творчыя калектывы і выканаўцы ўніверсітэта і запрошаныя госці, сярод якіх – ансамбль эс т раднага танца «Гарэзлівыя агень чыкі», спявак Дзмітрый Калдун і гурт «BY CITY».

Вось такая яна, цудоўная пяцёрка студэнтаў года БДПУ. Мы далучаемся да віншаванняў усім намінантам і пераможцам і прадастаўляем слова аднаму з трыумфатараў – Юрыю КОЎШЫКУ.

* * *

– Гэта была надзіва прыгожая, дынамічная, выдатна арганізаваная цырымонія ўзнагароджвання – нездарма ўручэнне статуэткі «Настаўніца першая мая» ўніверсітэцкая супольнасць наракла педагагічным «Оскарам». Інтрыга захоўвалася да апошняга моманту – ніхто з намінантаў не ведаў, картку з чыім імем дастануць з канверта. Мне пашчасціла – на сцэну выклікалі мяне…

Навукова-даследчай дзейнасцю я пачаў займацца ў першы год вучобы на гістарычным факультэце – з таго часу, як стаў удзельнікам СНДЛ «Айчынная і сусветная гісторыя». Пад навуковым кіраўніцтвам дацэнта А. Ф. Рацько пачаў вывучаць тэму «Сацыяльна-эка намічная гісторыя Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.», над якой працягваю працаваць і сёння. На трэцім курсе быў пры значаны намеснікам старшыні студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі. У працэсе маёй дзей насці ў рамках СНДЛ прымаў удзел у на вуковых, навукова-практычных канферэнцыях (між народных, рэспубліканскіх, ву заўскіх, фа культэцкіх), займаўся распрацоўкай НДР «Адмена пры гоннага права. Уніфікацыя саслоўя сельскіх абывацеляў (1857 г. – пачатак ХХ ст.)».

У 2015 г. маім навуковым кіраўніком стаў доктар гістарычных навук, прафесар А. П. Жытко. Да рэчы, падчас Дэкады студэнцкай навукі ў БДПУ ён быў прызнаны лепшым навуковым кіраўніком НДРС у намінацыі «Асабісты ўклад у сістэмную падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфіка цыі».

Мне вельмі падабаецца займацца навукова-даследчай дзейнасцю. Асабліва прываблівае этап пошуку ін фармацыі ў розных гістарычных крыніцах з перспектывай знаходжання новага, цікавага матэрыялу, хоць ён і з’яўляецца самым працаёмкім, вымагае шмат часу. У дадзеным выпадку мяне як навукоўца матывуе тое, што чым больш матэрыялу я здолею апрацаваць, прааналізаваць, тым больш якасным атрымаецца вы нік даследавання.

Падчас удзелу ў конкурсе «Студэнт года» ў намінацыі «Навукова-даследчая дзейнасць» я прэзентаваў сваё любімае даследаванне «Эканамічнае становішча сем’яў старавераў у Беларусі ў другой палове ХIХ – пачатку ХХ ст.». Чаму такая тэматыка? Справа ў каранях: мая маці з’яўляецца прадстаўніцай старажытнага роду старавераў. Таму ў працэсе выву чэння і рас працоўкі дадзенай тэмы ўзнікла пэўная сувязь паміж мной як даследчыкам і ўласна прадметам даследавання.

Студэнт года 2

Цікава і карысна было слухаць выступленні ўладальнікаў педагагічнага «Оскара», бо абсалютна кожны з іх з’яўляецца неардынарнай, творчай асобай. Віншую пераможцаў і намінантаў, іх навуковых кансультантаў і мастацкіх кіраўнікоў, педагогаў і трэнераў, выкладчыкаў кафедраў і адміністрацыю факультэтаў, супрацоўнікаў упраўлення выхаваўчай работы з моладдзю і цэнтра студэнцкай творчасці – усіх, хто мае дачыненне да пагалівудску бліскучага ўніверсітэцкага свята «Студэнт года БДПУ»!


 

26 мая 2016 года, № 7 (1179)

САПРАЎДНАЕ СВЯТА БУДУЧЫХ СТУДЭНТАЎ

У разгар падрыхтоўкі да ўступнай кампаніі, 14 мая, пад эгідай Міністэрства адукацыі ў мінскім Палацы спорту ўпершыню прайшла Рэспубліканская студэнцкая субота. Удзел у маштабным мерапрыемстве, якое аб’яднала дзясяткі ВНУ і тысячы абітурыентаў, іх бацькоў і настаўнікаў, прыняў і наш універсітэт. Інфармацыйныя стэнды, тэматычныя экспазіцыі, майстар-класы, кансультацыі – усё працавала на тое, каб яшчэ раз звярнуць увагу будучых студэнтаў на БДПУ і даказаць, што будучыня пачынаецца менавіта тут.

Універсітэцкая субота

Ужо з самага ранку ў холе Палаца і на вялікай пляцоўцы каля будынка было шматлюдна, весела і гаманліва. Да інфармацыйнага стэнда БДПУ бесперастанку падыходзілі школьнікі, якім пасля кан сультацыі пра паноўвалі згуляць у педагагічнае лато: адказаўшы на пытанне пра наш універсітэт, патэнцыйныя абітурыенты атрымлівалі сувенір з яго сімволікай. Калі ж хтосьці не дайшоў да стэнда (а згубіцца на выстаўцы было няцяжка), то неабходную інфармацыю ён мог атрымаць ад нашых студэнтаў, якія раздавалі рэкламныя буклеты і ў самім будынку, і на вуліцы.

Арганізатары зрабілі ўсё магчымае, каб прафарыентацыйнае мерапрыемства стала сапраўдным святам для ўсіх яго ўдзельнікаў. А мы, адпаведна, прыклалі ўсе намаганні, каб выгадна вылучацца на гэтым свяце сярод астатніх ВНУ. Так, студэнты і выкладчыкі факультэта эс тэтычнай адукацыі арганізавалі фотасалон «Па старонках гісторыі касцюма». Кожны жадаючы мог зрабіць на памяць здымак з дамай ці кавалерам, апранутымі згодна з модай мінулых стагоддзяў. Аматараў актыўнага адпачынку прывабіла спартыўная пляцоўка, дзе прад стаўнікі факультэта фізічнага выхавання дэман стравалі беларускія народныя гульні аўтарскага праекта «Беларусіяда». Зрэшты, для кожнага мы пастараліся знайсці занятак па душы: майстар-класы па арыгамі, роспісе па шкле, чытанні навобмацак, мастацкім сурдаперакладзе песні, анімацыйныя пляцоўкі «Псіхалогія для ўсіх» і «Лега-робаты»… Цікава, незвычайна, пазнавальна, разнастайна – і гэтак штодня ў сценах нашага ўніверсітэта!

Універсітэцкая субота 7

Завяршылася мерапрыемства гала-канцэртам Рэс публіканскага фестывалю мастацкай творчасці навучэнскай і студэнцкай моладзі «АРТ-вакацыі». Па выніках удзелу ў фестывалі прадстаўнікі БДПУ атрымалі шэраг узнагарод. Так, дыпломамі І ступені былі ўзнагароджаны народны ансамбль «Ярыца» (намінацыя «Фальклорны тэатр»), народны ансамбль «Рэй» (намінацыя «Ансамбль песні, музыкі і танца»), каманда КВЗ «Лепшыя сябры» (намінацыя «Агітбрыгада»), каманда фрыстайлістаў «Лайф стайл» (намінацыя «Калектыў сучаснага арыгінальнага жанру»), ансамбль цымбалістаў «Вярба» (намінацыя «Ансамбль народнай музыкі»), Іван Васілевіч (намінацыя «Відэакліп»). Дыпломы ІІ ступені атрымалі танцавальны калектыў «О2» (намінацыя «Тэатр сучаснай харэаграфіі»), Сяргей Ляўчук і Арцём Катуша (намінацыя «Рэкламны ролік»), Лізавета Бурлай (намінацыя «Саліст-вакаліст эстраднага напрамку»), танцавальны праект «Арт-юніці» (намі нацыя «Масавы танец. Live-ўдзел»). Нарэшце, дыплом ІІІ ступені быў уручаны Алесі і Аліне Сыцько ў намінацыі «Група сучаснай пластыкі».

Універсітэцкая субота 5

Спадзяёмся, студэнцкая субота будзе мець плён і сёлета да нас ва ўніверсітэт прыйдуць таленавітыя першакурснікі, якія пяроймуць эстафету творчасці ў сваіх папярэднікаў.


 

30 красавіка 2016 года, № 6 (1178)

ДЭКАДА НАВУКОВАЯ НЯСЕ АДКРЫЦЦI НОВЫЯ!

Увесь мінулы тыдзень у сценах нашай alma mater панавала асаблівая атмасфера – напружанай інтэлектуальнай дзейнасці, спаборніцтва, педагагічнай творчасці, навуковага пошуку. Праўда, гэтыя складнікі прысутнічаюць і ў паўсядзённым жыцці танкаўцаў, але падчас Дэкады студэнцкай навукі ў БДПУ іх канцэнтрацыя, здаецца, дасягнула максімальнах паказчыкаў. Студэнты, школьнікі, магістранты, аспіранты дэманстравалі не толькі веды і ўменні, але і нестандартныя падыходы да вырашэння пастаўленых задач, здабыткі педагагічнай творчасці, вынікі ўласных даследаванняў. А завяршылася плённая, насычаная, разнастайная па формах і метадах правядзення мерапрыемстваў Дэкада 29 красавіка ўрачыстым падвядзеннем вынікаў і ўзнагароджаннем пераможцаў.

Вместо ректора на 1_

У сваім выступленні рэктар БДПУ прафесар А. І. Жук падкрэсліў маштабнасць навуковага мерапрыемства, якое стала значнай падзеяй не толькі для ўніверсітэта, але і для ўсёй педагагічнай супольнасці кра і ны. Так, у рамках Дэкады на рэспубліканскім узроўні праводзіліся навуковая алімпіяда па педагогіцы і кон курс стартап-праектаў у сацыяльна-адукацыйнай сферы, а таксама студэнцкая навуковая канферэнцыя.

– У алімпіядзе па педагогіцы прымалі ўдзел вучні педагагічных класаў з усіх абласцей краіны і сталіцы, а таксама студэнты і аспіранты з БДПУ і Гомельскага, Гродзенскага, Мазыр скага ўнівер сітэтаў, – адзначыў Аляксандр Іванавіч. – Усе заданні мелі праблемна-даследчы, эўрыстыч ны характар, прадугледжвалі прэзентацыю і абарону калектыўных праектаў, дэманстрацыю навуковай эрудыцыі, вырашэнне пастаўленых задач у межах дыстанцыйнай дзелавой гульні. У цэлым нетрадыцыйны фармат правядзення алімпіяды меў станоўчы водгук у яе ўдзельнікаў і арганізатараў, многія ВНУ краіны выказалі жаданне далучыцца да мерапрыемства ў наступным годзе.

На первую лучше эта

Удзельнікамі конкурсу стартап-праектаў былі прадстаўнікі БДПУ, БДУ, БДЭУ, а таксама гімназіі №1 г. Жодзіна. З 21 праекта выбралі 11 лепшых у чатырох галінах: адукацыя, мультымедыя, сацыяльная значнасць, інклюзіўная накіраванасць. Яны будуць прадстаўлены ў верасні на Фестывалі маладзёжнай навукі ў БДПУ. «Думаю, што да гэтага часу з улікам набытага вопыту мы прадэманструем добра прадуманыя, адпрацаваныя, значныя, карысныя і запатрабаваныя інавацыйныя праекты для ўдасканалення сацыяльна-адукацыйнай сферы нашай краіны», – выказаў спадзяванне кіраўнік універсітэта.

Асаблівасцю Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі стаў ахоп усіх галін навук і напрам каў падрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі. Грандыёзны праект завяршыўся пленарным пасяджэннем, падчас якога былі прадстаўлены 5 лепшых студэнцкіх дакладаў. Так, Аляксандр Пудоўкін прадэманстраваў перавагі відэакансультацыі як сродку ўзаемадзеяння дэфектолага з бацькамі, Марыя Быкоўская раскрыла аўтарскую методыку дыферэнцы раванага па дыходу ў навучанні, Ксенія Драгунова расказала пра кагнітыўную мабільнасць педагога-гісторыка, Сяргей Гардзей чык і Аляксей Конаш паказалі спосабы канструявання тэставых сістэм, а Дзмітрый Яцыновіч дака заў уздзеянне Wi-Fi на рост і развіццё бабовых культур.

За званне лепшай ва ўніверсітэце змагаліся 17 СНДЛ БДПУ, якія прадставілі змястоўныя прэзентацыі з вынікамі навукова-даследчай работы, практычнымі распрацоўкамі. Найбольш паспяховымі прызнаны 8 лабараторый з факультэта прыродазнаўства, гістарычнага і фізіка-матэ матычнага, ФСПТ і ФСА.

Удзельнікі конкурсу «Студэнт года» ў намінацыі «На вукова-даследчая дзейнасць» дэманстравалі свае здольнасці як аўтары навуковага твора і як эксперты, калі ацэньвалі прэзентацыі іншых канкурсантаў. Яны паказалі, што навуковая дзейнасць з’яўляецца для іх крыніцай самаразвіцця, мабілізуе на плённую працу. Пераможца ўжо вызначаны, аднак яго імя пакуль захоўваецца ў сакрэце і будзе агучана 17 мая пры падвядзенні вынікаў конкурсу «Студэнт года».

На 1

У першай з дзвюх намінацый конкурсу на лепшага кіраўніка студэнцкай НДР, у якой ацэньвалася непарыўнасць падрыхтоўкі навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі, перамог прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў А. П. Жытко. У другой бралася пад увагу прадуктыўнасць кіравання НДР. Першае месца тут было прысуджана дацэнту кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі В. М. Пірутка, другой стала загадчык кафедры сурдапедагогікі Н. В. Чурыла, трэцяе месца падзялілі дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі Ж. Э. Мазец і загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры І. М. Гоўзіч.

Заўжды прыемна, калі твая дзейнасць, твой поспех заўважаецца, прызнаецца, адзначаецца. Тым больш гэта актуальна для навуковай працы, якая сама па сабе з’яўляецца карпатлівай і не дае хуткіх вынікаў. Дэкада завяршылася, аднак навукова-даследчая дзейнасць танкаўцаў працягваецца – з падвойным энтузіязмам і актыўнасцю!


 

31 сакавіка 2016 года, № 4 (1176)

КАБ ВЫБАР БЫЎ СВЯДОМЫМ І ЎДАЛЫМ

Штогод тысячам выпускнікоў школ краіны даводзіцца вызначацца з будучай прафесіяй, узважваць усе «за» і «супраць», суадносіць жаданні і магчымасці, – адным словам, рабіць адзін з найважнейшых жыццёвых выбараў. Для многіх вырашальным фактарам аказваецца знаёмства з установай адукацыі, з кіраўніцтвам універсітэта і факультэта, а таксама тымі, хто тут вучыцца. Мы з вамі цудоўна ведаем, што БДПУ – адзін з лепшых універсітэтаў рэспублікі, а як жа данесці гэтую ісціну да абітурыентаў, якім лёгка згубіцца ў плыні інфармацыі і розных, часам супрацьлеглых, парад і поглядаў? Вядома, запрасіць іх у госці, расказаць пра перавагі, дазволіць самім адчуць дух студэнцкага братэрства, а ўжо тады прыняць рашэнне. Менавіта з такой мэтай універсітэт правёў напрыканцы сакавіка, у час школьных канікул, традыцыйны Дзень адчыненых дзвярэй.

Дзень адчыненых дзвярэй_

Традыцыйны, ды не зусім. Узгадваю сябе на падобным мерапрыемстве пяць гадоў таму. Як змяніўся яго маштаб, падыход да арганізацыі! Размах сёлетняга Дня адчыненых дзвярэй уразіў, думаю, не толькі мяне, але і гасцей уні версітэта. Фае першага паверха пера тварылася ў студэнцкі гарадок. Кожны факультэт атрымаў магчымасць прадставіць сябе, паказаць усё са мае цікавае, што ёсць у навучальным працэсе. Школьнікі маглі смела пытацца ў студэнтаў і выкладчыкаў пра асаблівасці навучання на тым ці іншым факультэце, а танкаўцы ахвотна дзяліліся ведамі і вопытам.

Ад таго, як будзе праведзены Дзень абітурыента, у многім залежыць, колькі выпускнікоў зробіць выбар на карысць нашага ўніверсітэта. Важна выклікаць у патэнцыйных студэнтаў станоўчыя эмоцыі і непадробную цікавасць не толькі да абранай спецыяльнасці, але і да ўстановы адукацыі ў цэлым. Таму выпускнікам школ, гімназій і ліцэяў прапаноўваліся розныя інтэрактыўныя віды дзейнасці. Напрыклад, гістарычны факультэт прадставіў княжацкую канцылярыю, дзе любы жадаючы мог навучыцца славянскаму пісьму. А факультэт спецыяльнай адукацыі арганізаваў маленькі куток арома- і колера тэрапіі, прайсці ўзбоч якога было немагчыма: водар эфірных алеяў доўга лунаў у паветры нават пасля заканчэння мерапрыемства. Для больш творчых асоб факультэт дашкольнай адукацыі прапанаваў навучыцца маляваць па шкле, а факультэт эстэтычнай адукацыі даваў майстар-класы па мастацтве арыгамі і мехендзі.

Дзень адчыненых дзвярэй 3

Аматары тэхнічнай творчасці затрымаліся каля выставы Lego-робатаў, арганізаванай фізіка-матэматычным факультэтам. Тут сабраўся цэлы натоўп хлопцаў, якія наўрад ці памяняюць робатаў на арыгамі. Факультэт прыродазнаўства прадставіў вялікую колькасць гербарыяў, сабраных студэнтамі. Акрамя таго, навучэнцы разам са школьнікамі пры дапамозе новых тэхналогій даследавалі будову Зямлі, высвятлялі, з-за чаго адбываецца змена пор года. Будучыя геолагі зацікавіліся калекцыяй мінералаў і горных парод з усяго свету. Хімічныя доследы прыцягнулі вялікую колькасць будучых абітурыентаў, якія з энтузіязмам і захапленнем падкіраўніцтвам выкладчыкаў змешвалі розныя рэчывы і назіралі за рэакцыямі.

Студэнты-замежнікі з БДПУ вырашылі зрабіць школьнікам і іх бацькам гастранамічны падарунак: арганізавалі «Міжнародны стол» са стравамі туркменскай і кітайскай нацыяналь най кухні.

Дзень адчыненых 1

Прэзентацыйна-забаўляльная частка Дня адчыненых дзвярэй доўжылася 2 гадзіны, пасля чаго гасцей запрасілі ў актавую залу. Аднак усе жадаючыя тут не змясціліся, у выніку іх перанакіравалі ў паточныя аўдыторыі, дзе вялася прамая трансляцыя з актавай залы. Назіраючы такую цікавасць да нашай alma mater з боку школьнікаў і іх бацькоў, я шчыра ўзрадавалася за ўніверсітэт, за педагагічную прафесію ў цэлым.

З прывітальным словам да абітурыентаў звярнуўся рэктар БДПУ прафесар А. І. Жук. Ён расказаў пра гісторыю ўніверсітэта, шырокі выбар спецыяльнасцей, пра адраджэнне ў Беларусі педагагічных класаў. Звяртаючыся да прысутных, Аляксандр Іванавіч адзначыў, што Кіраўнік дзяржавы падтрымаў прапанову асаблівых умоў пры паступленні на педагагічныя спецыяльнасці для навучэнцаў, якія прайшлі падрыхтоўку ў адпаведных профільных класах: «Гэта важнае рашэнне для будучыні нашай краіны. Выпускнікі такіх класаў будуць залічвацца на педспецыяльнасці без экзаменаў і ЦТ пры ўмове добрай паспяховасці і наяўнасці рэкамендацыі педсавета». Звярнуў увагу прысутных кіраўнік універсітэта і на высокую ступень камп’ютарызацыі навучання ў БДПУ: «Лабараторыі і паточныя аўдыторыі забяспечаны інтэрактыўнымі сістэмамі навучання, прымяняюцца адукацыйныя online-тэхналогіі. Чытальная зала інфармацыйных рэсурсаў працуе па канцэпцыі бібліятэкі адкрытай прасторы з доступам да сусветных крыніц інфармацыі». Адзначыўшы рост прэстыжу і значнасці прафесіі педагога ў нашым грамадстве, Аляксандр Іванавіч пажадаў абітурыентам зрабіць правільны выбар на карысць якаснай адукацыі.

Дзень адчыненых дзвярэй 2JPG

Запрошаная госця – выпускніца БДПУ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і навуцы Наталля Генадзьеўна Кучынская – пажадала патэнцыйным студэнтам выкарыстоўваць магчымасці, якія дае ўніверсітэт, каб стаць лепшымі педагогамі краіны: «Памятайце, што настаўніцкая прафесія не прымае абыякавых, сумных людзей. Калі ў вас ёсць дабрыня і здаровыя амбіцыі, калі вы хочаце жыць насычаным, поўным, актыўным жыццём, – вас чакае вядучы педагагічны ўніверсітэт краіны!».

Прыўзняты настрой прысутных падтрымалі лепшыя мастацкія калектывы і выканаўцы БДПУ. Зносіны школьнікаў са студэнтамі і выкладчыкамі яшчэ доўга працягваліся на факультэтах, дзе кожны атрымаў падрабязную інфармацыю пра самыя розныя аспекты навучання і пазавучэбнай дзейнасці.

Вольга ВАРАБ’ЁВА, студэнтка 5-га курса факультэта прыродазнаўства


 

17 сакавіка 2016 года, № 3 (1175)

ЧЫТАЕМ РАЗАМ У БДПУ

Грандыёзная акцыя, якой наш універсітэт далучыўся да Сусветнага дня чытання ўголас, праводзілася ў БДПУ ўпершыню. Другога сакавіка мерапрыемства праходзіла адразу на некалькіх пляцоўках, аднак самая галоўная дзея разгарнулася на філалагічным факультэце. У госці да філолагаў завіталі студэнты з розных факультэтаў: фізіка-матэматычнага, гістарычнага і прыродазнаўства, эстэтычнай адукацыі, сацыяльна-педагагічных тэхналогій, псіхалогіі. Акрамя таго, актыўны ўдзел у мерапрыемстве прынялі гімназісты і школьнікі г. Мінска, выкладчыкі, навуковыя работнікі, супрацоўнікі бібліятэк, паэты, журналісты, акцёры…

_2_kjhgtif

Амаль 300 чытальнікаў падзяліліся з прысутнымі любімымі творамі на беларускай, рускай, украінскай, літоўскай, англійскай, нямецкай, італьянскай, кітайскай, туркменскай, азербайджанскай і іншых мовах.

Прывітальнай прамовай адкрыў свята дэкан філалагічнага факультэта Васіль Дзянісавіч Старычонак. Праграма мерапрыемства складалася з дзвюх частак. На першай – вэбінары «Чытаем уголас» – майстэрства дэкламацыі змаглі прадэманстраваць школьнікі і студэнты, пры чым апошнія прадстаўлялі не толькі БДПУ, але і іншыя ўстановы вышэйшай адукацыі сталіцы.

Эмацыйна яркай і змястоўна насычанай атрымалася другая частка чытанняў — творчая гасцёўня «Літаратурныя сустрэчы ў БДПУ». Вершам, прысвечаным жанчыне, і пажаданнем поспеху ўсім удзельнікам распачаў імпрэзу прарэктар па вучэбнай рабоце Уладзімір Уладзіміравіч Шлыкаў. Пранікнёны юнацкі верш услед за ім прачытаў Васіль Дзянісавіч Старычонак. Зададзены гэтымі выступленнямі ўрачыста-лірычны настрой падтрымлівалі іншыя выступоўцы: лаўрэат Міжнароднага конкурсу «Кубак свету па рускай паэзіі» старшы выкладчык факультэта эстэтычнай адукацыі Таццяна Генадзьеўна Жылінская, загадчык кафедры рускай і зарубежнай літаратуры Таццяна Яўгенаўна Камароўская, шматлікія госці свята. Сярод іх – «паэтычны дэсант», які запрасіў да нас аўтар гімна БДПУ Мікола Віктаравіч Шабовіч: маладыя паэтэсы Кацярына Масэ і Ганна Мартынчык, а таксама супрацоўнік часопіса «Нёман», вядомы паэт Уладзімір Мінавіч Мазго. Па прадстаўнічасці стваральнікам паэтычнага слова не саступалі яго захавальнікі – бібліятэкары БДПУ на чале з дырэктарам Надзеяй аўлаўнай Сяткоўскай.

_kjh2_tif

Эстафету працягнулі карэспандэнт газеты «Настаўнік» Вераніка Аляксандраўна Мандзік, прадстаўніца факультэта міжнародных адносін БДУ Вольга Юр’еўна Шыманская з вакальным калектывам, удзельніца тэатра «Жывое слова» Вераніка Бусел, удзельніца дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне» з гімназіі № 20 Надзея Місякова, дзяўчаты з сярэдняй школы № 77 і інш. Пранікнёныя вершы на літоўскай мове прачыталі сту дэнт 2-га курса Кірыл Вінцік і выкладчыца кафедры беларускага мовазнаўства Рыма Ёнаўна Радыгіна. Вы разна і эмацыйна гучала туркменская паэзія ў выкананні другакурснікаў Эзіза Акыева і Нурсахата Мамедава. Запаміна